နိုင္ငံတကာသတင္း

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၃) သန္းလႉဒါန္းမည္

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၃) သန္းလႉဒါန္းမည္ဟုေၾကညာ
ရန္ကုန္၊ဇြန္၁၀

ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံရွိလူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ (UNHCR) ႏွင့္ ကုလသမဂၢကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) တို႔မွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၃) သန္းလႉဒါန္းမည္ဟု UNHCRက ယေန႔တြင္ ေျပာသည္။
ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၏ လႉဒါန္းမႈကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တစ္ေလၽွာက္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အကူအညီအထူးလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ား၌ UNHCR ႏွင့္ WFP တို႔ ‌ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု UNHCRကဆိုသည္။

UNHCRက” ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား မိုးရာသီကာလအတြင္း ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားမွကာကြယ္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေနအိမ္အမိုးအကာမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ စခန္းေပါင္း၂၁ခုမွ ေနရပ္စြန႔္ခြာျပည္သူမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ကိုလည္းရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ယင္းတို႔၏ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအားကိုယ္စားျပဳနိုင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္
ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီ ေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္အမိုးအကာႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ခံနိုင္ရည္ရွိမႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာျပည္သူေပါင္း ၁၂၄,၀၀၀ အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစမည္ဟုေမၽွာ္လင့္ပါသည္။
ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုရပါလၽွင္ ထိုရန္ပုံေငြသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွန္းလုံးရွိထိခိုက္ခံစားေနရသည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ UNHCRမွ အသက္ကယ္အကူအညီမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ားပိုမိုေပးအပ္နိုင္ရန္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၏ လႉဒါန္းမႈျဖင့္ WFP သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အႏြမ္းပါးဆုံးႏွင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆုံးေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာေနသည့္ အငတ္‌ေဘးကို ေျဖရွင္းရန္ အေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

WFP သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္ေဒသမ်ားရွိ လူဦးေရ (၂) သန္းေက်ာ္ကို ကူညီလ်က္ရွိသည့္ ၎၏ ၿမိဳ႕ျပအေထာက္အပံ့စီမံကိန္းကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေနထိုင္မႈအတည္တက်မရွိေသးသည့္ အေျခခ်သူမ်ားရွိၿပီး၊ နဂိုကပင္ ထိခိုက္လြယ္သည့္အေျခအေနရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၏ ရက္ေရာသည့္ လႉဒါန္းမႈျဖင့္ WFP သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာခဲ့ရသည့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား အပါအဝင္ လူဦးေရ ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤလႉဒါန္းမႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လူဦးေရ ၃၂၀,၀၀၀ အတြက္ WFP က လစဥ္‌ေပးအပ္ေနသည့္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး စားနပ္ရိကၡာ သို႔မဟုတ္ ေငြသား အေထာက္အပံ့မ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္”ဟု ရွင္းျပထားသည္။