အေထြအေထြဗဟုသုတ

“အိမ္မက္ မက္ျခင္းဆိုင္ရာ နိမိတ္မ်ား ”

“အိမ္မက္ မက္ျခင္းဆိုင္ရာ နိမိတ္မ်ား အေဟာ”

“အိမ္မက္ မက္ေသာ အခါ (၄) ပါး”

၁။ ေန႔အခါ မက္ျခင္း (မွန္ – မမွန္) ၂ပါး

၂။ ညဥ့္ဦးယံ မက္ျခင္း (မွန္ – မမွန္) ၂ပါး

၃။ မိုးေသာက္ယံ မက္ျခင္း – (အမွန္)

၄။ အာ႐ုဏ္တတ္ မက္ျခင္း – (အမွန္)

“တစ္နည္း အိမ္မက္ေသာအခါ (၅) ပါး”

၁။ ညဥ့္ဦးယံမက္ျခင္း ၁ ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ ေပးသည္။ ၂။ မိုးေသာက္ယံမက္ျခင္း ၂ ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ ေပးသည္။

၃။ အာ႐ုဏ္တတ္မက္ျခင္း ၁ လအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးသည္။ ၄။ နံနက္ေနထြက္မက္ျခင္း ၇ လအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ ေပးသည္။

“ျမင္သည္ကိုစြဲ၍ မက္ေသာ အိမ္မက္မ်ား”

(၁) စတီ႐ုပ္ပြား၊ပုထိုးကို ျမင္မက္ေသ္ာ – နတ္ႀကီးတို႔ ခ်စ္ခင္သည္။ (၂) ဘုရားစင္တု ႐ုပ္ပြားႂကြသြားသည္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – က်က္သေရတိုးသည္။ (၃) ေန၊လ ၾကတ္သည္ကို ျမင္မက္ေသ္ာ – ဘုန္းရွိေသာသား ဖြားသည္။

(၄) အသီးအ႐ြက္ ျပည့္စုံေသာ သစ္ပင္ကို ျမင္မက္ေသ္ာ – ဥစၥာျပန္ပြား၍ မ်ားျပားသည္။ (၅) အုန္းသီး၊ထန္သီးကို ျမင္မက္ေသာ္ – လာဘ္ရသည္။

(၆) ေရအိုးတြင္ လ,က်သည္ လည္းေကာင္း၊ လယ္တြင္က်ားေရာက္သည္ကို လည္းေကာင္း ျမင္မက္ေသာ္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သည္။

(၇) ေန၊ အိမ္၊ လ ဖြဲ႕သည္ကို ျမင္မက္ေသ္ာ – ေက်းဇူး ႀကီးစြာ ခ်မ္းသာသုခရသည္။ (၈) ေန၊ လ မြန္းတည့္သည္ ျမင္မက္ေသာ္ – ခ်မ္းသာႀကီးသည္။

(၉) အိမ္ၿပိဳ၊ ေတာင္ၿပိဳ၊ ဘုရားၿပိဳ သစ္ပင္က်ိဳးသည္ ျမင္မက္ေသ္ာ – ေဘးႀကီးစြာေရာက္သည္။ (၁၀) ၾကယ္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – သူတစ္ပါးထက္ျမတ္သည္။

(၁၁) ထမ္းစင္ထက္ က်ီးနားသည္ကို ျမင္မက္ေသ္ာ – နာဖ်ား ေသေပ်ာက္သည္။ (၁၂) ေရကိုေနာက္ကို ျမင္မက္ေသ္ာ – ေဘးႀကီးစြာေရာက္သည္။

(၁၃) ေရၾကည္ကို ျမင္မက္ေသ္ာ – ခ်မ္းသာသည္။ ရန္းၿငိမ္းသည္။ (၁၄) က်ားကို ျမင္မက္ေသ္ာ – မေကာင္းပါ။ (၁၅) လွည္း၊ ပ်ဥ္း၊ စာစည္းဆုံ၊ ခ်ားရဟတ္တို႔ကို ျမင္မက္ေသ္ာ – မေကာင္းႀကံသည္။

(၁၆) ခ႐ုကို ျမင္မက္ေသ္ာ – ေဘးႀကီးသည္။ (၁၇) ဘုရား႐ုပ္ထုကို ျမင္မက္ေသာ္ – ဘုန္းႀကီးသည္။ (၁၈) အယူမွားေသာ သူတို႔ကို ျမင္မက္ေသာ္ – မိစာၦနတ္ ေႏွာက္ယွက္သည္။

