ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ ကံၾကမၼာအေဟာႏွင့္ အေထြအေထြ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ျဂိဳလ္ဂုတု ပညာဆရာသခင္ ေန ့ဖြား

( ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ား )

တသက္တာ ကံႀကမၼာနင့္ သိမွတ္စရာမ်ား

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားသည္စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း၍ ပြင့္လင္းျဖဴစင္ေသာစိတ္အရိုးခံ ရွိႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါသည္

လူတိုင္းကို ခင္မင္တတ္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္လူတဘက္သားကို ကူညီလိုခ်င္စိတ္ ရွိႀကသူမ်ားျဖစ္သည္ရပ္ေရး ရႊာအေရးနင့္ ပရဟိတ အမ်ားအက် ိဳ းေဆာင္စိတ္ရွိႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္

သူတို ့သည္ မိသားစု မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚသံေယာဇဥ္ႀကီးမားတတ္ႀကပါမည္လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ ယံုႀကည္ေလးစားမွဳ႕မ်ားရရွိႀကပါမည္တည္ျငိမ္ေသာ ကိုယ္ရည္ေသြးျပည့္ဝသူမ်ား ျဖစ္ႀကပါမည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားသည္မိမိ၏ ေရာက္ေလရာ အရပ္ေဒသ က်င္လည္ရာ ဘဝတြင္အဆင္ေျပေအာင္ ရွင္သန္ေနထိုင္နိဳင္သူမ်ားျဖစ္ပါမည္

သူတို ့သည္ထက္ျမက္ေသာ စိတ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ႀကသည္မတရားမွဳ႕မ်ားကို အလိုမက်တတ္ ဆန္ ့က်င္တတ္ေသာစိတ္သတၱိရွိသူ မ်ားသာျဖစ္ႀက ပါမည္

ရိုးရွင္းေသာ အေတြးအခၚရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္စိတ္ထဲရွိသည့္ အတိုင္းသာ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုတတ္မည္ထို ့ေႀကာင့္ တခါတရံလူအမ်ား၏ မုန္းတည္း ခံရတတ္သည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးသည္ထူးျခား ထက္ျမက္ေသာ အသိပညာသခင္မ်ားျဖစ္မည္

ေက်ာင္းသင္ပညာေရးနင္ ့ အေထြေထြေသာ ပညာရပ္မ်ားခက္ခဲနက္နဲ႕ေသာ ပညာရပ္မ်ား ထူးညႊန္စြာ တတ္လြယ္သိနားလည္လြယ္ကူနိုင္ေသာ ဥဏ္ပညာစြမ္းအားမ်ားပါရွိေနသူ ပညာပါရမီရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္

သူတို ့သည္မိမိဘဝ ကို မိမိစိတ္အလို အတိုင္းသာ တည္ေဆာက္လိုသူမိမိဘဝ ဘုရင္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္လိုႀကပါမည္သူတို ့၏ တသက္တာ ဘဝသည္ကိုယ္ ့အားကိုယ္ကိုးက် ိဳ းစား၍ ထူးျခားေသာ ဘဝ၏ေအာင္ျမင္မွဳ႕ပန္းတိုင္သို ့ ေရာက္ရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ား၏အခ်စ္ အိမ္ေထာင္ေရး ေသာကမ်ားရတတ္ပါသည္သို ့ေသာ္ ေ႐ရွည္ အိမ္ေထာင္ေရး တသက္တာအတြက္ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဘဝရရွိပါမည္

သူတို ့သည္ ပညာေရးနင့္ ထူးျခားစြာ အက် ိဳးေပးသူမ်ားသာျဖစ္ႀကမည္စာေပဂီတနင့္ ပန္ခ် ီ ပန္ပု အနဳသုခုမ ပညာရပ္မ်ားတြင္ခံစား တတ္သိလြယ္ေသာ ပါရမီမ်ားရွိေနႀက ပါမည္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားသည္အသိဥာဏ္ပညာ ထူူျခားထက္ျမက္ႀကသူမ်ားစိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ႀကသည္တိက် ေသျခာေသာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မွဳ႕မ်ားရွိတတ္ႀကသည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားသည္ေအာင္ျမင္တိုးတက္လို စိတ္ႀကီးမားထက္သန္ႀကမည္မိမိတို ့၏ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္အႀကံအစီမ်ားကိုသူတပါးမသိေအာင္ လွိဳ႕ဝွက္တတ္ႀကသူမ်ားျဖစ္ႀကသည္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားသည္လက္ေတြ႕ဆန္ေသာသေဘာ ရွိတတ္ႀကသူမ်ားျဖစ္သည္

