ေဗဒင္

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ1

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ2

တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ3

အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ4

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ5

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ6

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဆရာမင္းသိခၤ၏တစ္ပါတ္စာ ေဟာစာတမ္း(28.6.2020)မွ(4.7.2020)ထိ7

စေနသားသမီးမ်ား

crdeit