ၾကားသိရသမွ်

မီတာခ ပုံမွန္ထက္ ပိုမက်ေအာင္ ေရွာင္သင့္သည့္ အခ်က္(၂၄)ခ်က္..

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို သုံးစြဲရာတြင္ စနစ္တက် အသုံးမျပဳျခင္း၊ မလိုအပ္ပဲ ပိုသုံးထားျခင္း

စသည့္အခ်က္မ်ားက သင့္အိမ္ရဲ့ မီတာခကို ပုံမွန္ထက္ ပိုမို က်သင့္ေစနိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မီတာခ ေခၽြတာနိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) တစ္အိမ္လုံးတြင္ မည္သူမၽွ မရွိေနခ်ိန္၌ မလိုအပ္ေသာ လၽွပ္စစ္အသုံးျပဳမႈ အားလုံးကို ပိတ္ျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာသုံးစြဲပါ။

(၂) မီးပူတိုက္ေနစဥ္၊ တစ္ခုခုလုပ္ရန္ ေခတၱ ထသြားပါက၊ မီးပူခလုပ္ကို ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္အသုံးကို ေခၽြတာပါ။

(၃) အမွန္တကယ္ ၾကည့္မည့္အခ်ိန္၌သာ တီဗြီကိုဖြင့္ပါ။ ၾကည့္သူမရွိဘဲ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၄) မ်က္ႏွာသစ္စဥ္၊ သြားတိုက္ေနစဥ္ ေရပိုက္ေခါင္းကို ဖြင့္ထားပါက၊ ေရဆုံးရႈံးရၿပီး၊ ေရျပန္တင္ရန္ လၽွပ္စစ္သုံးဖို႔ လိုအပ္လာပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သြားတိုက္ေနစဥ္ ေရပိုက္ေခါင္းကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။

(၅) လူရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ပန္ကာမ်ားကို ဆက္တိုက္ဖြင့္ထားျခင္းက မီတာခ ပိုက်ေစပါ၍ အသုံးလိုမွ ဖြင့္ပါ။

(၆) ေလေအးေပးစက္၏ အပူခ်ိန္ကို ေနသာထိုင္သာရွိေသာ 24-25°C ခန႔္ ရွိ႐ုံသာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

(၇) တီဗြီႏွင့္ ေအာက္စက္တို႔ကို အသုံးမျပဳသည့္အခါ လၽွပ္စစ္ခလုပ္ကို အၿပီးပိတ္ပါ။ Remote Control ျဖင့္သာ ပိတ္၍ Standby Mode ျဖင့္ ထားသည့္တိုင္ လၽွပ္စစ္မီတာတက္ေနပါမည္။

(၈) အေပၚေရတိုင္ကီ ေရျပည့္သည္ႏွင့္ ေရတင္စက္ကို အလိုအေလ်ာက္ရပ္ေစမည့္ စနစ္အား အသုံးျပဳပါ။ ေရမ်ား လၽွံက်သည္ကို ျမင္ရ ၾကားရမွ

ေရေမာ္တာကို ေျပးပိတ္ျခင္းက လၽွပ္စစ္ေလလြင့္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ မီတာခ ပို၍ ကုန္ေစပါမည္။

(၉) ကြန္ပ်ဴတာကို အသုံးမျပဳသည့္အခါ လၽွပ္စစ္ခလုပ္ကို ပိတ္ပါ။ Standby mode ျဖင့္ ထားသည့္တိုင္ လၽွပ္စစ္စားမႈ ရွိေနသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။

(၁၀) Exhaust Fan မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္သာ သုံးပါ။ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္မထားသင့္ပါ။

(၁၁) ျပင္ပအလင္းေရာင္ကို အသုံးခ်ပါ။ မလိုအပ္ေသာ အိမ္တြင္းလၽွပ္စစ္မီးမ်ားကို ေလၽွာ့သုံးပါ။

(၁၂) လမ္းမီးမ်ား၊ ၿခံတြင္းမီးမ်ားကို ေနေရာင္ျခည္သုံး LED မီးစနစ္အား အတတ္နိုင္ဆုံး အသုံးျပဳပါ။

(၁၃) လတ္တေလာ အသုံးမျပဳသည့္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၏ Plug ေခါင္းမ်ားကို Socket မ်ားမွ ျဖဳတ္ထားပါ။

(၁၄) လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ မီတာခမ်ားမ်ား က်သင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။

(၁၅) ရိုးရိုးမီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းထက္ Energy Saving Lamp ကို ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။ Energy Saving Lamp ထက္ LED မီးလုံး၊ မီးေခ်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။

(၁၆) Hot Plate သုံး၍ ေရေႏြးအိုး တည္ပါက၊ ေရေႏြးဆူမွတ္ထက္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မွ လူက မီးခလုပ္ကို ပိတ္နိုင္၍ လၽွပ္စစ္အသုံးပိုေစပါသည္။

ေရဆူမွတ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ခလုပ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ေစေသာ ေရေႏြးတည္ခရားကို သုံးျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာသင့္ပါသည္။

(၁၇) မလိုအပ္ေသာ မီးမ်ားကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။

(၁၈) နားေထာင္သူမရွိပဲႏွင့္ အေခြဖြင့္စက္သုံး၍ တီဗြီျဖင့္ သီခ်င္းေခြမ်ား အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ထားျခင္းကို ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကိုေခၽြတာပါ။

(၁၉) အိမ္အတြင္းႏွင့္ ၿခံဝင္းအတြင္း ေရပိုက္မလုံမႈ၊ ေရဘုံဘိုင္ ေရစိမ့္မႈတို႔ကို ျပဳျပင္ပါ။ ေရယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ေရတင္ခ်ိန္ပိုမ်ားေလ မီတာခ ပိုကုန္က်မႈ ျဖစ္ေစပါမည္။

(၂၀) အိမ္ျပင္ပ၌ထြန္းေသာ မီးမ်ားကို ေန႔အလင္းေရာင္ရွိခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။

(၂၁) လမ္းမီးမ်ားကို အလင္းေရာင္ရွိေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လၽွပ္စစ္ကို ေခၽြတာပါ။ အလင္းေရာင္အားနည္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္

လမ္းမီးမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဖြင့္ေစၿပီး၊ အလင္းေရာင္ေပၚထြက္လာပါက အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေစသည့္စနစ္ကို တပ္ဆင္ပါ။

(၂၂) ေရပူသုံးဘြိဳင္လာ၊ ေရေႏြးစက္တို႔ကို အသုံးျပဳမည့္အခ်ိန္မွ ဖြင့္ပါ။ သုံးၿပီးက ခလုပ္ပိတ္ထားပါ။

(၂၃) ေလေအးေပးစက္၏ ေလစစ္ဇကာႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ကို ပုံမွန္စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ အေအးဓာတ္ အျပည့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

(၂၄) ျမက္ခင္းေရဖ်န္းစနစ္၊ ေရပန္းတို႔ကို လိုအပ္သည္ထက္ အခ်ိန္ပိုသုံးျခင္းကို ေလ်ာ့ပါ။ ေရပိုကုန္ရာမွ၊ ေရစုပ္စက္/ေရတင္စက္မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာသုံးရသည္မွ လၽွပ္စစ္မီတာခကို ပိုကုန္က်နိုင္ေစပါသည္။

Crd: Kyaw Swar Ohnn