ဗဟုသုတ

အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္နည္း

ျမန္မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ္္ ေဗဒင္ပညာမွအိမ္ေထာင္ေရး အေဟာမ်ား

အကုန္မမွန္ပါ လူ ၁၀၀ မွာ ၈၀ ရာႏႈန္း ျဖစ္ၾကရတတ္တယ္လို႔ ဆိုလိုရင္းသာျဖစ္ပါတယ္

တြက္နည္း- မိမိ၏ ျမန္မာေမြးခုႏွစ္ကို ၇ ျဖင့္ စား၍ အႂကြင္း ၁ ရေသာ ေယာကၤ်ားေလးျဖစ္ပါက အႂကြင္း၁ (က်ား)ဆိုေသာ အေဟာ

မိန္းကေလးဆိုပါက အႂကြင္း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အေဟာကိုဖတ္ရႈေလ့လာနိုင္ပါတယ္

အႂကြင္း၁(က်ား)

အႂကြင္း ၁ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္ မ်ားသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲ က်တတ္ၾကပါတယ္။ မိိမိဘက္က အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚကိုသည္းခံ၍ ေပါင္းသင္းေပမယ့္

အိမ္ေထာက္ဘက္က မိမိိအေပၚကို ၾကပ္ၾကပ္မေကာင္းလၽွင္ေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္၂ ဆက္၃ဆက္ထပ္ျပဳဖို႔ အတြက္ ဝန္မေလ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္

အႂကြင္း၁ ( မ )

၁ ႂကြင္းသမား မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းတတ္ၾကပါတယ္

အိမ္ေထာင္ဘက္ကတည္ၿငိမ္သူ အိမ္ေထာင္ေရးကိုအေလးထားသူ ဘာသာေရးကိုင္းရွိုင္းတတ္သူျဖစ္ပါတယ္

ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းရင္ျဖင့္ အိိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲနဲ႔ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို ရိုးေျမက် တည္ေဆာက္နိုင္ပါတယ္

အႂကြင္း ၂ ( က်ား )

အႂကြင္း ၂ ရေသာ ေယာကၤ်ားေလးအမ်ားစုဟာ မိမိထက္ အစက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္

သို႔ေသာ္ ငယ္သူနဲ႔ က်ခဲ့လၽွင္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိမ္းသိမ္းနိုင္ပါေစ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားရတတ္ပါတယ္ အကယ္၍ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူနဲ႔ က်ခဲ့လၽွင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တဆက္တည္းနဲ႔ ၿပီးသြားရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း၂ ( မ )

အႂကြင္း၂ ရရွိေသာမိန္းကေလးအမ်ားစုကေတာ့ မရည္ရြယ္ မေမၽွာ္လင့္ထားပဲ ႐ုတ္တရက္အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။

ထိုသို႔ က်ၿပီးခဲ့လၽွင္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးေရရွည္ ျမဲနိုင္ဖို႔ အတြက္ခဲရင္းတတ္ၾကပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရကိုအထူးဂ႐ုျပဳ၍ ေခါင္းေအးေအးထားစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၃ ( က်ား )

အႂကြင္း ၃ ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနနဲ႔ မ်ားေသာအားျဖင့္္ အိိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚကို သစၥာရွိတတ္ၾကသူေတြပါ အငယ္အေႏွာင္းမထားတတ္ၾကပဲ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မၿပိဳကြဲခ်င္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္

သို႔ေသာ္ မိမိိဘက္က ေကာင္းေသာ္လည္းမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ဘက္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမျမဲတတ္ၾကသူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္

အႂကြင္း ၃ ( မ )

အႂကြင္း ၃ ရရွိေသာ မိိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာ းျဖင့္ မိမိနဲ႔ သေဘာထားျခင္း လုံးဝ ကြဲလြဲတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္

ကိုယ္က ၃ ဆို သူက ၄ လုပ္တတ္သူမ်ားနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တာနဲ႔ တက်က္က်က္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ရတတ္ပါတယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေအးေအးထား၍ သတိျပဳဆင္ျခင္ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

အႂကြင္း၄ ( က်ား )

အႂကြင္း ၄ ရရွိိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းၾကပါတယ္ အိိမ္ေထာင္ဘက္ဇနီးေကာင္းနဲ႔ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းရတတ္ပါတယ္

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ခါ မိန္းမက ေအးလြန္းလို႔ စိတ္ကုန္စရာေတြ ပါ ေပၚလာရတတ္ပါတယ္ မိမိသေဘာအႀကိဳက္ေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ေကာင္းနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၄ ( မ )

အႂကြင္း ၄ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္္အလွအပခုံမင္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရး သိတတ္နားလည္းေသာ ေယာကၤ်ားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲပါ။

အႂကြင္း၅ ( က်ား )

အႂကြင္း၅ရရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ခ်စ္တာကတစ္ေယာက္ညာတာကတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတတ္ၿပီး အေနနီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္း ၅ ( မ )

အႂကြင္း ၅ ရရွိေသာ မိိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိထက္အစစအရာအရာရာ ျမင့္မားသာလြန္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ အိိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္ပါတယ္။

မိမိဘက္က လိမၼာပါးနပ္ရင္ လိမၼာ ပါးနပ္သလို သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အႂကြင္း၆ ( က်ား )

အႂကြင္း၆ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္မ်က္နခ်င္ဆို္င္မရတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ိဳးနဲ႔ နီးစပ္ရတတ္ပါတယ္ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရးကအနည္းဆုံး ၂ ဆက္က်ရတတ္ပါတယ္။

 

အႂကြင္း၆ ( မ )

အႂကြင္း ၆ရရွိေသာမိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိထက္အသက္ႀကီးေသာအမ်ိဳးသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ရတတ္ပါတယ္

အသက္ႀကီးတဲ့သူနဲ႔ ရခဲ့ရင္ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲ နဲ႔ ျမဲရတတ္ၿပီး ငယ္တဲ့သူနဲ႔ ရရွိခဲ့ရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားရတတ္ပါတယ္။

အႂကြင္းဝ ( က်ား )

အႂကြင္းဝ ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာ အားျဖင့္အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားနဲ႔ အိ္မ္ေထာင္ျပဳရတတ္ၿပီး မိမိကိုခ်စ္လြန္းလို႔

သဝန္တိုမႈေတြေတာ့ ခံရတတ္ပါတယ္ ဒါကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္ထင္ၿပီး အိမါေထာင္ေရးမသာယာမႈမ်ားၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္ သတိထားေပးပါ။

အႂကြင္း ၀ ( မ )

အႂကြင္း ၀ ရရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္က်ရတတ္ပါတယ္ သို႔ေသာ္ မိမိအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ ပထမအိိမ္ေထာင္ အေပၚကို

လိမၼာပါးနပ္စြား ေပါင္းသင္းနိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တဆက္ထဲနဲ႔ မိမိကို အရမ္းခ်စ္တဲ့ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္

အထက္ပါ ေဟာခ်က္မ်ားတင္ျပေပးခ်င္းျဖင့္ အိိမ္ေထာင္မျပဳရေသးေသာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္တာ ျပဳလို႔ရၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္္ စဥ္းစားသင့္တာ ႀကိဳတင္၍ သိရွိရေလေအာင္ ေမတၱာျဖင့္ တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ခရက္ဒစ္