အေထြအေထြဗဟုသုတ

အသားလႈပ္နိမိတ္ အေဟာမ်ား

၁။ ဦးေခါင္းအေရွ႔ပိုင္း ။ ။ ေမ်ွာ္လင့္ထားေသာ ၾကံစည္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္ျပီး ေျမာက္ေစျခင္း

၂။ ေနာက္ပိုင္း ။ ။ ေကာင္းသာခရီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာခရီး သြားလာရျခင္း

၃။ နဖူးျပင္အလယ္ ။ ။ ေငြကုန္ေၾကး က်မ်ားျခင္း ရင္းနွီးမတည္ေငြဆံုးရႈံး ရျခင္း

၄။ လက်ၤာနဖူး ။ ။ ရုတ္တရက္ခရီးထြက္ရျခင္း

၅။ လက္၀ဲနဖူး ။ ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေအာင္ျမင္ျခင္း

၆။ လက်ၤာမ်က္ခံုး ။ ။ ဥစၥာစီးပြါးေငြေၾကးရရွိျခင္း

၇။ လက္၀ဲ ။ ။ ငယ္ရြယ္သူတို ့ေရာက္ရွိလာျခင္း ပူပန္ရျခင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္္္္္္္္မ်ား သားသမီးရမည့္ လကၡဏာျဖစ္ျခင္း

၈။ မ်က္ခံုးအလယ္ဗဟို ။ ။ ခ်စ္သူေတြ ့ရွွွွွွိျခင္း ခင္မင္သူတို ့ေရာက္လာျခင္း

၉။ နွာေခါင္းရင္း ။ ။ ခ်စ္သူနွင့္၄င္း ဖနီးသားသမီးနွင့္၄င္း ခ်စ္ခင္သူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူမိတ္ေဆြနွင့္၄င္း ခြဲခြါရျခင္း

၁၀။ လက်ၤာမ်က္ခံုး ။ ။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေစျခင္း

၁၁။ လက္၀ဲ ။ ။ ပူပင္္္္ေသာကျဖစ္ရျခင္း ခ်စ္သူ(သို ့)ဇနီးမယားနွင့္ခြဲခြါရျခင္း

၁၂။ လက်ၤာမ်က္ခြံ ။ ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာသတင္းေကာင္းၾကားရျခင္း

၁၃။ လက္၀ဲ ။ ။။ ပူပင္ေသာကျဖစ္ရျခင္း

၁၄။ လက္က်ၤာမ်က္လံုးေအာက္ ။။ အျပစ္တင္ အျပစ္ဖို ့ခံရျခင္း

၁၅။ လက္၀ဲ ။ ။ ။။ အကုန္အက်မ်ားေစျခင္း

၁၆။ လက်ၤာနား ။။ အလုပ္အကိုင္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

၁၇။ လက္၀ဲနား ။။ ပူပန္ရျခင္း ေရာဂါရျခင္း

၁၈။ လွ်ာ ။။ စကားအျခအတင္ေျပာဆိုရျခင္း ရန္ျဖစ္တတ္ျခင္း

၁၉။ အထက္ႏႈပ္ခမ္း ။။ ေအာင္ျမင္ျပီး အက်ိဳးခံစားရျခင္း

၂၀။ ေအာက္ ။ ။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ ့ရွိျခင္း

၂၁။ အထက္သြား ။။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျဖစ္က ကေလးေမြးမည့္လကၡဏာ ။ ေအာက္လက္ငယ္သား ေဆြမ်ိဳးငယ္သူတို ့ေရာက္ရွိလာျခင္း

၂၂။ ေအာက္သြား ။။မေကာင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနတတ္ျခင္း

၂၃။ လက်ၤာပါး ။။ ေငြေၾကးဆံုးရံႈးျခင္း

၂၄။ လက္၀ဲပါး ။။ နာမည္ဆိုးနွင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈရွိျခင္း

၂၅။ ပါးနွစ္ဖက္ ။။ ေပ်ာ္ရႊင္ရျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ရမည့္နိမိတ္

၂၆။ ေမးေစ့ ။။ခ်စ္သူရီးစားနွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္း မိမိမွျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးမွျဖစ္ေစခြဲခြါျပီးခရီး သြားရျခင္း

၂၇။ လကၤ်ာလည္ပင္း ။။ ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး အက်ိဳးခံစားမႈရရွိျခင္း

၂၈။ လက္၀ဲ ။ ။။ ဆန့္က်င္ဖက္လိင္မ်ားနွင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆက္သြယ္ရျခင္း

၂၉။ လက်ၤာရင္သား ။။ ပူပန္ေသာကျဖစ္ရျခင္း

၃၀။ လက္၀ဲ ။ ။။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကေလးေမြးမည့္လကၡဏာ (သို ့) ခ်စ္သူရရွိျခင္း

၃၁။ လက်ၤာရင္ဘတ္(နံဘက္ျခမ္း )။။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိျခင္း

