အုတ္စီနည္း တြက္နည္း..

၉” လက္မ အုတ္ရွိးစီရာတြင္ (၁၀×၁၀) ပတ္လည္ တစ္က်င္း စီရာတြင္ အုတ္အလုံးေရ = ၁၀၄၀ ခဲ

အလ်ား = ၂၆ ခဲ
အနံ = ၄၉ ခဲ

၂၆×၄၀ = ၁၀၄၀ ခဲ ကုန္ပါတယ္။ (၄”လက္မခြဲ ) အုတ္စီရာတြင္ ကုန္က် နည္းပါ တစ္ခါတည္း တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁၀×၁၀) ပတ္လည္ ၄”လက္မခြဲ အုတ္စီရာတြင္ အလ်ား….=၁၃ခဲ ၅မူး ၅မူးဆိုတာကေတာ့ အုတ္တစ္လုံးကို တစ္က်ပ္လို႔ သေဘာထားၿပီး တစ္က်ပ္ ရဲ ႏွစ္ပိုင္း တစ္ပိုင္းကို ၅မူးလို႔ သက္မွတ္ပါတယ္

အနံ (ျမင့္) ၄၀ ခဲ
၁၃/၅×၄၀ = ၅၄၀ ကုန္ပါတယ္။

၉” လက္မအုတ္ ႐ိုးနစ္က်င္းစီရာတြင္ ဘိလပ္ေျမ ၁×၄ အခ်ိဳး ၆ အိပ္ ကုန္ပါတယ္။
၄”လက္မခြဲ တစ္က်င္း အုတ္စီရာတြင္ ၁×၄ အခ်ိဳး ဘိလပ္ေျမ ၂အိပ္ႏွစ္အိပ္တစ္ပိုင္း ကုန္ပါတယ္။

၉” လက္မအုတ္ ႐ိုးစိရာတြင္ အလႊားမထက္ရာေအာင္ ‘စုံ,မ ခြဲျခားစီတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွ ဒမ္ ႏွစ္လႊား = စုံနစ္လႊား ထပ္မွာမဟုတ္ပါ။
၃-၅-၇-၉ မ, ဂဏန္း မ်ားတြင္ ဒမ္စီၿပီးသြားရရပါမည္။

၂-၄-၆-၈,စုံ ဂဏန္း မ်ားတြင္ အကြက္ေဖာ္ၿပီးစီးသြားရပါမည္။
အုတ္ေတြၾကားမွာ မာဆလာ ၅ မူး ပုံမွန္ရွိရပါမည္။ ဒါမွခိုင္ခန္႔ၿပီးၾကည့္လိုက္႐ုံႏွင့္ အျမင္ေကာင္းေကာင္းရွိပါသည္ ေနာက္ၿပီး ဂ်ပန္ကြက္ တ႐ုပ္ကြက္လို႔ အကြက္႐ိုက္ၾကတာ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ ကြက္တြင္ အလ်ား ၂ခဲ အနံ၂ခဲ ပုံမွန္ သြားရပါသည္။

တ႐ုပ္ကြက္တြင္ အဲလိုမဟုတ္ေတာ့ပါ အလ်ား ၂ ခဲ အနံ ၁ခဲျဖစ္ပါတယ္ ခိုင္ခံႏိုင္ျခင္းကေတာ့ ဂ်ပန္ကြက္ ႏွင့္ စီသြားၿပီး

အလ်ား ၂ ခဲ
အနံ ၂ခဲ စီရင္ပိုခိုင္ပာတယ္။

ပညာဆက္လက္ မွ်ေဝေပးႏိုင္သည္။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *