ျပည္တြင္းသတင္း

အကိုေသတာ ႏွလုံးေရာဂါသည္အေမ့ကို မေျပာရဲေသးဘူး (ရုပ္သံ)

အကိုေသတာ ႏွလုံးေရာဂါသည္အေမ့ကို မေျပာရဲေသးဘူး (မုံရြာ)

ရုပ္သံ ေအာက္ဆံုးမွာၾကည့္ရန္

က်ေတာ္တို႔လဲအကိုတို႔လိုထပ္တူဝမ္းနည္းေက်းကြဲမိပါတယ္

အကိုေသတာ ႏွလုံးေရာဂါသည္အေမ့ကို မေျပာရဲေသးဘူး (မုံရြာ)

က်ေတာ္တို႔လဲအကိုတို႔လိုထပ္တူဝမ္းနည္းေက်းကြဲမိပါတယ္

အကိုေသတာ ႏွလုံးေရာဂါသည္အေမ့ကို မေျပာရဲေသးဘူး (မုံရြာ)

က်ေတာ္တို႔လဲအကိုတို႔လိုထပ္တူဝမ္းနည္းေက်းကြဲမိပါတယ္။