“တစ္ကမာၻလုံးကေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မယ့္တ႐ုတ္ရဲ႕ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း BRI နဲ႔ G7 ရဲ႕ B3Wစီမံကိန္း အားၿပိဳင္မႈ”

“တစ္ကမာၻလုံးကေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မယ့္တ႐ုတ္ရဲ႕ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္း BRI နဲ႔ G7 ရဲ႕ B3Wစီမံကိန္း အားၿပိဳင္မႈ”

BRI ဆို တာ Belt and Road Initiated ( One Belt One Road ) ဆို တဲ့ တ ႐ုတ္ ရဲ႕ ပိုး လမ္း မ သစ္ စီ မံ ကိန္း ။
B3W ဆို တာ G7 ရဲ႕ Build Back Better World ဆို တဲ့ Covid 19 ကာ လ လြန္ စီ မံ ကိန္း ။

ထ ရမ့္ နဲ႔ ရွီ က စ ခဲ့ တဲ့ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ကို ဘီ ဒင္ က ဆက္ တိုက္ ေန တယ္ လို႔ ေျပာ ရ မယ္ ။
အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ေဟာင္း ထ ရမ့္ ရဲ႕ သိ သာ ထင္ ရွား တဲ့ လုပ္ ေဆာင္ မႈ ႀကီး မ်ား စြာ ထဲ မွာ တ ႐ုတ္ နဲ႔ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ကို ျပဳ ခဲ့ တဲ့ ကိ စၥ လည္း ပါ တယ္ ။

ဒီ မို က ရက္ တစ္ သ မၼ တ က လင္ တန္ လက္ ထက္ က စ လို႔ တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ အ ေပၚ မွား ယြင္း စြာ ေလ်ာ့ တြက္ ခဲ့ တဲ့ မူ ဝါ ဒ နဲ႔ ဆက္ စပ္ ၿပီး ေမြး ခဲ့ တဲ့ သ ရဲ ႀကီး လာ လို႔ သ ဘက္ ျဖစ္ သြား သ လို ျဖစ္ ခဲ့ တဲ့ တ ႐ုတ္ က ေနာက္ ထပ္ ဒီ မို က ရက္ တစ္ သ မၼ တ အို ဘား မား လက္ ထက္ ေရာက္ ေတာ့ တ ေစၦ ျဖစ္ လာ ၿပီး ကိုယ့္ ပါ ျပန္ ဝါး စား ဖို႔ အ ထိ ျဖစ္ လာ တယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ ႏိုင္ ငံ ဖက္ က မွား ယြင္း စြာ ေလ်ာ့ တြက္ ခဲ့ တဲ့ အ ရာ က တ ႐ုတ္ တို႔ ရဲ႕ အ က်င့္ စ ႐ိုက္ ကို မ သိ တာ ရယ္ ၊ တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ ရဲ႕ ဓ ျမ တိုက္ သ လို ေတာင္း ဆို ခဲ့ တဲ့ နည္း ပ ညာ ကို အ ထိန္း အ ကြပ္ မ ရွိ ပဲ ေပး ခဲ့ မိ လိုက္ တာ ရယ္ က အ ဓိ က က် ခဲ့ တယ္ ။

WTO လို အ ဖြဲ႕ ထဲ ဝင္ ခြင့္ ျပဳ ေပး လိုက္ တာ မ်ိဳး ေတြ က ေတာ့ တ ႐ုတ္ ရ ႏိုင္ တဲ့ ပုံ မွန္ အ ခြင့္ အ ေရး မ်ိဳး ျဖစ္ ေပ မယ္ အ စိုး ရ ကိုယ္ တိုင္ ယြမ္ ေငြ တန္ ဖိုး ကို က စား ေန တာ မ်ိဳး ကို ေထာက္ ျပ ၿပီး အ ခ်ိန္ ဆြဲ ထား လို႔ ရ ေသး တယ္ ။
အဲ့ ဒီ WTO ဝင္ ခြင့္ ရ သြား လို႔ တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ ထုတ္ အ ရည္ အ ေသြး ညံ့ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ ေဈး ေပါ ေပါ နဲ႔ တစ္ က မာၻ လုံး ကို အ ကန႔္ အ သတ္ မ ရွိ ေရာက္ သြား ေစ ျခင္း က တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ အ လ်င္ အ ျမန္ ႀကီး ပြား သြာ ေစ တာ ပါ ။