(၁၉) ဆင္၊ ျမင္၊ ဗိုလ္ပါကို ျမင္မက္ေသာ္ – ခ်မ္းသာသည္။ (၂၀) စစ္သည္အမ်ား လာသည့္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – ေရာဂါရသည္။

(၂၁) ေမ်ာက္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – ေ႐ြေငြ ရသည္။ (၂၂) ေခ်ာင္း၊ ကန္ေရကို ျမင္မက္ေသ္ာ – သူႀကီးျဖစ္သည္။ (၂၃) ဥယ်ာဥ္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – လာဘ္ရသည္။

(၂၄) အိမ္ကို မီးေလာင္းသည္ ျမင္မက္ေသာ္ – ေဘးေရာက္သည္။ (၂၅) ရဟန္း အိမ္တြင္ေနသည္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

(၂၆) အပုတ္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – လာဘ္ရသည္။ (၂၇) အိုးလည္ျပတ္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – မေကာင္းပါ။ (၂၈) ၾကက္ခြပ္သည္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – တရားေတြ႕သည္။

(၂၉) ကြၽဲလာသည္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – ေဘးေတြ႕သည္။ (၃၀) ကြၽဲခတ္သည္ ျမင္မက္ေသာ္ – ရန္ေတြ႕သည္။

(၃၁) စပါးကို ျမင္မက္ေသာ္ – စကားျဖစ္လာသည္။ (၃၂) ဝက္ခ်င္းပတ္သည္ ျမင္မက္ေသာ္ – ရန္ျဖစ္သည္။ (၃၃) လယ္ကတုံတိုင္လဲသည္ ျမင္မက္ေသာ္ – ကိုးကြယ္ ျပဳသူသည္။

(၃၄) လဲကတီးတိုင္လဲသည္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – မယားေသသည္။ (၃၅) တိုင္မ လဲသည္ ျမင္မက္ေသာ္ – မိမိေသသည္။

(၃၆) ဖြဲ႕မီး တေငြ႕ေငြ႕ ျမင္မက္က – အပူေတြ႕သည္။ (၃၇) မီးဖိုကို ျမင္မက္က – အလြန္ပူသည္။ (၃၈) သူေသသည္ ျမင္မက္က – အၿပီးအစီးေရာက္သည္။

(၃၉) သူေသသည္ ထသည္ ျမင္မက္က – စကားေဟာင္းေပၚသည္။ (၄၀) ေႁမြးေပြး ေႁမြေဟာက္ ျမင္မက္ေသာ – ရန္ေပ်ာက္သည္။

(၄၁) မုန္းတိုင္ထသည္ ျမင္မက္က – ေၾကာင့္ၾကမ်ားသည္။ (၄၂) ဥဗ်ိဳင္း ဝန္းရံသည္ ျမင္မက္ေသာ္ – အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။ (၄၃) အိမ္နား ဝန္းက်င္၌ မႈိေပါက္သည္ ျမင္မက္ေသာ္ – မိုးႀကိဳးက်သည္။

(၄၄) သူခိုးေခါင္းျပတ္သည္ ျမင္မက္ေသာ္ – ရန္ေအာင္သည္။ (၄၅) ဓါး၊လွံ, အေရာက္ေတာက္သည္ကို ျမင္မက္ေသာ္ – ဘုန္းႀကီးသည္။

(၄၆) ေထာပတ္ရည္၊ ႏိုရည္ကို ႐ြံ႕ရွာေသာအားျဖင့္ ျမင္မက္ေသာ္ – ငတ္မြတ္ေဘး၊ နာဖ်ားေဘးေရာက္သည္။ (၄၇) အသီးႏွင့္ျပည္စုံေသာ္ သရက္၊ ဥသွ်စ္ပင္တို႔ကို ျမင္မက္ေသာ္ – ဥစၥာတိုးသည္။

(၄၈) ေထာပတ္ပ်ားရည္တို႔ကို ျမင္မက္က – ခ်မ္းသာႀကီးသည္။ (၄၉) ေရႏွင့္ေႁမြ၊ကင္းကို ျမင္မက္က ခ်မ္းသာေရာက္သည္။ (၅၀) စတီ၊ ဆင္တု၊ တိမ္တိုက္၊ ရဟန္း၊ ပု႑ား၊ မင္းတို႔ကို ျမင္မက္က – ေကာင္းက်ိဳးေရာက္သည္။

