ျပည္တြင္းသတင္း

(၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္(အစ/အဆံုး)

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္(အစ/အဆုံး)

ကံထူးလို႔ကံေကာင္းၾကပါေစေနာ္..🙏🏻

သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု

ည ၈၅၃၀၉၅

သိန်းတစ်သောင်းဆု

ဖ ၇၈၇၃၅၄

သိန်းငါးထောင်ဆု

ဃ ၈၄၇၉၃၀

ဓ ၄၀၆၈၂၀

သိန်းနှစ်ထောင်ဆု

ဍ ၂၆၆၀၈၇

မ ၈၁၈၅၄၉

ဇ ၈၈၇၅၁၀

ဌ ၃၂၀၀၁၈

ဝ ၅၇၉၁၉၇

သိန်းတစ်ထောင်ဆု

ဍ ၆၀၈၃၁၉

ဝ ၁၂၀၃၆၄

ဌ ၁၄၄၁၆၅

ကဃ ၈၉၈၃၅၀

ယ ၅၅၄၅၉၀

ဆ ၃၅၆၉၁၀

ဂ ၃၉၄၃၂၅

သိန်းငါးရာဆုကြီး

ဋ-၃၁၃၇၉၆

ဈ-၆၂၀၆၆၀

ဠ-၆၄၇၂၂၃

ဟ-၅၄၉၅၇၃

ရ-၄၇၇၆၉၃

ကဂ-၇၅၉၃၂၇

ဏ-၄၁၀၀၃၄

ထ-၈၄၈၀၀၈

ပ-၄၆၀၂၂၉

တ-၃၉၂၆၀၁

ဆ-၉၆၄၃၃၇

ဓ-၇၁၂၀၀၅

ဇ-၃၂၉၃၂၇

ဝ-၈၂၉၀၃၀

ဗ-၇၀၀၈၆၅

ကျပ်သိန်းနှစ်ရာဆုကြီး

မ-၃၇၃၉၁၆

ဌ-၆၀၇၁၇၅

​ဎ-၄၀၇၂၆၁

ဇ-၇၅၁၈၇၃

ခ-၈၃၉၉၈၂

ဇ-၇၅၄၅၂၁

ထ-၂၀၁၂၄၅

မ-၄၆၃၃၃၁

ဆ-၁၉၁၃၈၁

ဒ-၈၄၂၅၂၉

ဋ-၆၁၆၈၁၇

ဖ-၄၅၁၀၂၄

သ-၆၅၇၆၅၃

ကဂ-၂၀၀၇၆၈

န-၈၅၅၅၆၉

ည-၄၁၅၉၇၂

ဈ-၁၉၇၆၆၉

​ဎ-၆၅၅၀၂၄

အ-၆၃၅၂၆၁

ကဂ-၅၉၆၀၁၄

ကျပ်သိနိးတစ်ရာဆုများ

ယ ၇၃၆၈၄၈

ဗ ၉၉၇၆၁၀ မိုးယံ

ပ ၆၅၁၄၅၇

ယ ၇၅၀၀၀၈

ဗ ၇၈၉၂၁၈

ဈ ၃၇၃၉၉၂ မိုးယံ

ဟ ၈၁၂၈၄၄

သ ၄၈၀၂၃၂ မိုးယံ

ကင ၇၈၇၃၄၅ မိုးယံ

ည ၉၆၄၃၃၄

ည ၇၈၈၇၉၁

ဘ ၅၉၉၀၀၅

ခ ၃၉၉၄၃၃ မိုးယံ

ထ ၈၈၁၇၀၅

ဟ ၃၉၉၈၅၃

ကစ ၅၇၃၄၁၈

ဗ ၃၄၉၀၃၅

လ ၆၀၁၃၀၆

စ ၂၄၆၂၄၅

ဆ ၂၉၂၃၂၁

န ၈၁၅၀၀၈

န ၇၉၉၄၅၆ မိုးယံ

သ ၃၈၂၄၅၃

ဠ ၃၃၃၁၆၉ မိုးယံ

င ၉၁၁၈၆၇

စ ၈၂၃၂၃၄

သိန်းငါးဆယ်ဆု

ဖ ၆၉၇၈၇၂ မိုးယံ

ကဂ ၄၃၂၀၈၈

ဈ ၄၉၃၈၆၆

ကခ ၅၃၅၂၆၆

ကင ၈၁၈၂၆၁

ဒ ၅၂၃၅၁၇

လ ၉၇၄၇၉၅ မိုးယံ

ဂ ၇၂၈၅၂၀ မိုးယံ

ကဂ ၁၄၀၃၃၅ မိုးယံ

ဓ ၃၆၆၇၈၅ မိုးယံ

ဗ ၆၆၄၂၂၅

ကဃ ၇၀၆၀၉၆

ဎ ၁၁၂၇၉၆ မိုးယံ

အ ၂၃၇၅၀၀ မိုးယံ

ဘ ၁၈၁၆၅၃

ဆ ၅၃၈၆၈၉

ဋ ၈၃၄၀၇၈

ဓ ၃၂၁၈၁၄ မိုးယံ

ဆ ၅၃၂၈၉၆

ဃ ၇၃၁၆၀၆ မိုးယံ

ဝ ၆၃၈၃၃၉ မိုးယံ

ဈ ၄၂၀၉၄၁ မိုးယံ

ဆ ၄၀၈၈၃၆

အ ၇၉၀၀၃၈

ဇ ၂၃၈၂၇၄

ည ၃၇၉၃၅၈ မိုးယံ

သိန်းနှစ်ဆယ်ဆု

င ၆၀၇၂၄၃ မိုးယံ

ခ ၇၃၁၀၁၇

ကစ ၄၉၃၉၂၁

ဈ ၈၈၀၆၄၂

ထ ၇၅၄၁၅၆

ကဂ ၉၁၄၁၆၇. မိုးယံ

ည ၉၃၄၈၅၃

ည ၁၉၉၂၆၃

ဎ ၆၉၁၆၅၈

ကဃ ၂၁၀၁၁၂ မိုးယံ

ဍ ၁၂၃၁၃၀

တ ၄၉၉၅၈၈ မိုးယံ

ကက ၁၇၃၂၆၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃)သိန်းဆုများ(၁၅)ယူနစ်

အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း(၅)လုံးတူရမည်

ဎ ၆၆၆၉၀

ကင ၃၈၇၂၀

ဓ ၈၀၇၉၅

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၂ )သိန်းဆုများ(၁၅)ယူနစ်

အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း(၄)လုံးတူရမည်

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၉၃၁၇

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၁)သိန်းဆုများ (၁၈)ယူနစ်

အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း(၃)လုံးတူရမည်

သ ၁၉၀ဂ ၃၉၈

ဓ ၅၀၄

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

ဈ ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ဋ ၂၄၃

ထ ၁၄၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၅)သောင်းဆုများ(၂၀)ယူနစ်

အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း(၂)လုံးတူရမည်

ဟ ၉၂

စ ၂၉

ဈ ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ဌ ၈၅

ကဃ ၅၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ထ ၆၀

ပ ၅၈

ခရက်ဒစ် မိုးယံ