၃၂။ လက္၀ဲ ။ ။ ။။ ရႏ္ျဖစ္ျခင္း

၃၃။ လက်ၤာပုခံုး ။။ ပူပန္ေသာကျဖစ္ရျခင္း

၃၄။ လက္၀ဲ ။ ။။ ရန္အေပါင္းက္ိုေအာင္နိုင္ျခင္း

၃၅။ လက်ၤာလက္ေမာင္းအေပၚ ။။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အလုပ္အကိုင္ရာထူးရရွိေစျခင္း

၃၆။ လက္၀ဲဲ ။ ။ ။။ဆန့္က်င္ဖက္လိင္တို ့နွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရျခင္း

၃၇။ လက်ၤာလက္ေမာင္းေအာက္။။ ရာထူးတိုးျခင္း

၃၈။ လက္၀ဲ ။ ။ ။ ။။ ခ်မ္းသာသုခေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုရျခင္း

၃၉။ လက်ၤာလက္ခံု ။ ။ ခ်စ္သူနွင့္ေပါင္းေဖၚရျခင္း

၄၀။ လက္၀ဲ ။ ။ ။ ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးေသာကျဖစ္ျခင္း

၄၁။ လက်ၤာလက္ဖ၀ါး ။။ ၀င္ေငြရရွိျခင္း အရိုအေသခံရျခင္း

၄၂။ လက္၀ဲ ။ ။။ ခ်စ္သူနွင့္ခြဲခြါရျခင္း ၀င္ေငြရရွိျခင္း

၄၃။ လက်ၤာလက္မ ။။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္သတင္းၾကားရျခင္း

၄၄။ လက္၀ဲ ။ ။။ ေဘးအႏ ၱရာယ္ၾကာင့္ဒဏ္ရာရျခင္း

၄၅။ လက္ညိႈးနွစ္ဖက္ ။။ ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ေသာကေရာက္ျခင္း

၄၆။ လက္ခလယ္ ။ ။။ ပူေဆြးမႈျဖစ္ရျခင္း

၄၇။ လက္သူၾကြယ္ ။ ။။ ေအာင္ျမင္ျခင္း လက္၀တ္ရတနာရရွိျခင္း

၄၈။ လက္သန္း ။ ။။ ရန္ျဖစ္ျခင္း ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ေဘးအႏ ၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း

၄၉။ ၀မ္းပိုက္အထက္နွင့္အလယ္ ။။ အလုပ္အကိုင္ဆံုးရံႈးရျခင္း

၅၀။ ၀မ္းပိုက္ေအာက္ပိုင္း ။။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေလးစားမႈနွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတက္ျခင္း

၅၁။ ခါး ။။ ခရီးသြားျခင္း

၅၂။ လိင္ (မ) ။။ ကာမဂုဏ္ခံစားရျခင္း ကေလးေမြးမည့္လကၡဏာ

၅၃။ လိင္ (က်ား) ။။ ကာမဂုဏ္ခံစားရျခင္း ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ျခင္း

၅၄။ လက်ၤာေပါင္ ။။ ရုတ္တရက္ပူပင္ေသာကျဖစ္ေပၚလာတတ္ျခင္း

၅၅။ လက္၀ဲ ။ ။။ ကာမဂုဏ္ခံစားရျခင္း ခ်စ္သူေရာက္လာတတ္ျခင္း

၅၆။ လက်ၤာေျခသလံုး ။။ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ေစတတ္ျခင္း

၅၇။ လက္၀ဲ ။ ။။ မေကာင္းေသာခရီးကိုသြားရျခင္း ေျပာင္းေရႊ ့ရျခင္း

၅၈။ လက်ၤာေျခခံု ။။ ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါးဆင္းရဲတတ္ျခင္း

၅၉။ လက္၀ဲ ။ ။။ ေကာင္း မေကာင္း ခရီးသြားရျခင္း အလုပ္အကိုင္ေနရာေရႊ ့ေျပာင္းရျခင္း

၆၀။ လက်ၤာေျခဖ၀ါး ။။ ရာထူးတိုးျပီး အက်ိဳးခံစားရျခင္း

၆၁။ လက္၀ဲ ။ ။။ ခရီးေ၀းသြားရန္ကိစၥ ရုတ္္တရက္ေပၚေပါက္တတ္ျခင္း

၆၂။ လက်ာၤေျခေခ်ာင္း ။။ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိေစျခင္း

၆၃။ လက္၀ဲ ။ ။ ပူပင္ေသာကေတြ ့ရတတ္ျခင္း

၆၄။ လက်ၤာခႏၼာကိုယ္ ။ ။ ေငြေၾကးဆံုးပါးျခင္း အကုန္အက်မ်ားျခင္း

၆၅။ လက္၀ဲ ။ ။ နိုင္ငံရပ္ျခားနယ္ျခားပယ္ျခား ခရီးသြားရျခင္း

၆၆။ တစ္ကိုယ္လံုး ။ ။ မေကာင္းသတင္းတို ့ျဖင့္ ထင္ရွာေက်ာ္ေစာျခင္း

ကိုေမာင္ေမာင္(ဆန္းသုေတသီ)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)

Credit:ရိုးရာေလး

#Unicode Version#

၁။ ဦးခေါင်းအရှေ့ပိုင်း ။ ။ မျှော်လင့်ထားသော ကြံစည်ထားသော ကိစ္စရပ်များ အာင်မြင်ပြီး မြောက်စေခြင်း