တ ႐ုတ္ ရဲ႕ မ်ား ျပား တဲ့ လူ ဦး ေရ အား သာ ခ်က္ ေၾကာင့္ အ ခ်ိန္ တို အ တြင္း မွာ အ တား အ ဆီး မ ရွိ ေအာင္ ျမင္ ခ်မ္း သာ သြား တဲ့ အ ခါ မွာ အ လို ႀကီး လာ တယ္ ။ သာ မန္ ခ်မ္း သာ ႂကြယ္ ဝ ခ်င္ တဲ့ အ ဆင့္ မ ဟုတ္ ပဲ က မာၻ ႀကီး ကို ပါ သိမ္း ခ်င္ လာ တဲ့ အ ထိ ဦး တည္ လာ သ လို ျဖစ္ လာ ၿပီး ေတာင္ တ ႐ုတ္ ပင္ လယ္ ကို သိမ္း လိုက္ သ လို အ ထိ လုပ္ ခဲ့ တယ္ ။
တ ႐ုတ္ ရဲ႕ ပင္ လယ္ သိမ္း ၿပီး ေျမ ျပင္ သိမ္း ဖို႔ အ စီ အ စဥ္ က BRI ပါ ။

သ မိုင္း ဝင္ ပိုး လမ္း မ ႀကီး ရဲ႕ တန္ ဖိုး ကို သိ ခဲ့ ဖူး တဲ့ တ ႐ုတ္ က ေနာက္ ထပ္ ပိုး လမ္း မ အ သစ္ BRI ကို လုပ္ ၿပီး အင္ ပါ ယာ ခ်ဲ႕ ထြင္ ဖို႔ ႀကိဳး စား ခဲ့ တယ္ ။ အ ရွိန္ အ ေတာ္ ရ လာ ခါ မွ ထ ရမ့္ ရဲ႕ Huawei နဲ႔ 5G ကို အ ေရး ယူ လိုက္ တာ နဲ႔ အ တူ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ကို စ လိုက္ မႈ ေၾကာင့္ အ ရွိန္ တန႔္ သြား တယ္ ။

တ ႐ုတ္ ရဲ႕ OBOR စီ မံ ကိန္း က ဝင္ ပါ ရ မယ့္ ႏိုင္ ငံ အား လုံး တ ႐ုတ္ ရဲ႕ ၾသ ဇာ ေအာက္ ကို ေရာက္ သြား ရ မွာ လို ျဖစ္ ၿပီး ဝင္ မ ပါ တဲ့ သက္ ဆိုင္ ရာ ႏိုင္ ငံ ေတြ ကုန္ သြယ္ ေရး ျပတ္ က်န္ ခဲ့ ရ မယ့္ Carrot and Stick စီ မံ ကိန္း တစ္ ခု လို ျဖစ္ ေန တယ္ ။

ဒါ ကို သိ ခဲ့ တဲ့ စီး ပြား ေရး သ မား ထ ရမ့္ က တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ ရဲ႕ ေထာက္ တိုင္ ေတြ ကို ႐ိုက္ ခ်ိဳး ခဲ့ တာ ။
အ ခု တ ႐ုတ္ ရဲ႕ BRI စီ မံ ကိန္း ကို ယွဥ္ ဖို႔ ဆန္ ဆန္ B3W ဆို တဲ့ အ စီ အ စဥ္ တ ခု ကို G7 အ စည္း အ ေဝး အ ၿပီး မွာ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ဘီ ဒင္ ထုတ္ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။ G7 ဆို တာ တ ႐ုတ္ မ ပါ တဲ့ က မာၻ႔အ ခ်မ္း သာ ဆုံး ၇ ႏိုင္ ငံ နဲ႔ ဖြဲ႕ စည္း ထား တာ ။

Build Back Better World ဆို ၿပီး ဆင္း ရဲ တဲ့ ၊ အ လယ္ အ လတ္ ရွိ တဲ့ ႏိုင္ ငံ ေတြ မွာ Covid 19 ေၾကာင့္ က် ဆင္း သြား တဲ့ က မာၻ႔စီး ပြား ေရး ကို ျပန္ ကု စား ဖို႔ အ တြက္ ဆို ၿပီး ေရ ၊ မီး ၊ လမ္း ပန္း ဆက္ သြယ္ ေရး အ စ ရွိ တဲ့ အ ေျခ ခံ အ ေဆာက္ အ အုံ ေတြ ကို တည္ ေဆာက္ ေပး မယ္ လို႔ ၿပီး ခဲ့ တဲ့ ဇြန္ လ ၁၁ ရက္ ေန႔ က က်င့္ ပ တဲ့ G7 အ စည္း အ ေဝး အ ၿပီး မွာ ေၾက ျငာ တယ္ ။
အ ေမ ရိ ကန္ ေဒၚ လာ ၁၂ ထ ရီ လီ ယံ အ သုံး ျပဳ မယ္ လို႔ ေျပာ တယ္ ။