(၅၁) စင္ၾကယ္ေသာ သူငယ္၊ ႂကြယ္ဝေသာသူ၊ မီးရဲရဲ၊ ျမင္း၊ စစ္သား၊ ယာဥ္၊ သစ္ပင္၊ အစြယ္ရွိေသာဆင္၊ ငါးစိမ္း၊ အဆိပ္တို႔ကို ျမင္မက္က – ေကာင္းက်ိဳးေရာက္သည္။ခရက္ဒစ္

Unicode

“အိမ်မက် မက်သော အခါ (၄) ပါး”

၁။ နေ့အခါ မက်ခြင်း (မှန် – မမှန်) ၂ပါး

၂။ ညဉ့်ဦးယံ မက်ခြင်း (မှန် – မမှန်) ၂ပါး

၃။ မိုးသောက်ယံ မက်ခြင်း – (အမှန်)

၄။ အာရုဏ်တတ် မက်ခြင်း – (အမှန်)

“တစ်နည်း အိမ်မက်သောအခါ (၅) ပါး”

၁။ ညဉ့်ဦးယံမက်ခြင်း ၁ နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ် ပေးသည်။ ၂။ မိုးသောက်ယံမက်ခြင်း ၂ နှစ်အတွင်း အကျိုးအပြစ် ပေးသည်။

၃။ အာရုဏ်တတ်မက်ခြင်း ၁ လအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးသည်။ ၄။ နံနက်နေထွက်မက်ခြင်း ၇ လအတွင်း အကျိုးအပြစ် ပေးသည်။

“မြင်သည်ကိုစွဲ၍ မက်သော အိမ်မက်များ”

(၁) စတီရုပ်ပွား၊ပုထိုးကို မြင်မက်သေ်ာ – နတ်ကြီးတို့ ချစ်ခင်သည်။ (၂) ဘုရားစင်တု ရုပ်ပွားကြွသွားသည်ကို မြင်မက်သော် – ကျက်သရေတိုးသည်။ (၃) နေ၊လ ကြတ်သည်ကို မြင်မက်သေ်ာ – ဘုန်းရှိသောသား ဖွားသည်။

(၄) အသီးအရွက် ပြည့်စုံသော သစ်ပင်ကို မြင်မက်သေ်ာ – ဥစ္စာပြန်ပွား၍ များပြားသည်။ (၅) အုန်းသီး၊ထန်သီးကို မြင်မက်သော် – လာဘ်ရသည်။

(၆) ရေအိုးတွင် လ,ကျသည် လည်းကောင်း၊ လယ်တွင်ကျားရောက်သည်ကို လည်းကောင်း မြင်မက်သော် အကြီးအကဲ ဖြစ်သည်။

(၇) နေ၊ အိမ်၊ လ ဖွဲ့သည်ကို မြင်မက်သေ်ာ – ကျေးဇူး ကြီးစွာ ချမ်းသာသုခရသည်။ (၈) နေ၊ လ မွန်းတည့်သည် မြင်မက်သော် – ချမ်းသာကြီးသည်။

(၉) အိမ်ပြို၊ တောင်ပြို၊ ဘုရားပြို သစ်ပင်ကျိုးသည် မြင်မက်သေ်ာ – ဘေးကြီးစွာရောက်သည်။ (၁၀) ကြယ်ကို မြင်မက်သော် – သူတစ်ပါးထက်မြတ်သည်။

(၁၁) ထမ်းစင်ထက် ကျီးနားသည်ကို မြင်မက်သေ်ာ – နာဖျား သေပျောက်သည်။ (၁၂) ရေကိုနောက်ကို မြင်မက်သေ်ာ – ဘေးကြီးစွာရောက်သည်။

(၁၃) ရေကြည်ကို မြင်မက်သေ်ာ – ချမ်းသာသည်။ ရန်းငြိမ်းသည်။ (၁၄) ကျားကို မြင်မက်သေ်ာ – မကောင်းပါ။ (၁၅) လှည်း၊ ပျဉ်း၊ စာစည်းဆုံ၊ ချားရဟတ်တို့ကို မြင်မက်သေ်ာ – မကောင်းကြံသည်။

(၁၆) ခရုကို မြင်မက်သေ်ာ – ဘေးကြီးသည်။ (၁၇) ဘုရားရုပ်ထုကို မြင်မက်သော် – ဘုန်းကြီးသည်။ (၁၈) အယူမှားသော သူတို့ကို မြင်မက်သော် – မိစ္ဆာနတ် နှောက်ယှက်သည်။

(၁၉) ဆင်၊ မြင်၊ ဗိုလ်ပါကို မြင်မက်သော် – ချမ်းသာသည်။ (၂၀) စစ်သည်အများ လာသည့်ကို မြင်မက်သော် – ရောဂါရသည်။

