ၾကားသိရသမွ်

ကားအဲကွန်း ဖွင့်စီးသူများ လိုက်နာသင့်သည့် အချက် (၃) ချက်

ကားအဲကှနြး ဖှင့စြီးသူမွား လိုကနြာသင့သြည့ြ အခကွြ (၃) ခကွြ

ကားအဲယားကှနြး ဖှင့စြီးသူမွား လိုကနြာသင့သြည့ြ အခကွသြုံးခကွြ… အဲယားကှနြး(Aircon)သညြ အခနြးတှငြးအပူခွိနကြို စုပယြူလွှော့ခပွေးသည့ြ တီထှငဆြနြးသဈမှု ဖှဈသညြ။

လှနခြဲ့သောနှဈပေါငြး ၅၀ ကွောြ ပေါခြါစက နအေိမတြိုကခြနြးမွား အတှကသြာ အသုံးပှုခဲ့ပှီး နောကြ ပိုငြး ၁၉၈၀ ပှည့နြှဈဝနြးကငွမြှစကာ ကားမွားတှငပြါ အဲယားကှနြးတပဆြငြ အသုံးပှုလာနိုငခြဲ့သညြ။

ထိုစဉကြ ဇိမခြံဆလှနြးကားမွား၊ ဈေးကှီးပေးဝယရြသော ကားအကောငြးစားမွားတှငသြာ တပဆြငပြေးနိုငခြဲ့သောလြညြး နောကပြိုငြးတှငြ ကားအကှီးအသေး အမွိုးမွိုးတှငြ အဲယားကှနြးမပါသောကားဟူ၍ မရှိတော့ပေ။

ကားအဲယားကှနြး၏ ကောငြးကွိုးမှာ ပူအိုကခြှငြး၊ လလေုံ၍ အသကရြှူကပွခြှငြးမှ ကာကှယနြိုငသြည့အြပှငြ မိုးတှငြးအခါ မိုးရှာ၍ ကားမှနြ အလုံပိတမြောငြးသောအခါ အတှငြးမှ အပူငှေ့ပှနပြှီး မှနမြွားမှုနဝြါးကာ ပှငပြသို့ ကောငြးစှာ မမှငရြခှငြးကိုပါ အကာအကှယပြေးသညြ။

မိုးရှာသောအခါ ပှငပြအအေးဓာတြ ကှောင့ြ လူ၏ကိုယမြှ အငှေ့မွားထှကလြာကာ အတှငြးမှနမြွားမှုနဝြါးသှားလွှငြ အဲယားကှနြးမှ စုပယြူပေးသည့အြပှငြ အအေးဓာတကြို ထုတလြှှတပြေးသဖှင့ြ ကားစီးသူမွားမှာအေးပှီး သကသြောင့သြကသြာ စီးနိုငြ သညြ။

သို့သောြ အပူပိုငြးဒသမွေားတှငြ အလှနနြပေူပှငြးသောအခွိနြ ကားအဲယားကှနြး ဖှင့စြီးသူမွားမှာ အေးနရောမှ ရုတတြရကြ တံခါးဖှင့ပြှီး အဆငြးတှငြ ပှငပြအပူရှိနကြှောင့ြ

ရုတတြရကြ တံခါးဖှင့ပြှီး အဆငြး တှငြ ပှငပြအပူရှိနကြှောင့ြ ရုတတြရကြ မူးလာကာ လဲကသွူ၊ သတိလဈသူ၊ သကကြှီးရှယအြိုမွားတှငြ အပူ အအေး တုံ့ပှနမြှုကှောင့ြ

ဦးနှောကသြှေးကှောပှတကြာ သဆေုံးရသူမွား ရှိလာသညအြထိ အနျတရာယကြှီး လာသညကြို တှေ့ရှိလာရပါသညြ။ ညပိုငြးအဲယားကှနြး ဘတဈြကားကှီးမွားဖှင့ြ ခရီးသှားသူမွားတှငြ