ယံုႀကည္ရာသို ့ ဇြဲႀကီးစြာ က် ိဳးစားတတ္ႀကသည္ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္တတ္ႀကသည္ကုန္သည္ ပြဲစားအလုပ္မ်ားနင့္ စက္မွဳ႕လက္မွဳ႕အလုပ္မ်ားကို ့ ထူးျခားေအာင္ျမင္နိဳင္စြမ္း ရွိေနတတ္ႀကသည္

သူတို ့သည္ ပညာနင့္ ထူးျခားအက် ိဳးေပးပါမည္ဝန္ထမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါက သူတို ့၏ထူးျခားေကာင္းျမတ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားေႀကာင့္အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ရာထူး တာဝန္မ်ားကိုရရွိ တတ္ႀကသူမ်ားသာလ်င္ ျဖစ္ပါမည္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားသည္ေပါင္းသင္းဆက္ေရးေကာင္းသူမ်ားသာျဖစ္ပါမည္

နစ္သက္ဖြယ္ေသာ ကိုယ္ဟန္အမူအရာနင့္ျပည့္စံုမည္သူတဘက္သား သေဘာက်ေအာင္ ေျပာဆိုတတ္မည္

ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဘက္နင့္ သူတို ့၏မိသားစုနင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚတြင္ခ်စ္ေမတၱာ သေယာဇဥ္ႀကီးမားတတ္ႀကသည္မိမိ၏ ရွင္သန္ရာ ပါတ္ဝန္က်င္သို ့ ေကာင္းက် ိဳးေဆာင္ကူညီ ေစာင့္ေလ်ာက္လိုစိ္တ္ရွိႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားေမြးဖြားခ် ိန္မွ အသက္ ၁၉ အထိ

သူတို ့၏ အမိအဘနင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ေကာင္းေသာ ကံႀကမၼာမ်ားသယ္ေဆာင္လာသူမ်ားသာျဖစ္ႀကပါမည္

အမိ အဖမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာေျမယာ ဝင္မည္ေကာင္းေသာ အိုးအိမ္တိုက္တာ မ်ားရရွိပါမည္ထီေပါက္ျခင္း ျခင္းအေမြ႐ရွိျခင္း ကဲ႕သို ့ေသာမေမ်ာ္လင့္ေသာ ေငြမ်ားစြာ ႐ရွိတတ္ပါသည္ေကာင္းေသာလာဘ္လာဘမ်ား ႐ရွိပါမည္

အလွဴ အတန္းမ်ားေပးရ တတ္ေသာကာလမ်ားျဖစ္ပါသည္အေဆြအမ် ိဳးမ်ားႀကားတြင္ မ်က္နွာ ပြင့္လန္းပါမည္ခ်စ္သူခင္သူ ေပါမ်ားေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္ဆရာမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ေမတၱာသက္ဝင္ ေစာင့္ေလ်ာက္မွဳ႕မ်ားရရွိတတ္ေသာ နစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအသက္ ၁၉ အတြင္း အညံ႕မ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ နဳင့္အႀကံအစည္မ်ား ထူးျခားေအာင္ျမင္ေစရန္

တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ ႀကာသာပေတးေဒါင့္တြင္ႀကာသာပေတးျဂိဳလ္ တိုင္အားသန္ ့ရွင္းကုသိုလ္ျပဳပါျဖဴ ေသာပန္း ၅ ပြင့္လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္း ပါ

ႀကာသာပေတး သားမီးမ်ားအသက္ ၂၉ မွ အသက္ ၃၁ အတြင္း

ေ ဝ း လံေသာအရပ္ေဒသမ်ား နင့္ ဆက္သြယ္ရျခင္းေ ဝ း လံေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို ့သြားလာရျခင္းနင့္ဘဝ မိုးေကာင္းကင္တြင္ ပ် ံသန္းျခင္းမ်ား စတင္ရမည့္နစ္ကာလမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

မေရာက္ဘူးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို ့ေရာက္မည္ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ား မိတ္ေဆြအသစ္မ်ား တိုးပြားပါမည္

ပညာသင္ႀကားေရးနင့္ ပညာနင့္ပါတ္သက္ေသာဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား စတင္ရမည့္ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္ထူးျခားေသာ ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳအသစ္မ်ားရွိပါမည္

ေလာက၏ အသိသစ္မ်ား တိုးပြားေစမည့္ နစ္မ်ားျဖစ္မည္အရာရာစိတ္ရွည္ သည္ခံရပါ ေမတၱာစိတ္ထားပါဇြဲလံုးလ ဝရိယစိတ္ ေမြးျမဴ ထားပါ ကံေကာင္းပါမည္

