ေဗဒင္

လူတိုင္း တစ္သက္တာမွာ (၈)ႏွစ္တစ္ခါၾကဳံရတဲ့ မရဏသက္ေရာက္

လူတိုင္း တစ္သက္တာမွာ (၈)ႏွစ္တစ္ခါၾကဳံရတဲ့ မရဏသက္ေရာက္

မဟာဘုတ္(၂)ႂကြင္း ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အသက္အပိုင္းအျခားလိုက္ မရဏသက္ေရာက္မ်ား..

တြက္စရာ မလိုပါဘူး မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရ္ နဲ႔ ေန႔သားသမီး အသက္အပိုင္းအျခားကို ေအာက္မွာ ၾကည့္လိုက္႐ုံပါပဲ…..

ျမန္မာသကၠရာဇ္ခုႏွစ္ မသိပါက ကိုယ္ေမြးတဲ့ ခရစ္ႏွစ္ ထဲမွ ( ၆၃၈ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ လိုက္ လၽွင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ကို ရရွိပါသည္ ။

အကယ္၍ ကိုယ့္ ေမြးရက္ ေမြးလ သည္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ မတိုင္မွီ ျဖစ္ ပါက ( ၆၃၉ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ ရပါမယ္ ။

ျမန္မာ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ မွ ဒီဇင္ဘာ ( ၃၁ ) အတြင္း ေမြးလၽွင္ ( ၆၃၈ ) ဂဏန္း ကို ႏုတ္ ရပါမယ္ ။

မရဏသက္ေရာက္ ဆိုသည္မွာ မိမိမဟာဘုတ္မွ မရဏၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္ကို ဆိုလိုသည္။

မဟာဘုတ္ (၁)ႂကြင္း အဖို႔ ဗုဒၶဟူး သည္ မရဏၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟုသက္ေရာက္သည္ (၁)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ သမားမ်ားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္……

(၂)ႂကြင္းမဟာဘုတ္သမားအဖို႔ ၾကာသပေတးသက္ေရာက္သည္ မရဏ သက္ေရာက္ျဖစ္သည္။

(၃)ႂကြင္းမဟာဘုတ္သမားအဖို႔ မရဏသက္ေရာက္သည္ ေသာၾကာသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။

(၄)ႂကြင္းမဟာဘုတ္သမားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္သည္ စေနသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။

(၅)ႂကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားမ်ားအတြက္ မရဏသက္ေရာက္သည္ တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္ျဖဟ္သည္။

(၆)ႂကြင္းမဟာဘုတ္ဖြားအဖို႔ မရဏသက္ေရာက္သည္ တနလာ ၤသက္ေရာက္ ျဖစ္သည္။

(၇)ႂကြင္း သို႔မဟုတ္ (၀)ႂကြင္း မဟာဘုတ္အဖြားအတြက္ အဂၤါ သက္ေရာက္သည္ မရဏသက္ေရာက္ျဖစ္သည္။

မရဏၿဂိဳဟ္ခြင္တြင္ ဘုန္း၊စည္းစိမ္၊ရာထူး၊အသက္၊ဂုဏ္တို႔ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ပ်က္စီးတတ္၍ သတိျပသင့္သည္။

မရဏၿဂိဳဟ္ခြင္သို႔ေရာက္လၽွင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေလျဖတ္၊ဆြံအ၊နားမၾကား၊ ေျခလက္မသန္၊ မ်က္ကန္းသူတို႔ႏွင့္တူသည္။

၄င္းၿဂိဳဟ္ေရာက္ေနလၽွင္ စီးပြားေရး၊ လူမူ႔ေရး၊ က်န္းမာေရး မလုပ္နိုင္၊ မစြမ္းနိုင္၊ မမွန္နိုင္။ လုပ္ေလ၊ ဒုကၡေရာက္ေလ ျဖစ္တတ္သည္။

မရဏၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း (ရာဟု၊ေသာၾကာ၊တနဂၤေႏြ၊တနလၤာ) သက္ေရာက္မ်ား ေနရာက်ေရာက္လၽွင္ ၄င္းၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အဓိပၸယ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

မရဏၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး (အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊စေန၊ၾကာသပေတး) သက္ေရာက္မ်ား ေနရာတြင္ က်ေရာက္ေနလၽွင္ ၄င္းၿဂိဳဟ္၏ဆိုးအားႏွင့္ မရဏၿဂိဳဟ္အား ႏွစ္ရပ္ေပါင္းဆိုးက်ိဳးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ ခံစားရတတ္သည္။

မရဏၿဂိဳဟ္ကို ထပ္မံ၍ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုရေသာ္ ၄င္းၿဂိဳဟ္သည္ အသက္ရွင္ေနေသာ္လည္း မသြားခ်င္၊ မလာခ်င္ျဖစ္ျခင္း၊သြားလာလၽွင္လည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမူ႔မ်ား၊ လုပ္သမၽွပ်က္စီးမူ႔မ်ား၊ လုပ္သမၽွဆုံးရႈံးပ်က္စီးျခင္း၊ ႀကံသမၽွအလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ျခင္း စသည္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ခံစားရတတ္သည္။

၄င္းမရဏၿဂိဳဟ္သည္ တစ္ခုခုကို ဒုကၡေပးရမွ ေက်နပ္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမရဏခံေနစဥ္ နာတာရွည္ျဖစ္ျခင္း၊ နဂိုလုပ္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္တန္႔ပ်က္စီးျခင္း စသည့္အက်ိဳးခံစားရၿပီး ၿဂိဳဟ္ဆိုးမရဏခံေနလၽွင္ ႐ုတ္တရက္ ေသတတ္ပါသည္။

၄င္းၿဂိဳဟ္ေကာင္းမရဏရွိေနလၽွင္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး ႐ုတ္တရက္ ပ်က္စီးလြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မရဏၿဂိဳဟ္ ပ်က္စီးေသာသေဘာရွိ၏။ ထို႔ျပင္ ၿဂိဳဟ္အိပ္ေရာ သက္ေရာက္ပါ မရဏႏွစ္ထပ္ျဖစ္ပါက မရဏဆိုးက်ိဳး ပို၍ခံစားရသည္။

(၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔၏ အသင့္တြက္ၿပီး မရဏသက္ေရာက္မ်ား

(၂)ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြားမ်ားမွာ ျမန္မာႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၃၀၄၊၁၃၁၁၊၁၃၁၈၊၁၃၂၅၊၁၃၃၂၊၁၃၃၉၊၁၃၄၆၊၁၃၅၃၊၁၃၆၀၊၁၃၆၇၊၁၃၇၄၊၁၃၈၁ ခုႏွစ္ ဖြားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(၂)ႂကြင္းမဟာဘုတ္၏ မရဏမွာ ၾကာသပေတးျဖစ္သျဖင့္ (၂)ခု ႂကြင္း မဟာဘုတ္ဖြား ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔၏ ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြသားသမီးအသက္ ၆၊၁၄၊၂၂၊၃၀၊၃၈၊၄၆၊၅၄၊၆၂၊၇၀၊၇၈ႏွစ္။

တနလာသၤားသမီးအသက္ ၅၊၁၅၊၂၁၊၂၉၊၃၇၊၄၅၊၅၃၊၆၁၊၆၉၊၇၇ႏွစ္။

အဂါသၤားသမီးအသက္ ၄၊၁၄၊၂၀၊၂၈၊၃၆၊၄၄၊၅၂၊၆၀၊၆၈၊၇၆ႏွစ္။ (အဂၤါသားသမီး ၾကာသပေတး သက္ေရာက္ မရဏႏွစ္ထပ္မွာ ၃၆၊၄၄၊၅၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။)

ဗုဒၶဟူးသားသမီးအသက္ ၃၊၁၃၊၁၉၊၂၇၊၃၅၊၄၃၊၅၁၊၅၉၊၆၇၊၇၅ႏွစ္။ (ဗုဒၶဟူးသားသမီး ၾကာသပေတး မရဏႏွစ္ထပ္မွာ ၃၅၊၄၃ ႏွစ္ျဖစ္သည္။)