တ ႐ုတ္ ရဲ႕ BRI အ စီ အ စဥ္ က သူ တို႔ အ လို ရွိ သတ္ မွတ္ ထား တဲ့ ႏိုင္ ငံ ေတြ အား လုံး နဲ႔ တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ ကို ဦး တည္ ၿပီး ကား လမ္း ရ ထား လမ္း ေဖာက္ ေပး မွာ ။ ဘူ တာ ႐ုံ ေတြ ေဈး ဆိုင္ ေတြ တည္ ေဆာက္ ေပး မွာ ။

ၿပီး ရင္ အဲ့ ဒီ လမ္း ေပၚ က ေန တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ ထုတ္ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ ကို ေဈး ေပါ ေပါ နဲ႔ ျမန္ ျမန္ သြား ေရာင္း စား မွာ ။ လို အပ္ ရင္ အ ခ်ိန္ တို အ တြင္း စစ္ ပါ သြား တိုက္ လို႔ ရ ေအာင္ လမ္း ေဖာက္ ထား တာ ။
တ ႐ုတ္ က BRI စီ မံ ကိန္း အ တြက္ ပါ ဝင္ ပတ္ သက္ တဲ့ ႏိုင္ ငံ အား လုံး အ တြင္း မွာ တံ တား ေဖာက္ လမ္း ေဆာက္ အ စ ရွိ တဲ့ တည္ ေဆာက္ ေရး လုပ္ ငန္း ေတြ အ တြက္ ကုန္ က် ေငြ အား လုံး အ လ ကား စိုက္ ထုတ္ ေပး မွာ ေတာ့ မ ဟုတ္ ဘူး ။ သက္ ဆိုင္ ရာ ႏိုင္ ငံ က က် ခံ ရ မွာ ။ သူ က အ လုပ္ သ မား ၊ ပ စၥည္း နဲ႔ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ပို႔ ေပး မွာ ။

တည္ ေဆာက္ ေရး အ တြက္ လို အပ္ မယ့္ ဘိ လပ္ ေျမ ၊ သံ အ စ ရွိ တဲ့ ေဆာက္ လုပ္ ေရး ပ စၥည္း ေတြ ကို တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ က ဝယ္ ရ မယ္ ။ ေလာ ေလာ ဆယ္ ႏိုင္ ငံ ေတြ က ပိုက္ ဆံ မ ရွိ ဘူး ဆို ရင္ တ ႐ုတ္ က အ တိုး နဲ႔ ထုတ္ ေခ်း ေပး မယ္ ။

ဒီ ေတာ့ ျပန္ စဥ္း စား ရင္ တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ ထုတ္ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ ကိုယ့္ ႏိုင္ ငံ ထဲ လာ ေရာင္း ခ် ႏိုင္ ဖို႔ ကိုယ့္ ပိုက္ ဆံ ကိုယ္ စိုက္ ၿပီး သူ႔ အ လုပ္ သ မား ကို လ ခ ေပး ေခၚ လုပ္ ခိုင္း ရ သ လို ပါ ။ ေခ်း ထား တဲ့ အ ေႂကြး အ တြက္ အ တိုး ေပး ထား ရ ၿပီး တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ ထုတ္ ပ စၥည္း ဝယ္ ၊ တ ႐ုတ္ အ လုပ္ သ မား ကို လ ခ ေပး ရ ဆို သ လို ျဖစ္ ေန တယ္ ။ ( တ ႐ုတ္ က ေနာက္ ပိုင္း စည္း ကမ္း တ ခ်ိဳ႕ ေျဖ ေလ်ာ့ ထား ေပး တယ္ လို႔ သိ ရ တယ္ ။ )

ႏွစ္ ဖက္ အ ျပန္ အ လွန္ အ က်ိဳး ရွိ တယ္ ဆို ေပ မယ့္ စစ္ အင္ အား ႀကီး မား ၿပီး ေမာက္ မာ တဲ့ တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ နဲ႔ ဆက္ ဆံ ရ မွာ ဘယ္ ႏိုင္ ငံ မွ အ သာ စီး ရ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ေအာက္ က်ိဳ႕ ေန ရ မွာ ပဲ ။ ေလာ ေလာ ဆယ္ ဖိ လစ္ ပိုင္ ႏိုင္ ငံ ကို ၾကည့္ ရင္ သိ ႏိုင္ တယ္ ။