~ က်မၼာေရး ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္ေသာ နစ္မ်ားပါ

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအသက္ ၃၂ မွ အသက္ ၅၂ အတြင္း

ထူးျခားကံေကာင္းေသာနစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္အကိုင္ရာထူးတိုးတက္မည္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းသမားမ်ား ထူးျခားေအာင္ျမင္မည္

ေျမဝင္မည္ အေမြရတတ္သည္ ေငြေက်း ဥစၥာဓနထူးျခားစြာတိုးတက္ ကံေကာင္းလာပါမည္ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ားပါမည္ ဘုန္တန္ခိုးေတာက္ပမည္

ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ားပါမည္ စန္းပြင့္ေသာနစ္မ်ားပါဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား အလုပ္အႀကံမ်ား ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္ကံေကာင္းလာမည္ ့နစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားအသက္ ၃၂ မွ အသက္ ၅၂ အတြင္း

အညံ႕မ်ားေပ်ာက္ေစရန္နင့္ အႀကံအစီေအာင္ျမင္ေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ ေသာႀက္ာနံေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္ျပဳပါ သစ္သီး ၆ လံုးလွဴ ပါလိုရာဆုေတာင္းပါ

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားအသက္ ၅၃ မွ အသက္ ၅၈ အတြင္း

ေနရပ္ အလုပ္ ဘဝ အေရြ ့အေျပာင္းမ်ားႀကံဳတတ္ေသာနစ္မ်ားျဖစ္ ပါသည္

အိုးအိမ္ တိုက္တာ အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းနင့္ေျပာင္းေရႊ႕ရၿခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္ပါသည္

အႀကီးအကဲ မ်ား၏ မစကူညီမွဴ ႕႐ရွိတတ္သည္အိမ္တြင္ေရးေႀကာင့္ စိတ္ေသာကမ်ားရတတ္သည္

သားသမီးကံ ထူးျခားအက် ိဳးေပးတတ္ေသာနစ္မ်ားပါကူညီမစေသာ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား႐ရွိပါမည္

ေနရပ္ အလုပ္ ဘဝ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္တတ္သည္အေတြးသစ္ အလုပ္ဘဝ အသစ္မ်ား စတင္ရတတ္ေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္က်မၼာေရး ဦးေခါင္းပိုင္းေဝဒနာ သတိျပဳရပါမည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားအသက္ ၅၉ မွ အသက္ ၇၃ အတြင္းကာလမ်ား

ေငြေက် းဓနဥစၥာကံေကာင္းေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္ထီေပါက္တတ္သည္ ထီေပါက္သကဲ႕သို ့ေသာမေမ်ာ္လင့္ေသာေငြမ်ားစြာ ႐ရွိလာတတ္ပါသည္

ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ားမည္ မ်က္နွာပြင့္လန္းပါမည္ေငြေက်း ထူးျခားကံေကာင္းမည္ ကား’ဝင္တတ္သည္ထီအျမဲ ကံစမ္းသင့္ေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္အလွဴအတန္းမ်ားေပးလွဴ ရတတ္ပါသည္

သားသမီးမ်ားအတြက္ ေသာကမ်ားရတတ္ပါသည္က်မၼာေရး ဝမ္းဗိုက္နင့္ေလ သတိျပဳရပါမည္ဝက္သားေရွာင္သင့္ေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္

ေငြေက်းနင့္ ရင္းနွီးရေသာ အလုပ္မ်ား ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားအသက္ ၅၉ မွ အသက္ ၇၃ အတြင္းအညံ႕မ်ား ပ ေပ်ာက္ေစရန္နင့္ ကံေကာင္းေစရန္

တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ တနလၤာျဂိဳလ္တိုင္တြင္သန္ ့ရွင္းေရး ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါကန္ ့ေကာ္ ပန္း ( သို ့ ) ကန္ ့ေကာ္ ၂ ကိုင္းလွဴ ပါလိုရာဆုေတာင္းပါ

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအသက္ ၇၄ နစ္မွ အသက္ ၈၁ အတြင္း

ျပင္ပ မိတ္ေဆြမ်ား ထူးျခားအက် ိဳ းေပးေသာနစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္

မိိမိ၏ အေဆြ အမ် ိဳးသားျခင္း မ်ားနင့္အက် ိဳးေပးမည္ေငြေက်း အရွုပ္အရွင္းမ်ား သတိထားရ ပါမည္

