တင္ေဘးဘက္ ခ်ိဳင့္သူေတြအတြက္ လြယ္ကူတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း (၅) ခု

တင္ေဘးဘက္ ခ်ိဳင့္သူေတြအတြက္ လြယ္ကူတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း (၅) ခု

၁။ Fire Hydrant

လက္ေထာက္ကာ ဒူးေကြးထားရပါမယ္။

ၿပီးေနာက္ ညာဘက္တင္ကို အေပၚဘက္ ေျမႇာက္ေပးရပါမယ္။

ညာ ၃၀ ဘယ္ ၃၀ လုပ္ေပးရပါမယ္။

၂။ Leg Circle

ေျခတစ္ဘက္ကို ေအာက္ဘက္ထားကာ က်န္တစ္ဘက္ကို ဆန႔္ကာ ေရွ႕ေနာက္ ဝိုက္ေပးရပါမယ္။

တစ္ဘက္ဆီကို အခါ ၂၀ လုပ္ရပါမယ္။

၃။ Squat with leg lift

ထိုင္ထနဲ႔ ေျခေထာက္ေဘးဘက္ဆန႔္တာကို တစ္ခါတည္း လုပ္ေပးရပါမယ္။

ထိုင္ၿပီးေနာက္ ျပန္ထတဲ့အခါ ဘယ္ေျခေထာက္ကို ေဘးဘက္ ဆန႔္ရပါမယ္။

ၿပီးေနာက္ ျပန္ထိုင္ရပါမယ္။

ဒီတစ္ေခါက္ ထိုင္ၿပီးရင္ေတာ့ ျပန္ထတဲ့အခါ ညာဘက္ ေျခ ဆန႔္ေပးရပါမယ္။

ဒါကို အခါ ၃၀ လုပ္ေပးရပါမယ္။

၄။ Squat Pick up

ပုံထဲကလို ထိုင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဘယ္ေျခေထာက္ကို ဘယ္ဘက္ မ ေပးရပါမယ္။

ဘယ္မၿပီးေနာက္ ထိုင္လ်က္နဲ႔ပဲ ညာေျခေထာက္ကို အေပၚ မေပးရပါမယ္။

ဒါကို အခါ ၃၀ လုပ္ရပါမယ္။

၅။ Side Leg Lifts

မတ္တပ္ရပ္ကာ ဘယ္ေျခေထာက္ကို ဘယ္ဘက္ ျမႇင့္ေပးရပါမယ္။

ညာဘက္ကိုလည္း ဒီပုံစံအတိုင္း အခါ ၃၀ လုပ္ရပါမယ္။

By MyStyle Myanmar

UNICODE

တင္ေဘးဘက္ ခ်ိဳင့္သူေတြအတြက္ လြယ္ကူတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း (၅) ခု

၁။ Fire Hydrant

လက္ေထာက္ကာ ဒူးေကြးထားရပါမယ္။

ၿပီးေနာက္ ညာဘက္တင္ကို အေပၚဘက္ ေျမႇာက္ေပးရပါမယ္။

ညာ ၃၀ ဘယ္ ၃၀ လုပ္ေပးရပါမယ္။

၂။ Leg Circle

ေျခတစ္ဘက္ကို ေအာက္ဘက္ထားကာ က်န္တစ္ဘက္ကို ဆန႔္ကာ ေရွ႕ေနာက္ ဝိုက္ေပးရပါမယ္။

တစ္ဘက္ဆီကို အခါ ၂၀ လုပ္ရပါမယ္။

၃။ Squat with leg lift

ထိုင္ထနဲ႔ ေျခေထာက္ေဘးဘက္ဆန႔္တာကို တစ္ခါတည္း လုပ္ေပးရပါမယ္။

ထိုင္ၿပီးေနာက္ ျပန္ထတဲ့အခါ ဘယ္ေျခေထာက္ကို ေဘးဘက္ ဆန႔္ရပါမယ္။

ၿပီးေနာက္ ျပန္ထိုင္ရပါမယ္။

ဒီတစ္ေခါက္ ထိုင္ၿပီးရင္ေတာ့ ျပန္ထတဲ့အခါ ညာဘက္ ေျခ ဆန႔္ေပးရပါမယ္။

ဒါကို အခါ ၃၀ လုပ္ေပးရပါမယ္။

၄။ Squat Pick up

ပုံထဲကလို ထိုင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ဘယ္ေျခေထာက္ကို ဘယ္ဘက္ မ ေပးရပါမယ္။

ဘယ္မၿပီးေနာက္ ထိုင္လ်က္နဲ႔ပဲ ညာေျခေထာက္ကို အေပၚ မေပးရပါမယ္။

ဒါကို အခါ ၃၀ လုပ္ရပါမယ္။

၅။ Side Leg Lifts

မတ္တပ္ရပ္ကာ ဘယ္ေျခေထာက္ကို ဘယ္ဘက္ ျမႇင့္ေပးရပါမယ္။

ညာဘက္ကိုလည္း ဒီပုံစံအတိုင္း အခါ ၃၀ လုပ္ရပါမယ္။

By MyStyle Myanmar