လညြး ပါးတဈခှမြးရှဲ့ခှငြး၊ မကွနြှာနှင့ြ ကိုယတြဈခှမြး လဖှတေခြှငြးမွားပါ တှေ့ကှုံလာရခှငြးကို မကှာခဏ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနြးမွားတှငြ တှေ့လာရပါသညြ။

အခှားဆန့ကြငွဘြကြ အဖှဈအပကွမြှာ နပေူထဲမှလာပှီး အဲယားကှနြးဘတဈြကားစီးသူ သကကြှီး ရှယအြို တဈဦးမှာ ကားထဲတှငပြငြ သတိလဈပှီး စကားမေးမရသဖှင့ြ ကားမောငြးသူနှင့ြ

တာဝနရြှိသူမွားမှ ဆေးရုံကှီးသို့ပို့ပေးရာ အပူအအေး ဆန့ကြငွဘြကကြှောင့ြ Heat Stroke ရပှီး ဦးနှောကသြှေးကှောပေါကကြာ အသကဆြုံးရှုံးရကှောငြး ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဧပှီလထုတြ သတငြးစာမွားတှငြ ဖတရြှုရသညြ။

အဲယားကှနြး ကားစီးမည့ြ သကကြှီးရှယအြိုမွား ကနွြးမာရေးမကောငြးသူမွားနှင့ြ အထူးသဖှင့သြှေးတိုးရောဂါအခံရှိသူမွား သတိထားသင့သြည့ြ အခကွဖြှဈသညြ။

ရုတျတရကျ အပူအအေး အပွောငျးအလဲသညျ ဦးနှောကျသှေး ကွောပေါကျပွီး သတိလဈ လဖွေတျ နိုငျသညျကို သတိထားကွပါ။

ကားအဲယားကှနြးဖှင့စြီးသူမွား၏ အနအထေားကို လေ့လာကှည့ြ သောအခါ-

(၁) နပေူထဲမှ ကားထဲ ဝငပြှီးနောကြ အဲယားကှနြးဖှင့စြီးသူ။

(၂) ကားထဲမဝငမြီကပငြ အဲယားကှနြး ကှိုတငဖြှင့ထြားသော ကားအတှငြးသို့ နပေူထဲမှလာပှီး ဝငထြိုငြ လိုကသြူ။

(၃) နအေိမမြှ ကားအဲယားကှနြးဖှင့ြ စီးလာပှီး နပေူပှငြးသော တဈနရောအရောကတြှငြ ကားထဲမှ အပှငြ ထှကလြိုကသြူ စသညဖြှင့ြ အခှအနေမတေူ ကှဲပှားမှုသုံးမွိုး ကိုတှေ့ရှိရပါသညြ။

ထိုသူမွားတှငြ အသကငြယြ သေးသူမွားမှာ ဘာမှမဖှဈသောလြညြး အသကြ ၄၀ ကွောြ၊ ၅၀ နှဈအတှငြး သကလြတပြိုငြးမွားတှငြ ခေါငြး မူးခှငြး၊ ခေါငြးကိုကခြှငြး ဝဒနောခံစားရကှောငြး တှေ့ ရပါသညြ။

အသကြ ၆၀ ကွောြ ၇၀ ခန့ြ လူကှီးမွားမှာ ခေါငြးမူးရုံမက ရုတတြရကြ လဲကခွှငြး၊ လဖှတေခြှငြး၊ ဦးနှောကသြှေးကှောပှတခြှငြးမွားပါ ဖှဈနိုငပြါသညြ။

အပူ၊ အအေး ဝိရောဓိကှောင့ြ ကားအဲယားကှနြး ဖှင့စြီး သူမွားလိုကနြာစလေိုသည့ြ အခကွသြုံးခကွကြို တငြ ပှလိုပါသညြ။