ေငြေက်း ယံုႀကည္အပ္နွဳံ လြဲေျပာင္းျခင္းမ်ားသတိျပဳပါစက္နင့္ စက္နဳင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ထိုနစ္မ်ား အတြင္းထူးျခား အက် ိဳး ေပးပါမည္က်မၼာေရး ေဆးမွား အစာမွား သတိျပဳရပါမည္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားအသက္ ၇၃ နစ္မွ အသက္ ၈၁ အတြင္း

အညံ႕မ်ား ပ ေပ်ာက္ေစရန္နင့္ အလုပ္အႀကံမ်ားေကာင္ျမင္ေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အဂၤါ နံေဒါင့္တြင္ သန္ ့ရွင္ေရးအမွဳ ႕ကုသိုလ္ျပဳရပါမည္အဂၤ ါျဂိလ္မင္းသို ့ရည္စူး၍ စံပါယ္ ၃ ကံုးလွဴ ပါလိုရာဆုေတာင္းပါ

ႀကာသာပေတးသား သမီးမ်ားအသက္ ၈၂ မွ အထက္ကာလမ်ားသည္

သားသမီးမ်ား၏ ထူးျခားေကာင္းက် ိဳးမ်ား ခံစားရရွိမည့္ နစ္ကာလမ်ားသာလ်င္ ျဖစ္ပါမည္ေဝးလံေသာ အရပါမ်ားမွ တန္ခိုးႀကီးေစတီ ဘုရားမ်ားသို ့ ေရာက္ရွိဖူးျမင္ ရပါမည္

လူအမ်ား၏ ယံုႀကည္အားကိုးေလးစားျခင္းမ်ား ရရွိမည္တရားဓမၼအလင္းမ်ား ထိုးထြင္းသိျမင္နိဳင္ေသာ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္

က်မၼာေရး ဝမ္းဗိုက္နင့္ ေလ သတိျပဳရပါမည္ဝက္သားေရွာင္သင့္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအသက္ ၈၂ မွ အထက္ အညံ႕မ်ား ပ ေပ်ာက္ေစရန္ နင့္အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္

တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ ဗုဒၶဟူးေဒါင့္တြင္ သန့္ရွင္းေရးကုသိုလ္ျပဳပါ

ရြက္လွ ၄ ညႊန္ ့နင့္ေရစင္ ၄ ခြက္လွဴ ပါလိုရာဆုေတာင္းပါ

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ား အတြက္သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ႀကာသာပေတး ျဂိဳလ္သက္ – ၁၉ နွစ္

ႀကာသာပေတးျဂိဳလ္ ရုပ္ပံုသေကၤတ – ႀကြက္ရုပ္ပံု

ႀကာသာပေတးျဂိဳလ္အရပ္ – အေနာက္စူးစူး

ႀကာသာပေတးျဂိဳလ္နံသင့္အကၡရာ – ပ ဖ ဘ ဗ မ

ႀကာသာပေတးနံ သင့္သခ်ၤာကိန္း – ၅

ႀကာသာပေတးျဂိဳလ္ ဓါတ္သဘာဝ – ပထဝီ- ေျမႀကီး

ႀကာသာပေတးျဂိဳလ္ ဝိေသသ – ဂုတု-ဆရာသခင္

ႀကာသာပေတး သားသမီးမ်ားအတြက္အက် ိဳး ေပးအေရာင္မ်ားမွာ – အစိမ္း – ေငြ – ခရမ္းေရာင္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္အက် ိဳးေပးေန ့သားမ်ားမွာ ဗုဒၶဟူး စေန တနဂၤေႏြ

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ တသက္တာအေဆာင္ေက်ာက္မ်က္မွ- ဥသာဖရားေက်ာက္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ား အေရးႀကီးေသာ အလုပ္မ်ားေအာင္ျမင္လိုပါက တနလၤာ အဂၤါ ေသာႀက္ာေန႔မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ား စီးပြား ကံေကာင္းေစရန္မန္က် ီးသားကို က်ားရုပ္ထု၍ ေဆာင္ရပါမည္အရုပ္ကို တနဂၤေႏြေန ့တြင္ထုရပါမည္

ႀကာသာပေတးသားသမီးမ်ားေဘးဘယာ ေ ဝ း ကြာ၍လိုရာဆႏၵျပည့္ဝ နိဳင္ႀကပါေစ

ဆရာမိုးေဇာ္- ဝိမုဒၶိ

လကၶဏာ+ ေဗဒ အာေသဝန

Ph – Viber 09 794 415 451

Unicode

ဂြိုလ်ဂုတု ပညာဆရာသခင် နေ ့ဖွား

( ကြာသာပတေး သားသမီးများ )

