တရားေတာ္

လာဘ်ပိတ်နေတာတွေ ပွင့်သွားအောင် ဒါလေးရွတ်ဖက်ကြည့်ပါ ထူးခြားမှု ချက်ချင်းအကျိုးခံစားရမယ်

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ဂါထာ🙏🙏🙏
၁။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊အရဟံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ၊ပထေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၂။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ဒုတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။

၃။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန်ႏွံ၊သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဝိဇၨာစရဏသမၸႏွံ သိရသာ နမာမိ၊တတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

၄။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊သုဂေတာ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊သုဂတံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊စတုေတၳာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ။

၅။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ၊ေလာကဝိဒူ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ေလာကဝိဒုံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ေလာကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ပၪၥေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ။

၆။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သရဏံ ဂစာၦမိ၊အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊ဆ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

၇။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ၊သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊သတၱေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမႏုႆာနံ။

၈။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊ဗုေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ဗုဒဓွံ သရဏံ ဂစဆွာမိ၊ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊အ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။

၉။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ဘဂဝါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ဘဂဝနတွံ သရဏံ ဂစဆွာမိ၊ဘဂဝန္တံ သိရသာ နမာမိ၊နဝေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

၁၀။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ၊ေလာကဝိဒူ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ေလာကဝိဒုံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ေလာကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ပၪၥေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ။

၁၁။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊သုဂေတာ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊သုဂတံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊စတုေတၳာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ။.

၁၂။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊ဆ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

၁၃။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္ႏွံ သရဏံ ဂဈဆာမိ၊ဝိဇၨာစရဏသမၸန္နံသိရသာ နမာမိ၊တတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

၁၄။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ၊သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊သတၱေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမႏုႆာနံ။

၁၅။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ဒုတိေယာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။

၁၆။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊ဗုေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဗုဒဓွံ သိရသာ နမာမိ၊အ႒ေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။

၁၇။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊အရဟံ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ၊ပထေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၁၈။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ဘဂဝါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါ၊ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဘဂဝန္တံ သိရသာ နမာမိ၊နဝေမာ ဝဇီရပါကာေရာ၊ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။
🙏🙏🙏

Unicode

ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ ဂါထာ🙏🙏🙏
၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊အရဟန်တံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊အရဟန်တံ သိရသာ နမာမိ၊ပထမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ဒုတိယော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ။

၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ ဝိဇ်ဇာစရဏသမ်ပနျနှံ၊သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပနှံ သိရသာ နမာမိ၊တတိယော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော။

၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊သုဂတော ဝတ သော ဘဂဝါ၊သုဂတံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊စတုတ္ထော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော။

၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊လောကဝိဒူ ဝတ သော ဘဂဝါ၊လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ပဉ္စမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ။

၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ၊အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ ဝတ သော ဘဂဝါ၊အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ၊ဆဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ။

၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ၊သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ၊သတ္တမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ်ထာ ဒဝေမနုဿာနံ။

၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ဗုဒဓှံ သရဏံ ဂစဆှာမိ၊ဗုဒ်ဓံ သိရသာ နမာမိ၊အဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ။

၉။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ဘဂဝါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ဘဂဝနတှံ သရဏံ ဂစဆှာမိ၊ဘဂဝန်တံ သိရသာ နမာမိ၊နဝမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

၁၀။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊လောကဝိဒူ ဝတ သော ဘဂဝါ၊လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊ပဉ္စမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ။

၁၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊သုဂတော ဝတ သော ဘဂဝါ၊သုဂတံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊စတုတ္ထော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော။

၁၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ၊အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ ဝတ သော ဘဂဝါ၊အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ၊ဆဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ။

၁၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊ဝတ သော ဘဂဝါ၊ဝိဇ်ဇာစရဏသမ်ပန်နှံ သရဏံ ဂဈဆာမိ၊ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန်နံသိရသာ နမာမိ၊တတိယော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော။

၁၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ၊သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ၊သတ္တမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ်ထာ ဒဝေမနုဿာနံ။

၁၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သိရသာ နမာမိ၊ဒုတိယော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ။

၁၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊ဗုဒ္ဓေါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ဗုဒဓှံ သိရသာ နမာမိ၊အဋ္ဌမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ။

၁၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊အရဟံ ဝတ သော ဘဂဝါ၊အရဟန်တံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊အရဟန်တံ သိရသာ နမာမိ၊ပထမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၁၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊ဘဂဝါ ဝတ သော ဘဂဝါ၊ဘဂဝန်တံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ဘဂဝန်တံ သိရသာ နမာမိ၊နဝမော ဝဇီရပါကာရော၊သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။
🙏🙏🙏