(၁) ကားအဲယားကှနြးမဖှင့မြီ စကနြှိုးပှီး ကားမှနတြံခါးမွားအားလုံး ခထွားပါ။ ပှငပြလဝငေပြှီး နောကမြှ ကားအဲယားကှနြးကို အနိမ့ဆြုံးမှ စ၍ ဖှင့ပြါ။ ထို့နောကမြှ မှနမြွားပှနတြငပြှီးစီးလွှငြ အပူ၊ အအေး ရုတတြရကြ အပှောငြးအလဲ မဖှဈစနေိုငပြါ။

(၂) နပေူခွိနအြဲယားကှနြးသုံးသော ကားဖှင့ြ အပှငသြှားလွှငြ ရသနေ့ဗြူး ယူဆောငသြှားပါ။ နပေူပှငြးသည့နြရောတှငြ ကားရပပြှီး အပှငြးသို့မဆငြးမီ ရကေိုအတောအြသင့ြ သောကပြှီးမှ ဆငြးလွှငြ ရုတတြရကြ ဦးနှောကသြို့ သှေးဆောင့တြကခြှငြးမှ ကာကှယနြိုငပြါသညြ။

(၃) အဲယားကှနြး ကှိုတငဖြှင့ထြားသည့ဘြတဈြကားကှီးမွားပေါသြို့ နပေူထဲမှဝငလြွှငြ တကြ စီးလွှငြ မတကမြီက ကှိုတငပြှီး ရအေေးသောကထြားပါ။

အခွိုလူကှီးမွားသညြ ကားပေါတြှငြ ဆီးသှားခငွမြညစြိုးသဖှင့ြ ရမသေောကဘြဲ ခရီးသှားလေ့ရှိသညမြှာအမှားဖှဈပါသညြ။

ထို့အ တူပငြ ညအိပခြွိနတြှငြ အဲယားကှနြး ဖှင့အြိပသြူမွားမှာလညြး အိပရြာမဝငမြီ ရအေေးတဈခှကြ သောကပြှီးမှအိပလြွှငြ ကိုယတြှငြး(အစာအိမြ)မှ အပူနှင့ြ ပှငပြအဲယားကှနြးမှ

အအေးဓာတတြို့ ဝိရောဓိဖှဈခှငြးမှ ကာကှယရြာရောကမြညြ ဖှဈသညြ။အထကဖြောပြှခဲ့သော အခကွသြုံးခကွကြို

သတိပှုလိုကနြာခှငြးဖှင့ြ အဲယားကှနြးကားစီးသူမွား အပှငြ အဲယားကှနြးအခနြးဖှင့ြ အိပစြကသြူမွားပါ အပူ၊ အအေးဝိရောဓိ လှနကြဲမှုကှောင့ြ

လဖှတေခြှငြး၊ ဦးနှောကြ သှေးကှောပှတခြှငြးဘေးမှကငြးဝေးစနေိုငကြှောငြး သတိပေးတငပြှအပပြါသညြ။ကှညလြှငမြှင့ြ(မုဒှာ)၂၇.၄.၂၀၁၉။

မန်တလေး မွို့credit

ကားအဲကွန်း ဖွင့်စီးသူများ လိုက်နာသင့်သည့် အချက် (၃) ချက်

ကားအဲယားကွန်း ဖွင့်စီးသူများ လိုက်နာသင့်သည့် အချက်သုံးချက်… အဲယားကွန်း(Aircon)သည် အခန်းတွင်းအပူချိန်ကို စုပ်ယူလျှော့ချပေးသည့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဖြစ်သည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ပေါ်ခါစက နေအိမ်တိုက်ခန်းများ အတွက်သာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက် ပိုင်း ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှစကာ ကားများတွင်ပါ အဲယားကွန်းတပ်ဆင် အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့သည်။

ထိုစဉ်က ဇိမ်ခံဆလွန်းကားများ၊ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရသော ကားအကောင်းစားများတွင်သာ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကားအကြီးအသေး အမျိုးမျိုးတွင် အဲယားကွန်းမပါသောကားဟူ၍ မရှိတော့ပေ။