တသက်တာ ကံကြမ္မာနင့် သိမှတ်စရာများ

ကြာသာပတေးသားသမီးများသည်စိတ်ရင်းစေတနာကောင်း၍ ပွင့်လင်းဖြူစင်သောစိတ်အရိုးခံ ရှိကြသူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်

လူတိုင်းကို ခင်မင်တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ပါမည်လူတဘက်သားကို ကူညီလိုချင်စိတ် ရှိကြသူများဖြစ်သည်ရပ်ရေး ရွှာအရေးနင့် ပရဟိတ အများအကျ ို းဆောင်စိတ်ရှိကြသူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်

သူတို ့သည် မိသားစု မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအပေါ်သံယောဇဉ်ကြီးမားတတ်ကြပါမည်လူအများ၏ ချစ်ခင် ယုံကြည်လေးစားမှု့များရရှိကြပါမည်တည်ငြိမ်သော ကိုယ်ရည်သွေးပြည့်ဝသူများ ဖြစ်ကြပါမည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများသည်မိမိ၏ ရောက်လေရာ အရပ်ဒေသ ကျင်လည်ရာ ဘဝတွင်အဆင်ပြေအောင် ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်သူများဖြစ်ပါမည်

သူတို ့သည်ထက်မြက်သော စိတ်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်မတရားမှု့များကို အလိုမကျတတ် ဆန် ့ကျင်တတ်သောစိတ်သတ္တိရှိသူ များသာဖြစ်ကြ ပါမည်

ရိုးရှင်းသော အတွေးအခါ်ရှိသူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်စိတ်ထဲရှိသည့် အတိုင်းသာ ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုတတ်မည်ထို ့ကြောင့် တခါတရံလူအများ၏ မုန်းတည်း ခံရတတ်သည်

ကြာသာပတေး သားသမီးသည်ထူးခြား ထက်မြက်သော အသိပညာသခင်များဖြစ်မည်

ကျောင်းသင်ပညာရေးနင် ့ အထွေထွေသော ပညာရပ်များခက်ခဲနက်နဲ့သော ပညာရပ်များ ထူးညွှန်စွာ တတ်လွယ်သိနားလည်လွယ်ကူနိုင်သော ဥဏ်ပညာစွမ်းအားများပါရှိနေသူ ပညာပါရမီရှင်များသာ ဖြစ်ကြပါမည်

သူတို ့သည်မိမိဘဝ ကို မိမိစိတ်အလို အတိုင်းသာ တည်ဆောက်လိုသူမိမိဘဝ ဘုရင်သည် မိမိကိုယ်တိုင်သာ ဖြစ်လိုကြပါမည်သူတို ့၏ တသက်တာ ဘဝသည်ကိုယ် ့အားကိုယ်ကိုးကျ ို းစား၍ ထူးခြားသော ဘဝ၏အောင်မြင်မှု့ပန်းတိုင်သို ့ ရောက်ရှိသူများသာ ဖြစ်ပါမည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများ၏အချစ် အိမ်ထောင်ရေး သောကများရတတ်ပါသည်သို ့သော် ရေရှည် အိမ်ထောင်ရေး တသက်တာအတွက်အောင်မြင်ကံကောင်းသော အိမ်ထောင်ရေးဘဝရရှိပါမည်

သူတို ့သည် ပညာရေးနင့် ထူးခြားစွာ အကျ ိုးပေးသူများသာဖြစ်ကြမည်စာပေဂီတနင့် ပန်ချ ီ ပန်ပု အနုသုခုမ ပညာရပ်များတွင်ခံစား တတ်သိလွယ်သော ပါရမီများရှိနေကြ ပါမည်

ကြာသာပတေးသားသမီးများသည်အသိဉာဏ်ပညာ ထူူခြားထက်မြက်ကြသူများစိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းသူများ ဖြစ်ကြသည်တိကျ သေခြာသော စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု့များရှိတတ်ကြသည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများသည်အောင်မြင်တိုးတက်လို စိတ်ကြီးမားထက်သန်ကြမည်မိမိတို ့၏ အရေးကြီးသော အလုပ်အကြံအစီများကိုသူတပါးမသိအောင် လှို့ဝှက်တတ်ကြသူများဖြစ်ကြသည်