ႏိုင္ ငံ ငယ္ ေတြ မွာ ျပည့္ စုံ တဲ့ Infrastructure ေတြ ရွိ ေန မယ္ ၊ လုံ ေလာက္ တဲ့ အ လုပ္ အ ကိုင္ အ ခြင့္ အ လမ္း ေတြ ရွိ ေန မယ္ ဆို ရင္ ဘယ္ ႏိုင္ ငံ ကို မွ ေအာက္ က်ိဳ႕ စ ရာ မ လို ဘူး ။ ဘယ္ သူ႔ ဆီ က မွ လည္း ပိုက္ ဆံ ေခ်း ဖို႔ မ လို သ လို ဘယ္ သူ႔ ကို မွ လည္း မ်က္ ႏွာ ခ်ိဳ ေသြ ဆက္ ဆံ ေန စ ရာ မ လို ဘူး ။

G7 ရဲ႕ ေဒၚ လာ အ ေျမာက္ အ မ်ား အ သုံး ျပဳ ၿပီး လို အပ္ မယ့္ Infarstructure ေတြ ကို တ ကယ္ တည္ ေဆာက္ ေပး မယ္ ဆို ရင္ တ ႐ုတ္ ရဲ႕ BRI စီ မံ ကိန္ ပ်က္ သြား ႏိုင္ တဲ့ အ ထိ သက္ ေရာက္ မႈ ရွိ လာ လိမ့္ မယ္ ။ မ ဟုတ္ ရင္ လည္း တ ႐ုတ္ အ တြက္ ရ မယ့္ အ က်ိဳး ေတြ ေလ်ာ့ က် သြား လိမ့္ မယ္ ။

G7 တို႔ ရဲ႕ B3W သာ တ ကယ္ ေႏွာင္ ႀကိဳး မ ပါ ပဲ လုပ္ မယ္ ဆို BRI ကို စိတ္ဝင္ စား မႈ ေလ်ာ့ သြား မယ္ ။ ႏိုင္ ငံ ေတြ က အ သာ စီး ယူ လြန္း တဲ့ ပုံ ရိပ္ မ ေကာင္း ခဲ့ တဲ့ တ ႐ုတ္ နဲ႔ အ လုပ္ မ ခ်င္ ၾက ဘူး ။
BRI ေကာ B3W ေကာ က ႏိုင္ ငံ ကို Infrastructure တည္ ေဆာက္ ေပး မွာ ပဲ ။
BRI က အ တိုး ျမင့္ တဲ့ တ ႐ုတ္ ဆီ က ပိုက္ ဆံ ေခ်း ၿပီး တ ႐ုတ္ လူ မ်ိဳး အ လုပ္ သ မား ေတြ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ကို လ စာ ႀကီး ႀကီး ေပး ေခၚ ၿပီး တ ႐ုတ္ ႏိုင္ ငံ က ထုတ္ ကုန္ ေတြ နဲ႔ လုပ္ ရ မယ္ ။

B3W က အ တိုး ႏႈန္း နည္း ႏိုင္ ၿပီး ကိုယ္ ႏိုင္ ငံ သား ေတြ ကို ျပန္ အ လုပ္ ခိုင္း လို႔ ရ မယ္ ။ အ လြန္ ဆုံး ပ ညာ ရွင္ အ ဆင့္ ေလာက္ ပဲ ငွား ရမ္း ရ မယ္ ။
တ ခု ထည့္ တြက္ ရ မွာ က G7 အ ပါ အ ဝင္ အ ေနာက္ ႏိုင္ ငံ ေတြ က ေႏွာင္ ႀကိဳး မဲ့ အ ကူ အ ညီ ရွား တယ္ ။ မင္း ဒါ လုပ္ ေပး မွ ငါ က ဒါ လုပ္ ေပး မယ္ ဆို တဲ့ အ ေႏွာင္ အ ဖြဲ႕ နဲ႔ ခ်ီ ထား ၾက တာ မ်ား တယ္ ။ Not Action Talk Only ( NATO ) ဆို တဲ့ အာ သ မား ေတြ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ တယ္ ။

BRI နဲ႔ အ ၿပိဳင္ လုပ္ မယ့္ B3W က ဘယ္ ေလာက္ အ ထိ ျဖစ္ လာ မွာ လဲ ဆို တာ ေတာ့ ေစာင့္ ၾကည့္ ရ မွာ ေပါ့ ။ စီး ပြား ေရး အ တြက္ ကို သာ ဦး တည္ တယ္ ဆို ရင္ အ ျပည့္ အ ဝ အ ေကာင္ အ ထည္ ေပၚ လာ ႏိုင္ ၿပီး ႏိုင္ ငံ ေရး ကို ဆြဲ ထည့္ ရင္ ေတာ့ သိပ္ ေမွ်ာ္ မွန္း လို႔ မ ရ ေလာက္ ဘူး ပဲ ထင္ တယ္ ။