ကားအဲယားကွန်း၏ ကောင်းကျိုးမှာ ပူအိုက်ခြင်း၊ လေလုံ၍ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် မိုးတွင်းအခါ မိုးရွာ၍ ကားမှန် အလုံပိတ်မောင်းသောအခါ အတွင်းမှ အပူငွေ့ပြန်ပြီး မှန်များမှုန်ဝါးကာ ပြင်ပသို့ ကောင်းစွာ မမြင်ရခြင်းကိုပါ အကာအကွယ်ပေးသည်။

မိုးရွာသောအခါ ပြင်ပအအေးဓာတ် ကြောင့် လူ၏ကိုယ်မှ အငွေ့များထွက်လာကာ အတွင်းမှန်များမှုန်ဝါးသွားလျှင် အဲယားကွန်းမှ စုပ်ယူပေးသည့်အပြင် အအေးဓာတ်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးသဖြင့် ကားစီးသူများမှာအေးပြီး သက်သောင့်သက်သာ စီးနိုင် သည်။

သို့သော် အပူပိုင်းဒေသများတွင် အလွန်နေပူပြင်းသောအချိန် ကားအဲယားကွန်း ဖွင့်စီးသူများမှာ အေးနေရာမှ ရုတ်တရက် တံခါးဖွင့်ပြီး အဆင်းတွင် ပြင်ပအပူရှိန်ကြောင့်

ရုတ်တရက် တံခါးဖွင့်ပြီး အဆင်း တွင် ပြင်ပအပူရှိန်ကြောင့် ရုတ်တရက် မူးလာကာ လဲကျသူ၊ သတိလစ်သူ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် အပူ အအေး တုံ့ပြန်မှုကြောင့်

ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ကာ သေဆုံးရသူများ ရှိလာသည်အထိ အန္တရာယ်ကြီး လာသည်ကို တွေ့ရှိလာရပါသည်။ ညပိုင်းအဲယားကွန်း ဘတ်စ်ကားကြီးများဖြင့် ခရီးသွားသူများတွင်

လည်း ပါးတစ်ခြမ်းရွဲ့ခြင်း၊ မျက်နှာနှင့် ကိုယ်တစ်ခြမ်း လေဖြတ်ခြင်းများပါ တွေ့ကြုံလာရခြင်းကို မကြာခဏ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် တွေ့လာရပါသည်။

အခြားဆန့်ကျင်ဘက် အဖြစ်အပျက်မှာ နေပူထဲမှလာပြီး အဲယားကွန်းဘတ်စ်ကားစီးသူ သက်ကြီး ရွယ်အို တစ်ဦးမှာ ကားထဲတွင်ပင် သတိလစ်ပြီး စကားမေးမရသဖြင့် ကားမောင်းသူနှင့်

တာဝန်ရှိသူများမှ ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ပေးရာ အပူအအေး ဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင့် Heat Stroke ရပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ကာ အသက်ဆုံးရှုံးရကြောင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် သတင်းစာများတွင် ဖတ်ရှုရသည်။

အဲယားကွန်း ကားစီးမည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများနှင့် အထူးသဖြင့်သွေးတိုးရောဂါအခံရှိသူများ သတိထားသင့်သည့် အချက်ဖြစ်သည်။

ရုတ်တရက် အပူအအေး အပြောင်းအလဲသည် ဦးနှောက်သွေး ကြောပေါက်ပြီး သတိလစ် လေဖြတ် နိုင်သည်ကို သတိထားကြပါ။

ကားအဲယားကွန်းဖွင့်စီးသူများ၏ အနေအထားကို လေ့လာကြည့် သောအခါ-

(၁) နေပူထဲမှ ကားထဲ ဝင်ပြီးနောက် အဲယားကွန်းဖွင့်စီးသူ။

(၂) ကားထဲမဝင်မီကပင် အဲယားကွန်း ကြိုတင်ဖွင့်ထားသော ကားအတွင်းသို့ နေပူထဲမှလာပြီး ဝင်ထိုင် လိုက်သူ။