ကြာသာပတေးသားသမီးများသည်လက်တွေ့ဆန်သောသဘော ရှိတတ်ကြသူများဖြစ်သည်

ယုံကြည်ရာသို ့ ဇွဲကြီးစွာ ကျ ိုးစားတတ်ကြသည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်တတ်ကြသည်ကုန်သည် ပွဲစားအလုပ်များနင့် စက်မှု့လက်မှု့အလုပ်များကို ့ ထူးခြားအောင်မြင်နိုင်စွမ်း ရှိနေတတ်ကြသည်

သူတို ့သည် ပညာနင့် ထူးခြားအကျ ိုးပေးပါမည်ဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါက သူတို ့၏ထူးခြားကောင်းမြတ်သော စွမ်းရည်များကြောင့်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော ရာထူး တာဝန်များကိုရရှိ တတ်ကြသူများသာလျင် ဖြစ်ပါမည်

ကြာသာပတေးသားသမီးများသည်ပေါင်းသင်းဆက်ရေးကောင်းသူများသာဖြစ်ပါမည်

နစ်သက်ဖွယ်သော ကိုယ်ဟန်အမူအရာနင့်ပြည့်စုံမည်သူတဘက်သား သဘောကျအောင် ပြောဆိုတတ်မည်

ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဘက်နင့် သူတို ့၏မိသားစုနင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအပေါ်တွင်ချစ်မေတ္တာ သယောဇဉ်ကြီးမားတတ်ကြသည်မိမိ၏ ရှင်သန်ရာ ပါတ်ဝန်ကျင်သို ့ ကောင်းကျ ိုးဆောင်ကူညီ စောင့်လျောက်လိုစိ်တ်ရှိကြသူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများမွေးဖွားချ ိန်မှ အသက် ၁၉ အထိ

သူတို ့၏ အမိအဘနင့် မိသားစုဝင်များအတွက်ကောင်းသော ကံကြမ္မာများသယ်ဆောင်လာသူများသာဖြစ်ကြပါမည်

အမိ အဖများအတွက် ကောင်းသောမြေယာ ဝင်မည်ကောင်းသော အိုးအိမ်တိုက်တာ များရရှိပါမည်ထီပေါက်ခြင်း ခြင်းအမွေရရှိခြင်း ကဲ့သို ့သောမမျော်လင့်သော ငွေများစွာ ရရှိတတ်ပါသည်ကောင်းသောလာဘ်လာဘများ ရရှိပါမည်

အလှူ အတန်းများပေးရ တတ်သောကာလများဖြစ်ပါသည်အဆွေအမျ ိုးများကြားတွင် မျက်နှာ ပွင့်လန်းပါမည်ချစ်သူခင်သူ ပေါများသောနစ်များဖြစ်ပါမည်ဆရာများ၏ ထူးခြားသော မေတ္တာသက်ဝင် စောင့်လျောက်မှု့များရရှိတတ်သော နစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်

ကြာသာပတေးသားသမီးများအသက် ၁၉ အတွင်း အညံ့များပပျောက်စေရန် နုင့်အကြံအစည်များ ထူးခြားအောင်မြင်စေရန်

တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ ကြာသာပတေးဒေါင့်တွင်ကြာသာပတေးဂြိုလ် တိုင်အားသန် ့ရှင်းကုသိုလ်ပြုပါဖြူ သောပန်း ၅ ပွင့်လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်း ပါ

ကြာသာပတေး သားမီးများအသက် ၂၉ မှ အသက် ၃၁ အတွင်း

ေ ဝ း လံသောအရပ်ဒေသများ နင့် ဆက်သွယ်ရခြင်းေ ဝ း လံသော အရပ်ဒေသများသို ့သွားလာရခြင်းနင့်ဘဝ မိုးကောင်းကင်တွင် ပျ ံသန်းခြင်းများ စတင်ရမည့်နစ်ကာလများသာ ဖြစ်ပါမည်

မရောက်ဘူးသော အရပ်ဒေသများသို ့ရောက်မည်ချစ်သူ ခင်သူပေါများ မိတ်ဆွေအသစ်များ တိုးပွားပါမည်

ပညာသင်ကြားရေးနင့် ပညာနင့်ပါတ်သက်သောဘဝရည်မှန်းချက်များ စတင်ရမည့် နစ်များသာဖြစ်ပါမည်ထူးခြားသော ဘဝ အတွေ့အကြုံအသစ်များရှိပါမည်

လောက၏ အသိသစ်များ တိုးပွားစေမည့် နစ်များဖြစ်မည်အရာရာစိတ်ရှည် သည်ခံရပါ မေတ္တာစိတ်ထားပါဇွဲလုံးလ ဝရိယစိတ် မွေးမြူ ထားပါ ကံကောင်းပါမည်

