ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ…။

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ1

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ2

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ3

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ4

ဗုဒ`ဓဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ5

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ6

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

ဆရာမင္းသိမ္းခိုင္၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း(24.6.2020)မွ(30.6.2020)ထိ7

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

ေလးစားစြာျဖင့္ credit