(၂၁) မျောက်ကို မြင်မက်သော် – ရွေငွေ ရသည်။ (၂၂) ချောင်း၊ ကန်ရေကို မြင်မက်သေ်ာ – သူကြီးဖြစ်သည်။ (၂၃) ဥယျာဉ်ကို မြင်မက်သော် – လာဘ်ရသည်။

(၂၄) အိမ်ကို မီးလောင်းသည် မြင်မက်သော် – ဘေးရောက်သည်။ (၂၅) ရဟန်း အိမ်တွင်နေသည်ကို မြင်မက်သော် – အကြီးအကဲဖြစ်သည်။

(၂၆) အပုတ်ကို မြင်မက်သော် – လာဘ်ရသည်။ (၂၇) အိုးလည်ပြတ်ကို မြင်မက်သော် – မကောင်းပါ။ (၂၈) ကြက်ခွပ်သည်ကို မြင်မက်သော် – တရားတွေ့သည်။

(၂၉) ကျွဲလာသည်ကို မြင်မက်သော် – ဘေးတွေ့သည်။ (၃၀) ကျွဲခတ်သည် မြင်မက်သော် – ရန်တွေ့သည်။

(၃၁) စပါးကို မြင်မက်သော် – စကားဖြစ်လာသည်။ (၃၂) ဝက်ချင်းပတ်သည် မြင်မက်သော် – ရန်ဖြစ်သည်။ (၃၃) လယ်ကတုံတိုင်လဲသည် မြင်မက်သော် – ကိုးကွယ် ပြုသူသည်။

(၃၄) လဲကတီးတိုင်လဲသည်ကို မြင်မက်သော် – မယားသေသည်။ (၃၅) တိုင်မ လဲသည် မြင်မက်သော် – မိမိသေသည်။

(၃၆) ဖွဲ့မီး တငွေ့ငွေ့ မြင်မက်က – အပူတွေ့သည်။ (၃၇) မီးဖိုကို မြင်မက်က – အလွန်ပူသည်။ (၃၈) သူသေသည် မြင်မက်က – အပြီးအစီးရောက်သည်။

(၃၉) သူသေသည် ထသည် မြင်မက်က – စကားဟောင်းပေါ်သည်။ (၄၀) မြွေးပွေး မြွေဟောက် မြင်မက်သော – ရန်ပျောက်သည်။

(၄၁) မုန်းတိုင်ထသည် မြင်မက်က – ကြောင့်ကြများသည်။ (၄၂) ဥဗျိုင်း ဝန်းရံသည် မြင်မက်သော် – အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ (၄၃) အိမ်နား ဝန်းကျင်၌ မှိုပေါက်သည် မြင်မက်သော် – မိုးကြိုးကျသည်။

(၄၄) သူခိုးခေါင်းပြတ်သည် မြင်မက်သော် – ရန်အောင်သည်။ (၄၅) ဓါး၊လှံ, အရောက်တောက်သည်ကို မြင်မက်သော် – ဘုန်းကြီးသည်။

(၄၆) ထောပတ်ရည်၊ နိုရည်ကို ရွံ့ရှာသောအားဖြင့် မြင်မက်သော် – ငတ်မွတ်ဘေး၊ နာဖျားဘေးရောက်သည်။ (၄၇) အသီးနှင့်ပြည်စုံသော် သရက်၊ ဥသျှစ်ပင်တို့ကို မြင်မက်သော် – ဥစ္စာတိုးသည်။

(၄၈) ထောပတ်ပျားရည်တို့ကို မြင်မက်က – ချမ်းသာကြီးသည်။ (၄၉) ရေနှင့်မြွေ၊ကင်းကို မြင်မက်က ချမ်းသာရောက်သည်။ (၅၀) စတီ၊ ဆင်တု၊ တိမ်တိုက်၊ ရဟန်း၊ ပုဏ္ဍား၊ မင်းတို့ကို မြင်မက်က – ကောင်းကျိုးရောက်သည်။

(၅၁) စင်ကြယ်သော သူငယ်၊ ကြွယ်ဝသောသူ၊ မီးရဲရဲ၊ မြင်း၊ စစ်သား၊ ယာဉ်၊ သစ်ပင်၊ အစွယ်ရှိသောဆင်၊ ငါးစိမ်း၊ အဆိပ်တို့ကို မြင်မက်က – ကောင်းကျိုးရောက်သည်။ခရက်ဒစ်