(၃) နေအိမ်မှ ကားအဲယားကွန်းဖွင့် စီးလာပြီး နေပူပြင်းသော တစ်နေရာအရောက်တွင် ကားထဲမှ အပြင် ထွက်လိုက်သူ စသည်ဖြင့် အခြေအနေမတူ ကွဲပြားမှုသုံးမျိုး ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ထိုသူများတွင် အသက်ငယ် သေးသူများမှာ ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း အသက် ၄၀ ကျော်၊ ၅၀ နှစ်အတွင်း သက်လတ်ပိုင်းများတွင် ခေါင်း မူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝေဒနာခံစားရကြောင်း တွေ့ ရပါသည်။

အသက် ၆၀ ကျော် ၇၀ ခန့် လူကြီးများမှာ ခေါင်းမူးရုံမက ရုတ်တရက် လဲကျခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်းများပါ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အပူ၊ အအေး ဝိရောဓိကြောင့် ကားအဲယားကွန်း ဖွင့်စီး သူများလိုက်နာစေလိုသည့် အချက်သုံးချက်ကို တင် ပြလိုပါသည်။

(၁) ကားအဲယားကွန်းမဖွင့်မီ စက်နှိုးပြီး ကားမှန်တံခါးများအားလုံး ချထားပါ။ ပြင်ပလေဝင်ပြီး နောက်မှ ကားအဲယားကွန်းကို အနိမ့်ဆုံးမှ စ၍ ဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်မှ မှန်များပြန်တင်ပြီးစီးလျှင် အပူ၊ အအေး ရုတ်တရက် အပြောင်းအလဲ မဖြစ်စေနိုင်ပါ။

(၂) နေပူချိန်အဲယားကွန်းသုံးသော ကားဖြင့် အပြင်သွားလျှင် ရေသန့်ဗူး ယူဆောင်သွားပါ။ နေပူပြင်းသည့်နေရာတွင် ကားရပ်ပြီး အပြင်းသို့မဆင်းမီ ရေကိုအတော်အသင့် သောက်ပြီးမှ ဆင်းလျှင် ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သို့ သွေးဆောင့်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

(၃) အဲယားကွန်း ကြိုတင်ဖွင့်ထားသည့်ဘတ်စ်ကားကြီးများပေါ်သို့ နေပူထဲမှဝင်လျှင် တက် စီးလျှင် မတက်မီက ကြိုတင်ပြီး ရေအေးသောက်ထားပါ။

အချိုလူကြီးများသည် ကားပေါ်တွင် ဆီးသွားချင်မည်စိုးသဖြင့် ရေမသောက်ဘဲ ခရီးသွားလေ့ရှိသည်မှာအမှားဖြစ်ပါသည်။

ထို့အ တူပင် ညအိပ်ချိန်တွင် အဲယားကွန်း ဖွင့်အိပ်သူများမှာလည်း အိပ်ရာမဝင်မီ ရေအေးတစ်ခွက် သောက်ပြီးမှအိပ်လျှင် ကိုယ်တွင်း(အစာအိမ်)မှ အပူနှင့် ပြင်ပအဲယားကွန်းမှ

အအေးဓာတ်တို့ ဝိရောဓိဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရာရောက်မည် ဖြစ်သည်။အထက်ဖော်ပြခဲ့သော အချက်သုံးချက်ကို

သတိပြုလိုက်နာခြင်းဖြင့် အဲယားကွန်းကားစီးသူများ အပြင် အဲယားကွန်းအခန်းဖြင့် အိပ်စက်သူများပါ အပူ၊ အအေးဝိရောဓိ လွန်ကဲမှုကြောင့်

လေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ခြင်းဘေးမှကင်းဝေးစေနိုင်ကြောင်း သတိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ)၂၇.၄.၂၀၁၉။

မန္တလေး မြို့credit