ၾကာသပေတးသားသမီးအသက္ ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃ႏွစ္။ (ၾကာသေတးသားသမီး မရဏ ႏွစ္ထပ္မွာ ၁၊၉၊၁၇ႏွစ္ ျဖစ္သည္။)

ေသာၾကာသားသမီးအသက္ ၇၊၁၅၊၂၃၊၃၁၊၃၉၊၄၇၊၅၅၊၆၃၊၇၁၊၈၉ႏွစ္။

စေနသားသမီးအသက္ ၂၊၁၀၊၁၈၊၂၆၊၃၄၊၄၂၊၅၀၊၅၈၊၆၄၊၇၂၊၈၀ႏွစ္။ (စေနသားသမီး ၾကာသပေတး မရဏႏွစ္ထပ္ ႏွစ္မွာ ၁၈၊၂၆ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

(၂)ႂကြင္းဖြားတို႔သည္ ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္ တို႔တြင္ ေလာႀကီးျခင္း၊တဇြတ္ထိုးလုပ္ျခင္း၊ျဖတ္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ႀကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္သည္။ထိုသို႔လုပ္မိပါက ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္းမျဖစ္ပဲ ေရွ႕တိုးမရ၊ေနာက္ဆုတ္မရျဖစ္ၿပီး အမႈအခင္း အရႈပ္အရွင္း တစ္ခုခုျဖင့္ လုံးပါးပါးသည့္ အျဖစ္သို႔ေရာက္၍ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၂)ႂကြင္း ၾကာသပေတး မရဏသက္ေရာက္မွာ မတိုင္ပင္ဘဲ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ စြန္႔စားျခင္းကို ေရွာင္၍ ေပးလာသည့္ အခြင့္အလမ္းတခုခုေနာက္သို႔သာ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ သတိထားၿပီး၊တစ္နည္း ေလာဘသတ္ၿပီး စတင္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ဘဝ ေရာက္နိုင္သည္။ စီးပြားပ်က္ ဘဝပ်က္ျဖစ္တတ္သည္။ ရွိတာေတြ အကုန္ထြက္သြားတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကနားေရာက္တတ္သည္။ အမႈအခင္းျဖစ္တတ္သည္။

မဟာဘုတ္(၂)ႂကြင္းသမားမ်ား ယခုအသက္အပိုင္းအျခားကို က်ေရာက္ေတာ့မယ္၊ က်ေရာက္ေနတယ္ဆိုရင္ သတိႏွင့္ေနပါ

မေကာင္းမူ႔မ်ားေရွာင္ၿပီး ေကာင္းမူ႔ကုသိုလ္ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ အလုပ္မ်ားေရွာင္ပါ ရတနာသုံးပါး ႏွင့္ မိဘ ဆရာ တို႔ကို ဦးထိပ္ထားပါ။

ဘာသာေရး ဘုရားတရားမ်ားမ်ား လုပ္ပါ။ မိဘဆရာသမားတို႔၏ လမ္းညြန္မူ႔ကို ခံယူပါ အဓိဌာန္ ဝင္ျခင္း တရားစခန္းဝင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပန္းေမြ႕ရာခင္းလႉပါ။ေပါက္ေပါက္ ဆုပ္လႉဒါန္းပါ၊ေဆးဝါးလႉဒါန္းပါ၊ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားကို လႉဒါန္းပါ။ေခြးေလ ေခြးလြင့္မ်ားကို အစာေႂကြးပါ။

ငွက္လႊတ္ျခင္း၊ငါးလႊတ္ျခင္းကုသိုလ္ယူပါ။ နဝင္းယၾတာကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

က်န္တဲ့ အႂကြင္းနဲ႔ ေန႔သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ဆရာသာထက္ဆန္း ✡ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရား၊၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅

Unicode

လူတိုင်း တစ်သက်တာမှာ (၈)နှစ်တစ်ခါကြုံရတဲ့ မရဏသက်ရောက်

မဟာဘုတ်(၂)ကြွင်း ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် မရဏသက်ရောက်များ..