ထင္ တာ က ေတာ့ BRI အ ရွိန္ နဲ႔ အ ညီ ပဲ လုပ္ မယ့္ လို႔ ထင္ တယ္ ။
B3W သာ တ ကယ္ လုပ္ ျဖစ္ ရင္ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ လို BRI ထဲ ပါ ေန တဲ့ ႏိုင္ ငံ ေတြ အ တြက္ အ က်ိဳး မ်ား မယ္ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၁၄ ၊ ၆ ၊ ၂၀၂၁

Unicode

“တစ်ကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်ရတော့မယ့်တရုတ်ရဲ့ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်း BRI နဲ့ G7 ရဲ့ B3Wစီမံကိန်း အားပြိုင်မှု”

B3W သာ တကယ်လုပ်ဖြစ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံလို BRI ထဲပါနေတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက် အကျိုးများပါမယ်

BRI ဆို တာ Belt and Road Initiated ( One Belt One Road ) ဆို တဲ့ တ ရုတ် ရဲ့ ပိုး လမ်း မ သစ် စီ မံ ကိန်း ။
B3W ဆို တာ G7 ရဲ့ Build Back Better World ဆို တဲ့ Covid 19 ကာ လ လွန် စီ မံ ကိန်း ။

ထ ရမ့် နဲ့ ရှီ က စ ခဲ့ တဲ့ ကုန် သွယ် ရေး စစ် ကို ဘီ ဒင် က ဆက် တိုက် နေ တယ် လို့ ပြော ရ မယ် ။
အ မေ ရိ ကန် သ မ္မ တ ဟောင်း ထ ရမ့် ရဲ့ သိ သာ ထင် ရှား တဲ့ လုပ် ဆောင် မှု ကြီး များ စွာ ထဲ မှာ တ ရုတ် နဲ့ ကုန် သွယ် ရေး စစ် ကို ပြု ခဲ့ တဲ့ ကိ စ္စ လည်း ပါ တယ် ။

ဒီ မို က ရက် တစ် သ မ္မ တ က လင် တန် လက် ထက် က စ လို့ တ ရုတ် နိုင် ငံ အ ပေါ် မှား ယွင်း စွာ လျော့ တွက် ခဲ့ တဲ့ မူ ဝါ ဒ နဲ့ ဆက် စပ် ပြီး မွေး ခဲ့ တဲ့ သ ရဲ ကြီး လာ လို့ သ ဘက် ဖြစ် သွား သ လို ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ တ ရုတ် က နောက် ထပ် ဒီ မို က ရက် တစ် သ မ္မ တ အို ဘား မား လက် ထက် ရောက် တော့ တ စ္ဆေ ဖြစ် လာ ပြီး ကိုယ့် ပါ ပြန် ဝါး စား ဖို့ အ ထိ ဖြစ် လာ တယ် ။

အ မေ ရိ ကန် နိုင် ငံ ဖက် က မှား ယွင်း စွာ လျော့ တွက် ခဲ့ တဲ့ အ ရာ က တ ရုတ် တို့ ရဲ့ အ ကျင့် စ ရိုက် ကို မ သိ တာ ရယ် ၊ တ ရုတ် နိုင် ငံ ရဲ့ ဓ မြ တိုက် သ လို တောင်း ဆို ခဲ့ တဲ့ နည်း ပ ညာ ကို အ ထိန်း အ ကွပ် မ ရှိ ပဲ ပေး ခဲ့ မိ လိုက် တာ ရယ် က အ ဓိ က ကျ ခဲ့ တယ် ။

WTO လို အ ဖွဲ့ ထဲ ဝင် ခွင့် ပြု ပေး လိုက် တာ မျိုး တွေ က တော့ တ ရုတ် ရ နိုင် တဲ့ ပုံ မှန် အ ခွင့် အ ရေး မျိုး ဖြစ် ပေ မယ် အ စိုး ရ ကိုယ် တိုင် ယွမ် ငွေ တန် ဖိုး ကို က စား နေ တာ မျိုး ကို ထောက် ပြ ပြီး အ ချိန် ဆွဲ ထား လို့ ရ သေး တယ် ။
အဲ့ ဒီ WTO ဝင် ခွင့် ရ သွား လို့ တ ရုတ် နိုင် ငံ ထုတ် အ ရည် အ သွေး ညံ့ ကုန် ပ စ္စည်း တွေ ဈေး ပေါ ပေါ နဲ့ တစ် က မ္ဘာ လုံး ကို အ ကန့် အ သတ် မ ရှိ ရောက် သွား စေ ခြင်း က တ ရုတ် နိုင် ငံ အ လျင် အ မြန် ကြီး ပွား သွာ စေ တာ ပါ ။

