ဝါဆိုသကၤန္းလႉရက်ိဳး(၇)မ်ိဳး……..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဝါတြင္းကာလ နီးလာၿပီျဖစ္လို႔ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ လႉဒါန္းလ်င္ ရရွိနိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို

ေရးသား၍ ဓမၼဒါနျပဳလိုက္ပါတယ္…..

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ဝါတြင္းအခါ ကာလမွာ နီးစပ္ရာ သံဃာေတာ္မ်ာ းသီတင္းသုံးရ ာေက်ာင္းတိုက္တို႔မွာ

အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊မိသားစု ျဖင့္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲေသာ္ လည္းေကာင္း…..

ေက်ာင္းတိုက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လႉဒါန္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ သံဃာေတာ္ မ်ားအား မိမိတို႔၏

ေခၽြးနည္းစာျဖင့္ ဝါဆိုသကၤန္းမ်ား ကပ္လႉဒါန္သည့္အခါ…….

ထိုအလႉကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္ရသလဲ ဆိုတာသိရင္ မိမိတို႔၏ အလႉဒါနအေပၚမွာ ပိုၿပီး

ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရပါတယ္…..ပို၍လည္း အက်ိဳးေပးထက္ သန္ပါတယ္။ ဒါမို႔ေၾကာင့္ ဝါဆို

သကၤန္းေပး လႉဒါန္းရသျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိနိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးတရား မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ သိထားသင့္ ပါတယ္……

သံဃာေတာ္တို႔အား ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ လႉဒါန္းသူတို႔သည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မျပဳခင္ စပ္ၾကား ဘဝသံသရာမွာ

က်င္လည္သမၽွ ဘဝေတြ မွာ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာေတြျဖစ္၍ ေကာင္းက်ိဳးတရား (၇)ပါးကိုရရွိနိုင္ပါတယ္……

(၁) အဝတ္၊ အထည္အတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြကင္းျခင္း ဆိုတဲ့အက်ိဳးတရားကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၂) ႐ုပ္ဆင္း အဂၤါျပည့္စုံညီညာ၍ ေရႊေရာင္အဆင္း ျဖင့္ တင့္တယ္လွပျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၃) ခုႏွစ္ေဆာင္တိုက္ခန္းမွာ မီးမထြန္းဘဲလင္းတဲ့ ပပဝတီမင္းသမီးေလးလို ခႏၶာကိုယ္မွ အေရာင္ လင္းျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရား

ကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၄) အသားအေရ ႏုညပ္ေခ်ာေမြ႕ၿပီးေတာ့ သူမတူ ေအာင္ ေခ်ာေမာလွပတင့္တယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳး တရားကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၅) မ်က္ႏွာ အစရွိသည့္ ခႏၶာကိုအဂၤါအစိတ္အပိုင္း တို႔မွာ မွည့္ေျခာက္၊တင္းတိတ္၊ ဝက္ၿခံအစရွိသည္ မ်ား လုံးဝကင္းရွင္းၿပီးေတာ့

ေခတ္ေပၚအလွျပင္ ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ လုံးဝ လိမ္းျခယ္ျခင္းမျပဳရဘဲ နဂိုပင္ကို သဘာဝအလွပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္နိုင္ျခင္း

အက်ိဳးကို ရရွိနိုင္ပါတယ္။

(၆) ေခတ္ကာလေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အဝတ္အထည္တို႔ကို မိမိတို႔စိတ္ထဲက အခုေပၚေန တဲ့ အဝတ္ထည္းေလး

ဝတ္ခ်င္လိုက္တာလို႔ စိတ္ထဲ ကေတာင္တလိုက္႐ုံေလးနဲ႔ ထိုအဝတ္အထည္တို႔ သည္ မိမိထံသို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က

လက္ေဆာင္ ေပးလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း…..ဝယ္ေပးလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိလက္သို႔ေရာက္ရွိ

လာနိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားကိုရရွိနိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေကာင္းက်ိဳးတရားတို႔ သည္ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး

ခ်မ္းသာမ်ားသာျဖစ္၏။ ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာမ်ားမဟုတ္ပါ…..

(၇) ဝါဆိုသကၤန္းလႉဒါန္ဖူးသူ အလႉရွင္သည္ ဘဝ သံသရာတစ္ေကြ႕မွာ အကယ္၍မ်ား ဘုရားတစ္ဆူဆူျ ဖင့္ကံအားေလ်ာ္စြာ

ေတြ႕ၾကဳံဖူးေမၽွာ္ခြင့္ရသည္ ရွိေသာ္ ထိုဘုရားရွင္သည္ ဝါဆိုသကၤန္း လႉဒါန္းဖူးခဲ့ ေသာ ေကာင္းမႈရွင္ကို (ဧဟိ ဘိကၡဳ)ေခၚ

လိုက္႐ုံျဖင့္…..ခႏၶာကိုယ္မွာ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အဝတ္တို႔သည္ သူ႔ အလိုလို ေပ်ာက္ကြယ္၍ ရဟန္းအသြင္ျဖစ္ကာ

ဧဟိဘိကၡဳ ရဟႏၲာႀကီးျ ဖစ္ရျခင္းဆိုတဲ့ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာ အက်ိဳးကိုရရွိနိုင္ပါတယ္….

