ၾကားသိရသမွ်

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ သူနဲ႔လဲ တစ္ခါမွ မ ဆံုးဘူးပါဘူးလို႔ဆိုလာတဲ့ သင္းသင္း (ရုပ္သံ)

အမွန္တရားကို ကာယကံရွင္ရယ္ ကြ်န္မရယ္ ဘုရားရယ္ပဲ သိက်ပါတယ္။