တ ရုတ် ရဲ့ များ ပြား တဲ့ လူ ဦး ရေ အား သာ ချက် ကြောင့် အ ချိန် တို အ တွင်း မှာ အ တား အ ဆီး မ ရှိ အောင် မြင် ချမ်း သာ သွား တဲ့ အ ခါ မှာ အ လို ကြီး လာ တယ် ။ သာ မန် ချမ်း သာ ကြွယ် ဝ ချင် တဲ့ အ ဆင့် မ ဟုတ် ပဲ က မ္ဘာ ကြီး ကို ပါ သိမ်း ချင် လာ တဲ့ အ ထိ ဦး တည် လာ သ လို ဖြစ် လာ ပြီး တောင် တ ရုတ် ပင် လယ် ကို သိမ်း လိုက် သ လို အ ထိ လုပ် ခဲ့ တယ် ။
တ ရုတ် ရဲ့ ပင် လယ် သိမ်း ပြီး မြေ ပြင် သိမ်း ဖို့ အ စီ အ စဉ် က BRI ပါ ။

သ မိုင်း ဝင် ပိုး လမ်း မ ကြီး ရဲ့ တန် ဖိုး ကို သိ ခဲ့ ဖူး တဲ့ တ ရုတ် က နောက် ထပ် ပိုး လမ်း မ အ သစ် BRI ကို လုပ် ပြီး အင် ပါ ယာ ချဲ့ ထွင် ဖို့ ကြိုး စား ခဲ့ တယ် ။ အ ရှိန် အ တော် ရ လာ ခါ မှ ထ ရမ့် ရဲ့ Huawei နဲ့ 5G ကို အ ရေး ယူ လိုက် တာ နဲ့ အ တူ ကုန် သွယ် ရေး စစ် ကို စ လိုက် မှု ကြောင့် အ ရှိန် တန့် သွား တယ် ။

တ ရုတ် ရဲ့ OBOR စီ မံ ကိန်း က ဝင် ပါ ရ မယ့် နိုင် ငံ အား လုံး တ ရုတ် ရဲ့ သြ ဇာ အောက် ကို ရောက် သွား ရ မှာ လို ဖြစ် ပြီး ဝင် မ ပါ တဲ့ သက် ဆိုင် ရာ နိုင် ငံ တွေ ကုန် သွယ် ရေး ပြတ် ကျန် ခဲ့ ရ မယ့် Carrot and Stick စီ မံ ကိန်း တစ် ခု လို ဖြစ် နေ တယ် ။

ဒါ ကို သိ ခဲ့ တဲ့ စီး ပွား ရေး သ မား ထ ရမ့် က တ ရုတ် နိုင် ငံ ရဲ့ ထောက် တိုင် တွေ ကို ရိုက် ချိုး ခဲ့ တာ ။
အ ခု တ ရုတ် ရဲ့ BRI စီ မံ ကိန်း ကို ယှဉ် ဖို့ ဆန် ဆန် B3W ဆို တဲ့ အ စီ အ စဉ် တ ခု ကို G7 အ စည်း အ ဝေး အ ပြီး မှာ အ မေ ရိ ကန် သ မ္မ တ ဘီ ဒင် ထုတ် ပြော ခဲ့ တယ် ။ G7 ဆို တာ တ ရုတ် မ ပါ တဲ့ က မ္ဘာ့အ ချမ်း သာ ဆုံး ၇ နိုင် ငံ နဲ့ ဖွဲ့ စည်း ထား တာ ။

Build Back Better World ဆို ပြီး ဆင်း ရဲ တဲ့ ၊ အ လယ် အ လတ် ရှိ တဲ့ နိုင် ငံ တွေ မှာ Covid 19 ကြောင့် ကျ ဆင်း သွား တဲ့ က မ္ဘာ့စီး ပွား ရေး ကို ပြန် ကု စား ဖို့ အ တွက် ဆို ပြီး ရေ ၊ မီး ၊ လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး အ စ ရှိ တဲ့ အ ခြေ ခံ အ ဆောက် အ အုံ တွေ ကို တည် ဆောက် ပေး မယ် လို့ ပြီး ခဲ့ တဲ့ ဇွန် လ ၁၁ ရက် နေ့ က ကျင့် ပ တဲ့ G7 အ စည်း အ ဝေး အ ပြီး မှာ ကြေ ငြာ တယ် ။
အ မေ ရိ ကန် ဒေါ် လာ ၁၂ ထ ရီ လီ ယံ အ သုံး ပြု မယ် လို့ ပြော တယ် ။