ဝါဆိုသကၤန္း ကပ္လႉဒါန္းျခင္ ကုသိုလ္သည္ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေလာကီးေကာင္း က်ိဳးခ်မ္းသာ ၊ေလာကုတၱရာေကာင္းက်ိဳး

ခ်မ္းသာ အျဖာျဖာတို႔ကို ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ လို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္တို႔သည္…..

ဝါတြင္းကာလ၌ မိမိတို႔ စြမ္းနိုင္သေလာက္ နီးစပ္ရာ သံဃာေတာ္တို႔ အား ဝါဆိုသကၤန္းအလႉကို တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ

မိသားစုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲျဖင့္ျဖစ္ေစ လႉဒါန္းၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းႏွိုူေဆာ္ရင္း ဤဓမၼစာစုေလးကို အဆုံးသက္လိုက္ပါတယ္….

ေဆာင္ပုဒ္

စိုးရိမ္မဲ့ကင္း၊ ေရႊဆင္း႐ုပ္တူ၊ ကိုယ္မူေရာင္ထြက္၊ ႏုညပ္အသားေရ၊ မေပညစ္ေၾကး၊ ႀကံေတြးေတာင္းတအဝတ္ရရွိ၊

ဧဟိဘိကၡဳ ၊ ေခၚျပဳရဟန္း ၊ ကၽြတ္တန္းဝင္ရ၊ က်ိဳးသတၱ(ခုႏွစ္ဝ)၊ မွတ္ၾကစီဝရံ။ ။

မွတ္ခ်က္# ကာလအေလ်ာက္ ဝါဆိုသကၤန္းလႉဒါန္း ရက်ိဳးဟု ေရးဖြဲ႕ထားေသာ္လည္း ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ ကာလမွာ

သံဃာေတာ္တို႔အား သကၤန္းလႉလႉအထက္ ေဖာ္ျပပါ ေကာင္းက်ိဳး(၇)မ်ိဳးကို ရရွိသည္ဟု ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားမွတ္ပါေလ…..

(ေအာင္ေမာ္စံဆရာေတာ္)

ဝါဆိုသကၤန္းလွူရက်ိဳး

ဝါဆိုသကၤန္း လွူဒါန္းပါက”ကာလဒါန”အလွူတြင္ ပါဝင္၏ ။ “အခ်ိန္အခါသင့္စြာ ေပးလွူေသာအလွူ”ျဖစ္သည္။

ထို”ကာလဒါန”အလွူရွင္၏ အက်ိဳးထူးတရားသည္ …….?

ျဖစ္ေလရာဘဝတို့၌ မ်ားျပားလွေသာစည္းစိမ္ဥစၥာတို့ျဖင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာ၏အသုံးအေဆာင္ မ်ားျပားစြာခံစားရ၏ ။

ပထမအရြယ္ ငယ္စဥ္မွာလည္းခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရ၏ ။

ဒုတိယအရြယ္ ႏုပ်ိဳစဥ္အရြယ္ေကာင္းမွာလည္းခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရ၏ ။

တတိယအရြယ္ အသက္ႀကီးအိုမင္းတဲ့အခါမွာလည္းခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရ၏ ။

“အတၳာ ပစုရာ ေဟာႏၲိ” ကာဒါနအလွူရွင္သည္ …?

အလိုရွိေသာအခါ လိုတိုင္း ရ ၊ တတိုင္း ျပည့္အက်ိဳးမ်ားရသည္ ၊ ေပါေပါ မ်ားမ်ားလည္း ရသည္။ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏ ။

( အံ၊၂ ။ ၁၅၂ )

အမ်ိဳးသမီးတို့ သကၤန္းေပးလွူပါကအဖိုးကိုးကုေဋထိုက္ေသာ မဟလႅတာတန္ဆာကိုဆင္ျမန္းရသျဖင့္ နိဗၺာန္ကိုစံဝင္ရ၏ ။

ေယာက်ာ္းတို့ သကၤန္းေပးလွူပါကတန္ခိုးျဖင့္ၿပီးေသာ သကၤန္းကိုရသျဖင့္နိဗၺာန္ကိုစံဝင္ရ၏ ။

( ဓမၼပဒ၊ ႒ ။ ပ .၂၄၉ )

သကၤန္းကိုေပးလွူပါက႐ုပ္အဆင္းလွသည္ ၾကည့္လို့ေကာင္းသည္စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းသည္လြန္ကဲေသာ အဆင္းသ႑ာန္ႏွင့္ျပည့္စုံသည္။

credit ဓမၼရတနာ