ညီမေလးဇာျခည္ျမင့္ျမတ္ရဲ့ ေနာက္ဆုံးခရီး….(ရုပ္သံ)

ညီမေလးဇာျခည္ျမင့္ျမတ္ရဲ့ ေနာက္ဆုံးခရီး….(ရုပ္သံ)

ေအးခ်မ္းေသာဘုံဘဝမာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါညီမေလး….

မဇာျခည္ျမင့္ျမတ္ ၏ေနာက္ဆံုးခရီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး

မၾကာမီ ရရွိလာမည့္ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖမ်ားကို လိုရင္းတိုရွင္း ပိုစ့္တစ္ခုတင္ၿပီးလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားအားအဆံုးသတ္ပါမည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ

ေနာက္ဆံုးခရီးကို စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္နဲ႔သြားရေအာင္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕

ဂုဏ္သိကၡာအားထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာအပံုမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု-Vedio မ်ား တင္ျခင္း /share ျခင္း မ်ားမလုပ္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

credit sa yar lone

unicode

ညီမေလးဇာျခည္ျမင့္ျမတ္ရဲ့ ေနာက္ဆုံးခရီး….(ရုပ္သံ)

ေအးခ်မ္းေသာဘုံဘဝမာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါညီမေလး….

မဇာျခည္ျမင့္ျမတ္ ၏ေနာက္ဆံုးခရီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး

မၾကာမီ ရရွိလာမည့္ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖမ်ားကို လိုရင္းတိုရွင္း ပိုစ့္တစ္ခုတင္ၿပီးလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားအားအဆံုးသတ္ပါမည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ

ေနာက္ဆံုးခရီးကို စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္နဲ႔သြားရေအာင္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕

ဂုဏ္သိကၡာအားထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာအပံုမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပံု-Vedio မ်ား တင္ျခင္း /share ျခင္း မ်ားမလုပ္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္…။

credit sa yar lone