တ ရုတ် ရဲ့ BRI အ စီ အ စဉ် က သူ တို့ အ လို ရှိ သတ် မှတ် ထား တဲ့ နိုင် ငံ တွေ အား လုံး နဲ့ တ ရုတ် နိုင် ငံ ကို ဦး တည် ပြီး ကား လမ်း ရ ထား လမ်း ဖောက် ပေး မှာ ။ ဘူ တာ ရုံ တွေ ဈေး ဆိုင် တွေ တည် ဆောက် ပေး မှာ ။

ပြီး ရင် အဲ့ ဒီ လမ်း ပေါ် က နေ တ ရုတ် နိုင် ငံ ထုတ် ကုန် ပ စ္စည်း တွေ ကို ဈေး ပေါ ပေါ နဲ့ မြန် မြန် သွား ရောင်း စား မှာ ။ လို အပ် ရင် အ ချိန် တို အ တွင်း စစ် ပါ သွား တိုက် လို့ ရ အောင် လမ်း ဖောက် ထား တာ ။
တ ရုတ် က BRI စီ မံ ကိန်း အ တွက် ပါ ဝင် ပတ် သက် တဲ့ နိုင် ငံ အား လုံး အ တွင်း မှာ တံ တား ဖောက် လမ်း ဆောက် အ စ ရှိ တဲ့ တည် ဆောက် ရေး လုပ် ငန်း တွေ အ တွက် ကုန် ကျ ငွေ အား လုံး အ လ ကား စိုက် ထုတ် ပေး မှာ တော့ မ ဟုတ် ဘူး ။ သက် ဆိုင် ရာ နိုင် ငံ က ကျ ခံ ရ မှာ ။ သူ က အ လုပ် သ မား ၊ ပ စ္စည်း နဲ့ ပ ညာ ရှင် တွေ ပို့ ပေး မှာ ။

တည် ဆောက် ရေး အ တွက် လို အပ် မယ့် ဘိ လပ် မြေ ၊ သံ အ စ ရှိ တဲ့ ဆောက် လုပ် ရေး ပ စ္စည်း တွေ ကို တ ရုတ် နိုင် ငံ က ဝယ် ရ မယ် ။ လော လော ဆယ် နိုင် ငံ တွေ က ပိုက် ဆံ မ ရှိ ဘူး ဆို ရင် တ ရုတ် က အ တိုး နဲ့ ထုတ် ချေး ပေး မယ် ။

ဒီ တော့ ပြန် စဉ်း စား ရင် တ ရုတ် နိုင် ငံ ထုတ် ကုန် ပ စ္စည်း တွေ ကိုယ့် နိုင် ငံ ထဲ လာ ရောင်း ချ နိုင် ဖို့ ကိုယ့် ပိုက် ဆံ ကိုယ် စိုက် ပြီး သူ့ အ လုပ် သ မား ကို လ ခ ပေး ခေါ် လုပ် ခိုင်း ရ သ လို ပါ ။ ချေး ထား တဲ့ အ ကြွေး အ တွက် အ တိုး ပေး ထား ရ ပြီး တ ရုတ် နိုင် ငံ ထုတ် ပ စ္စည်း ဝယ် ၊ တ ရုတ် အ လုပ် သ မား ကို လ ခ ပေး ရ ဆို သ လို ဖြစ် နေ တယ် ။ ( တ ရုတ် က နောက် ပိုင်း စည်း ကမ်း တ ချို့ ဖြေ လျော့ ထား ပေး တယ် လို့ သိ ရ တယ် ။ )

နှစ် ဖက် အ ပြန် အ လှန် အ ကျိုး ရှိ တယ် ဆို ပေ မယ့် စစ် အင် အား ကြီး မား ပြီး မောက် မာ တဲ့ တ ရုတ် နိုင် ငံ နဲ့ ဆက် ဆံ ရ မှာ ဘယ် နိုင် ငံ မှ အ သာ စီး ရ မှာ မ ဟုတ် ဘူး အောက် ကျို့ နေ ရ မှာ ပဲ ။ လော လော ဆယ် ဖိ လစ် ပိုင် နိုင် ငံ ကို ကြည့် ရင် သိ နိုင် တယ် ။