~ ကျမ္မာရေး ဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်သော နစ်များပါ

ကြာသာပတေးသားသမီးများအသက် ၃၂ မှ အသက် ၅၂ အတွင်း

ထူးခြားကံကောင်းသောနစ်များသာ ဖြစ်ပါသည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အလုပ်အကိုင်ရာထူးတိုးတက်မည်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသမားများ ထူးခြားအောင်မြင်မည်

မြေဝင်မည် အမွေရတတ်သည် ငွေကျေး ဥစ္စာဓနထူးခြားစွာတိုးတက် ကံကောင်းလာပါမည်ချစ်သူ ခင်သူပေါများပါမည် ဘုန်တန်ခိုးတောက်ပမည်

ချစ်သူခင်သူပေါများပါမည် စန်းပွင့်သောနစ်များပါဘဝရည်မှန်းချက်များ အလုပ်အကြံများ ထူးခြားစွာအောင်မြင်ကံကောင်းလာမည် ့နစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများအသက် ၃၂ မှ အသက် ၅၂ အတွင်း

အညံ့များပျောက်စေရန်နင့် အကြံအစီအောင်မြင်စေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ သောကြ်ာနံဒေါင့်တွင်သန် ့ရှင်းရေးကုသိုလ်ပြုပါ သစ်သီး ၆ လုံးလှူ ပါလိုရာဆုတောင်းပါ

ကြာသာပတေး သားသမီးများအသက် ၅၃ မှ အသက် ၅၈ အတွင်း

နေရပ် အလုပ် ဘဝ အရွေ ့အပြောင်းများကြုံတတ်သောနစ်များဖြစ် ပါသည်

အိုးအိမ် တိုက်တာ အသစ်များ တည်ဆောက်ခြင်းနင့်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်

အကြီးအကဲ များ၏ မစကူညီမှူ ့ရရှိတတ်သည်အိမ်တွင်ရေးကြောင့် စိတ်သောကများရတတ်သည်

သားသမီးကံ ထူးခြားအကျ ိုးပေးတတ်သောနစ်များပါကူညီမစသော မိတ်ဆွေသစ်များရရှိပါမည်

နေရပ် အလုပ် ဘဝ အပြောင်းအလဲများဖြစ်တတ်သည်အတွေးသစ် အလုပ်ဘဝ အသစ်များ စတင်ရတတ်သောနစ်များဖြစ်ပါသည်ကျမ္မာရေး ဦးခေါင်းပိုင်းဝေဒနာ သတိပြုရပါမည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများအသက် ၅၉ မှ အသက် ၇၃ အတွင်းကာလများ

ငွေကျေ းဓနဥစ္စာကံကောင်းသော နစ်များဖြစ်ပါမည်ထီပေါက်တတ်သည် ထီပေါက်သကဲ့သို ့သောမမျော်လင့်သောငွေများစွာ ရရှိလာတတ်ပါသည်

ချစ်သူ ခင်သူပေါများမည် မျက်နှာပွင့်လန်းပါမည်ငွေကျေး ထူးခြားကံကောင်းမည် ကား’ဝင်တတ်သည်ထီအမြဲ ကံစမ်းသင့်သောနစ်များဖြစ်ပါသည်အလှူအတန်းများပေးလှူ ရတတ်ပါသည်

သားသမီးများအတွက် သောကများရတတ်ပါသည်ကျမ္မာရေး ဝမ်းဗိုက်နင့်လေ သတိပြုရပါမည်ဝက်သားရှောင်သင့်သောနစ်များဖြစ်ပါသည်

ငွေကျေးနင့် ရင်းနှီးရသော အလုပ်များ ထူးခြားစွာအောင်မြင်ကံကောင်းသော နစ်များဖြစ်ပါသည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများအသက် ၅၉ မှ အသက် ၇၃ အတွင်းအညံ့များ ပ ပျောက်စေရန်နင့် ကံကောင်းစေရန်

တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ တနင်္လာဂြိုလ်တိုင်တွင်သန် ့ရှင်းရေး ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါကန် ့ကော် ပန်း ( သို ့ ) ကန် ့ကော် ၂ ကိုင်းလှူ ပါလိုရာဆုတောင်းပါ

ကြာသာပတေးသားသမီးများအသက် ၇၄ နစ်မှ အသက် ၈၁ အတွင်း

ပြင်ပ မိတ်ဆွေများ ထူးခြားအကျ ို းပေးသောနစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်

မိိမိ၏ အဆွေ အမျ ိုးသားခြင်း များနင့်အကျ ိုးပေးမည်ငွေကျေး အရှုပ်အရှင်းများ သတိထားရ ပါမည်