တွက်စရာ မလိုပါဘူး မိမိ၏ မြန်မာမွေးသက္ကရ် နဲ့ နေ့သားသမီး အသက်အပိုင်းအခြားကို အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ…..

မြန်မာသက္ကရာဇ်ခုနှစ် မသိပါက ကိုယ်မွေးတဲ့ ခရစ်နှစ် ထဲမှ ( ၆၃၈ ) ဂဏန်း ကို နုတ် လိုက် လျှင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ကို ရရှိပါသည် ။

အကယ်၍ ကိုယ့် မွေးရက် မွေးလ သည် မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မတိုင်မှီ ဖြစ် ပါက ( ၆၃၉ ) ဂဏန်း ကို နုတ် ရပါမယ် ။

မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာ ( ၃၁ ) အတွင်း မွေးလျှင် ( ၆၃၈ ) ဂဏန်း ကို နုတ် ရပါမယ် ။

မရဏသက်ရောက် ဆိုသည်မှာ မိမိမဟာဘုတ်မှ မရဏဂြိုဟ် သက်ရောက်ကို ဆိုလိုသည်။

မဟာဘုတ် (၁)ကြွင်း အဖို့ ဗုဒ္ဓဟူး သည် မရဏဂြိုဟ် ဖြစ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် ရာဟုသက်ရောက်သည် (၁)ကြွင်း မဟာဘုတ် သမားများအတွက် မရဏသက်ရောက် ဖြစ်သည်။

အလားတူပင်……

(၂)ကြွင်းမဟာဘုတ်သမားအဖို့ ကြာသပတေးသက်ရောက်သည် မရဏ သက်ရောက်ဖြစ်သည်။

(၃)ကြွင်းမဟာဘုတ်သမားအဖို့ မရဏသက်ရောက်သည် သောကြာသက်ရောက် ဖြစ်သည်။

(၄)ကြွင်းမဟာဘုတ်သမားအတွက် မရဏသက်ရောက်သည် စနေသက်ရောက် ဖြစ်သည်။

(၅)ကြွင်းမဟာဘုတ်ဖွားများအတွက် မရဏသက်ရောက်သည် တနင်္ဂနွေ သက်ရောက်ဖြဟ်သည်။

(၆)ကြွင်းမဟာဘုတ်ဖွားအဖို့ မရဏသက်ရောက်သည် တနလာ င်္သက်ရောက် ဖြစ်သည်။

(၇)ကြွင်း သို့မဟုတ် (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ်အဖွားအတွက် အင်္ဂါ သက်ရောက်သည် မရဏသက်ရောက်ဖြစ်သည်။

မရဏဂြိုဟ်ခွင်တွင် ဘုန်း၊စည်းစိမ်၊ရာထူး၊အသက်၊ဂုဏ်တို့ မမျော်လင့်ဘဲ ပျက်စီးတတ်၍ သတိပြသင့်သည်။

မရဏဂြိုဟ်ခွင်သို့ရောက်လျှင် ဥပမာအားဖြင့် လေဖြတ်၊ဆွံအ၊နားမကြား၊ ခြေလက်မသန်၊ မျက်ကန်းသူတို့နှင့်တူသည်။

၄င်းဂြိုဟ်ရောက်နေလျှင် စီးပွားရေး၊ လူမူ့ရေး၊ ကျန်းမာရေး မလုပ်နိုင်၊ မစွမ်းနိုင်၊ မမှန်နိုင်။ လုပ်လေ၊ ဒုက္ခရောက်လေ ဖြစ်တတ်သည်။

မရဏဂြိုဟ်သည် ဂြိုဟ်ကောင်း (ရာဟု၊သောကြာ၊တနင်္ဂနွေ၊တနင်္လာ) သက်ရောက်များ နေရာကျရောက်လျှင် ၄င်းဂြိုဟ်များ၏ အဓိပ္ပယ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