နိုင် ငံ ငယ် တွေ မှာ ပြည့် စုံ တဲ့ Infrastructure တွေ ရှိ နေ မယ် ၊ လုံ လောက် တဲ့ အ လုပ် အ ကိုင် အ ခွင့် အ လမ်း တွေ ရှိ နေ မယ် ဆို ရင် ဘယ် နိုင် ငံ ကို မှ အောက် ကျို့ စ ရာ မ လို ဘူး ။ ဘယ် သူ့ ဆီ က မှ လည်း ပိုက် ဆံ ချေး ဖို့ မ လို သ လို ဘယ် သူ့ ကို မှ လည်း မျက် နှာ ချို သွေ ဆက် ဆံ နေ စ ရာ မ လို ဘူး ။

G7 ရဲ့ ဒေါ် လာ အ မြောက် အ များ အ သုံး ပြု ပြီး လို အပ် မယ့် Infarstructure တွေ ကို တ ကယ် တည် ဆောက် ပေး မယ် ဆို ရင် တ ရုတ် ရဲ့ BRI စီ မံ ကိန် ပျက် သွား နိုင် တဲ့ အ ထိ သက် ရောက် မှု ရှိ လာ လိမ့် မယ် ။ မ ဟုတ် ရင် လည်း တ ရုတ် အ တွက် ရ မယ့် အ ကျိုး တွေ လျော့ ကျ သွား လိမ့် မယ် ။

G7 တို့ ရဲ့ B3W သာ တ ကယ် နှောင် ကြိုး မ ပါ ပဲ လုပ် မယ် ဆို BRI ကို စိတ်ဝင် စား မှု လျော့ သွား မယ် ။ နိုင် ငံ တွေ က အ သာ စီး ယူ လွန်း တဲ့ ပုံ ရိပ် မ ကောင်း ခဲ့ တဲ့ တ ရုတ် နဲ့ အ လုပ် မ ချင် ကြ ဘူး ။
BRI ကော B3W ကော က နိုင် ငံ ကို Infrastructure တည် ဆောက် ပေး မှာ ပဲ ။
BRI က အ တိုး မြင့် တဲ့ တ ရုတ် ဆီ က ပိုက် ဆံ ချေး ပြီး တ ရုတ် လူ မျိုး အ လုပ် သ မား တွေ ပ ညာ ရှင် တွေ ကို လ စာ ကြီး ကြီး ပေး ခေါ် ပြီး တ ရုတ် နိုင် ငံ က ထုတ် ကုန် တွေ နဲ့ လုပ် ရ မယ် ။

B3W က အ တိုး နှုန်း နည်း နိုင် ပြီး ကိုယ် နိုင် ငံ သား တွေ ကို ပြန် အ လုပ် ခိုင်း လို့ ရ မယ် ။ အ လွန် ဆုံး ပ ညာ ရှင် အ ဆင့် လောက် ပဲ ငှား ရမ်း ရ မယ် ။
တ ခု ထည့် တွက် ရ မှာ က G7 အ ပါ အ ဝင် အ နောက် နိုင် ငံ တွေ က နှောင် ကြိုး မဲ့ အ ကူ အ ညီ ရှား တယ် ။ မင်း ဒါ လုပ် ပေး မှ ငါ က ဒါ လုပ် ပေး မယ် ဆို တဲ့ အ နှောင် အ ဖွဲ့ နဲ့ ချီ ထား ကြ တာ များ တယ် ။ Not Action Talk Only ( NATO ) ဆို တဲ့ အာ သ မား တွေ လို့ ပြော လို့ ရ တယ် ။

BRI နဲ့ အ ပြိုင် လုပ် မယ့် B3W က ဘယ် လောက် အ ထိ ဖြစ် လာ မှာ လဲ ဆို တာ တော့ စောင့် ကြည့် ရ မှာ ပေါ့ ။ စီး ပွား ရေး အ တွက် ကို သာ ဦး တည် တယ် ဆို ရင် အ ပြည့် အ ဝ အ ကောင် အ ထည် ပေါ် လာ နိုင် ပြီး နိုင် ငံ ရေး ကို ဆွဲ ထည့် ရင် တော့ သိပ် မျှော် မှန်း လို့ မ ရ လောက် ဘူး ပဲ ထင် တယ် ။

ထင် တာ က တော့ BRI အ ရှိန် နဲ့ အ ညီ ပဲ လုပ် မယ့် လို့ ထင် တယ် ။
B3W သာ တ ကယ် လုပ် ဖြစ် ရင် မြန် မာ နိုင် ငံ လို BRI ထဲ ပါ နေ တဲ့ နိုင် ငံ တွေ အ တွက် အ ကျိုး များ မယ် ။

မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ် )
၁၄ ၊ ၆ ၊ ၂၀၂၁