ငွေကျေး ယုံကြည်အပ်နှုံ လွဲပြောင်းခြင်းများသတိပြုပါစက်နင့် စက်နုင် ့သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများသည်ထိုနစ်များ အတွင်းထူးခြား အကျ ိုး ပေးပါမည်ကျမ္မာရေး ဆေးမှား အစာမှား သတိပြုရပါမည်

ကြာသာပတေး သားသမီးများအသက် ၇၃ နစ်မှ အသက် ၈၁ အတွင်း

အညံ့များ ပ ပျောက်စေရန်နင့် အလုပ်အကြံများကောင်မြင်စေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အင်္ဂါ နံဒေါင့်တွင် သန် ့ရှင်ရေးအမှု ့ကုသိုလ်ပြုရပါမည်အင်္ဂ ါဂြိလ်မင်းသို ့ရည်စူး၍ စံပါယ် ၃ ကုံးလှူ ပါလိုရာဆုတောင်းပါ

ကြာသာပတေးသား သမီးများအသက် ၈၂ မှ အထက်ကာလများသည်

သားသမီးများ၏ ထူးခြားကောင်းကျ ိုးများ ခံစားရရှိမည့် နစ်ကာလများသာလျင် ဖြစ်ပါမည်ဝေးလံသော အရပါများမှ တန်ခိုးကြီးစေတီ ဘုရားများသို ့ ရောက်ရှိဖူးမြင် ရပါမည်

လူအများ၏ ယုံကြည်အားကိုးလေးစားခြင်းများ ရရှိမည်တရားဓမ္မအလင်းများ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော နစ်များသာဖြစ်ပါမည်

ကျမ္မာရေး ဝမ်းဗိုက်နင့် လေ သတိပြုရပါမည်ဝက်သားရှောင်သင့်သော နစ်များဖြစ်ပါသည်

ကြာသာပတေးသားသမီးများအသက် ၈၂ မှ အထက် အညံ့များ ပ ပျောက်စေရန် နင့်အကြံအစည်များ အောင်မြင်စေရန်

တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ ဗုဒ္ဓဟူးဒေါင့်တွင် သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်ပြုပါ

ရွက်လှ ၄ ညွှန် ့နင့်ရေစင် ၄ ခွက်လှူ ပါလိုရာဆုတောင်းပါ

ကြာသာပတေး သားသမီးများ အတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

ကြာသာပတေး ဂြိုလ်သက် – ၁၉ နှစ်

ကြာသာပတေးဂြိုလ် ရုပ်ပုံသင်္ကေတ – ကြွက်ရုပ်ပုံ

ကြာသာပတေးဂြိုလ်အရပ် – အနောက်စူးစူး

ကြာသာပတေးဂြိုလ်နံသင့်အက္ခရာ – ပ ဖ ဘ ဗ မ

ကြာသာပတေးနံ သင့်သချင်္ာကိန်း – ၅

ကြာသာပတေးဂြိုလ် ဓါတ်သဘာဝ – ပထဝီ- မြေကြီး

ကြာသာပတေးဂြိုလ် ဝိသေသ – ဂုတု-ဆရာသခင်

ကြာသာပတေး သားသမီးများအတွက်အကျ ိုး ပေးအရောင်များမှာ – အစိမ်း – ငွေ – ခရမ်းရောင်

ကြာသာပတေးသားသမီးများအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ရန်အကျ ိုးပေးနေ ့သားများမှာ ဗုဒ္ဓဟူး စနေ တနင်္ဂနွေ

ကြာသာပတေးသားသမီးများအတွက် တသက်တာအဆောင်ကျောက်မျက်မှ- ဥသာဖရားကျောက်

ကြာသာပတေးသားသမီးများ အရေးကြီးသော အလုပ်များအောင်မြင်လိုပါက တနင်္လာ အင်္ဂါ သောကြ်ာနေ့များတွင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်

ကြာသာပတေးသားသမီးများ စီးပွား ကံကောင်းစေရန်မန်ကျ ီးသားကို ကျားရုပ်ထု၍ ဆောင်ရပါမည်အရုပ်ကို တနင်္ဂနွေနေ ့တွင်ထုရပါမည်

ကြာသာပတေးသားသမီးများဘေးဘယာ ေ ဝ း ကွာ၍လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝ နိုင်ကြပါစေ

ဆရာမိုးဇော်- ဝိမုဒ္ဓိ

လက္ဓဏာ+ ဗေဒ အာသေဝန

Ph – Viber 09 794 415 451