မရဏဂြိုဟ်သည် ဂြိုဟ်ဆိုး (အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊စနေ၊ကြာသပတေး) သက်ရောက်များ နေရာတွင် ကျရောက်နေလျှင် ၄င်းဂြိုဟ်၏ဆိုးအားနှင့် မရဏဂြိုဟ်အား နှစ်ရပ်ပေါင်းဆိုးကျိုးကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ခံစားရတတ်သည်။

မရဏဂြိုဟ်ကို ထပ်မံ၍ အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုရသော် ၄င်းဂြိုဟ်သည် အသက်ရှင်နေသော်လည်း မသွားချင်၊ မလာချင်ဖြစ်ခြင်း၊သွားလာလျှင်လည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမူ့များ၊ လုပ်သမျှပျက်စီးမူ့များ၊ လုပ်သမျှဆုံးရှုံးပျက်စီးခြင်း၊ ကြံသမျှအလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်ခြင်း စသည် အကျိုးတရားများကို ခံစားရတတ်သည်။

၄င်းမရဏဂြိုဟ်သည် တစ်ခုခုကို ဒုက္ခပေးရမှ ကျေနပ်သောဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်ဆိုးမရဏခံနေစဉ် နာတာရှည်ဖြစ်ခြင်း၊ နဂိုလုပ်လာသောလုပ်ငန်းများ၊ ရပ်တန့်ပျက်စီးခြင်း စသည့်အကျိုးခံစားရပြီး ဂြိုဟ်ဆိုးမရဏခံနေလျှင် ရုတ်တရက် သေတတ်ပါသည်။

၄င်းဂြိုဟ်ကောင်းမရဏရှိနေလျှင် စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ရုတ်တရက် ပျက်စီးလွယ်သည်။ ထို့ကြောင့် မရဏဂြိုဟ် ပျက်စီးသောသဘောရှိ၏။ ထို့ပြင် ဂြိုဟ်အိပ်ရော သက်ရောက်ပါ မရဏနှစ်ထပ်ဖြစ်ပါက မရဏဆိုးကျိုး ပို၍ခံစားရသည်။

(၂)ကြွင်း မဟာဘုတ် ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့၏ အသင့်တွက်ပြီး မရဏသက်ရောက်များ

(၂)ကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွားများမှာ မြန်မာနှစ်များဖြစ်သည့် ၁၃၀၄၊၁၃၁၁၊၁၃၁၈၊၁၃၂၅၊၁၃၃၂၊၁၃၃၉၊၁၃၄၆၊၁၃၅၃၊၁၃၆၀၊၁၃၆၇၊၁၃၇၄၊၁၃၈၁ ခုနှစ် ဖွားများဖြစ်ကြသည်။

(၂)ကြွင်းမဟာဘုတ်၏ မရဏမှာ ကြာသပတေးဖြစ်သဖြင့် (၂)ခု ကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွား ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့၏ ကြာသပတေး မရဏသက်ရောက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

တနင်္ဂနွေသားသမီးအသက် ၆၊၁၄၊၂၂၊၃၀၊၃၈၊၄၆၊၅၄၊၆၂၊၇၀၊၇၈နှစ်။

တနလာင်္သားသမီးအသက် ၅၊၁၅၊၂၁၊၂၉၊၃၇၊၄၅၊၅၃၊၆၁၊၆၉၊ရရနှစ်။

အဂါင်္သားသမီးအသက် ၄၊၁၄၊၂၀၊၂၈၊၃၆၊၄၄၊၅၂၊၆၀၊၆၈၊၇၆နှစ်။ (အင်္ဂါသားသမီး ကြာသပတေး သက်ရောက် မရဏနှစ်ထပ်မှာ ၃၆၊၄၄၊၅၂ နှစ်ဖြစ်သည်။)

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးအသက် ၃၊၁၃၊၁၉၊၂၇၊၃၅၊၄၃၊၅၁၊၅၉၊၆၇၊၇၅နှစ်။ (ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး ကြာသပတေး မရဏနှစ်ထပ်မှာ ၃၅၊၄၃ နှစ်ဖြစ်သည်။)

ကြာသပတေးသားသမီးအသက် ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃နှစ်။ (ကြာသတေးသားသမီး မရဏ နှစ်ထပ်မှာ ၁၊၉၊၁ရနှစ် ဖြစ်သည်။)

သောကြာသားသမီးအသက် ၇၊၁၅၊၂၃၊၃၁၊၃၉၊၄၇၊၅၅၊၆၃၊၇၁၊၈၉နှစ်။

စနေသားသမီးအသက် ၂၊၁၀၊၁၈၊၂၆၊၃၄၊၄၂၊၅၀၊၅၈၊၆၄၊၇၂၊၈ဝနှစ်။ (စနေသားသမီး ကြာသပတေး မရဏနှစ်ထပ် နှစ်မှာ ၁၈၊၂၆ နှစ်ဖြစ်သည်။

(၂)ကြွင်းဖွားတို့သည် ကြာသပတေး မရဏသက်ရောက် တို့တွင် လောကြီးခြင်း၊တဇွတ်ထိုးလုပ်ခြင်း၊ဖြတ်လမ်းလုပ်ငန်းများ ကြံစည်လုပ်ကိုင်တတ်သည်။ထိုသို့လုပ်မိပါက ရည်မှန်းချက် အတိုင်းမဖြစ်ပဲ ရှေ့တိုးမရ၊နောက်ဆုတ်မရဖြစ်ပြီး အမှုအခင်း အရှုပ်အရှင်း တစ်ခုခုဖြင့် လုံးပါးပါးသည့် အဖြစ်သို့ရောက်၍ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်သည်။

ထို့ကြောင့် (၂)ကြွင်း ကြာသပတေး မရဏသက်ရောက်မှာ မတိုင်ပင်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနှင့် အတင်းအဓမ္မ ကြံစည်လုပ်ကိုင် စွန့်စားခြင်းကို ရှောင်၍ ပေးလာသည့် အခွင့်အလမ်းတခုခုနောက်သို့သာ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် သတိထားပြီး၊တစ်နည်း လောဘသတ်ပြီး စတင် လုပ်ကိုင်ပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဘဝ ရောက်နိုင်သည်။ စီးပွားပျက် ဘဝပျက်ဖြစ်တတ်သည်။ ရှိတာတွေ အကုန်ထွက်သွားတတ်သည်။ ရုံးပြင်ကနားရောက်တတ်သည်။ အမှုအခင်းဖြစ်တတ်သည်။

မဟာဘုတ်(၂)ကြွင်းသမားများ ယခုအသက်အပိုင်းအခြားကို ကျရောက်တော့မယ်၊ ကျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သတိနှင့်နေပါ

မကောင်းမူ့များရှောင်ပြီး ကောင်းမူ့ကုသိုလ် များများလုပ်ပါ။ ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် အလုပ်များရှောင်ပါ ရတနာသုံးပါး နှင့် မိဘ ဆရာ တို့ကို ဦးထိပ်ထားပါ။

ဘာသာရေး ဘုရားတရားများများ လုပ်ပါ။ မိဘဆရာသမားတို့၏ လမ်းညွန်မူ့ကို ခံယူပါ အဓိဌာန် ဝင်ခြင်း တရားစခန်းဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။

မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ပန်းမွေ့ရာခင်းလှူပါ။ပေါက်ပေါက် ဆုပ်လှူဒါန်းပါ၊ဆေးဝါးလှူဒါန်းပါ၊ဘိုးဘွားရိပ်သာများကို လှူဒါန်းပါ။ခွေးလေ ခွေးလွင့်များကို အစာကြွေးပါ။

ငှက်လွှတ်ခြင်း၊ငါးလွှတ်ခြင်းကုသိုလ်ယူပါ။ နဝင်းယတြာကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါ။

ကျန်တဲ့ အကြွင်းနဲ့ နေ့သားသမီးများအတွက် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

ဆရာသာထက်ဆန်း ✡ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရား၊၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