၂။ နောက်ပိုင်း ။ ။ ကောင်းသာခရီး ပျော်ရွှင်စရာခရီး သွားလာရခြင်း

၃။ နဖူးပြင်အလယ် ။ ။ ငွေကုန်ကြေး ကျများခြင်း ရင်းနှီးမတည်ငွေဆုံးရှုံး ရခြင်း

၄။ လင်္ကျာနဖူး ။ ။ ရုတ်တရက်ခရီးထွက်ရခြင်း

၅။ လက်ဝဲနဖူး ။ ။ မျှော်လင့်ချက်များ ပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်း

၆။ လင်္ကျာမျက်ခုံး ။ ။ ဥစ္စာစီးပွါးငွေကြေးရရှိခြင်း

၇။ လက်ဝဲ ။ ။ ငယ်ရွယ်သူတို့ရောက်ရှိလာခြင်း ပူပန်ရခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ သားသမီးရမည့် လက္ခဏာဖြစ်ခြင်း

၈။ မျက်ခုံးအလယ်ဗဟို ။ ။ ချစ်သူတွေ့ရှှှှှှိခြင်း ခင်မင်သူတို့ရောက်လာခြင်း

၉။ နှာခေါင်းရင်း ။ ။ ချစ်သူနှင့်၎င်း ဖနီးသားသမီးနှင့်၎င်း ချစ်ခင်သူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူမိတ်ဆွေနှင့်၎င်း ခွဲခွါရခြင်း

၁၀။ လင်္ကျာမျက်ခုံး ။ ။ မျော်လင့်ချက်များ ပြည့်စုံစေခြင်း

၁၁။ လက်ဝဲ ။ ။ ပူပင်သောကဖြစ်ရခြင်း ချစ်သူ(သို့)ဇနီးမယားနှင့်ခွဲခွါရခြင်း

၁၂။ လင်္ကျာမျက်ခွံ ။ ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းကြားရခြင်း

၁၃။ လက်ဝဲ ။ ။။ ပူပင်သောကဖြစ်ရခြင်း

၁၄။ လက်င်္ကျာမျက်လုံးအောက် ။။ အပြစ်တင် အပြစ်ဖို့ခံရခြင်း

၁၅။ လက်ဝဲ ။ ။ ။။ အကုန်အကျများစေခြင်း

၁၆။ လင်္ကျာနား ။။ အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း

၁၇။ လက်ဝဲနား ။။ ပူပန်ရခြင်း ရောဂါရခြင်း

၁၈။ လျှာ ။။ စကားအခြအတင်ပြောဆိုရခြင်း ရန်ဖြစ်တတ်ခြင်း

၁၉။ အထက်နှုပ်ခမ်း ။။ အောင်မြင်ပြီး အကျိုးခံစားရခြင်း

၂၀။ အောက် ။ ။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့ရှိခြင်း

၂၁။ အထက်သွား ။။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်က ကလေးမွေးမည့်လက္ခဏာ ။ အောက်လက်ငယ်သား ဆွေမျိုးငယ်သူတို့ရောက်ရှိလာခြင်း

၂၂။ အောက်သွား ။။မကောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေတတ်ခြင်း

၂၃။ လင်္ကျာပါး ။။ ငွေကြေးဆုံးရှုံးခြင်း

၂၄။ လက်ဝဲပါး ။။ နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားမှုရှိခြင်း

၂၅။ ပါးနှစ်ဖက် ။။ ပျော်ရွှင်ရခြင်း ပျော်ရွှင်ရမည့်နိမိတ်

၂၆။ မေးစေ့ ။။ချစ်သူရီးစားနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း မိမိမှဖြစ်စေ သူတစ်ပါးမှဖြစ်စေခွဲခွါပြီးခရီး သွားရခြင်း

၂၇။ လင်္ကျာလည်ပင်း ။။ ပျော်ရွှင်ပြီး အကျိုးခံစားမှုရရှိခြင်း

၂၈။ လက်ဝဲ ။ ။။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်များနှင့်ပျော်ရွှင်စွာဆက်သွယ်ရခြင်း

၂၉။ လင်္ကျာရင်သား ။။ ပူပန်သောကဖြစ်ရခြင်း

၃၀။ လက်ဝဲ ။ ။။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးမွေးမည့်လက္ခဏာ (သို့) ချစ်သူရရှိခြင်း

၃၁။ လင်္ကျာရင်ဘတ်(နံဘက်ခြမ်း )။။ စိတ်ချမ်းသာမှုရရှိခြင်း

၃၂။ လက်ဝဲ ။ ။ ။။ ရန်ဖြစ်ခြင်း

၃၃။ လင်္ကျာပုခုံး ။။ ပူပန်သောကဖြစ်ရခြင်း

၃၄။ လက်ဝဲ ။ ။။ ရန်အပေါင်းကိုအောင်နိုင်ခြင်း

၃၅။ လင်္ကျာလက်မောင်းအပေါ် ။။ ပျော်ရွှင်ခြင်း အလုပ်အကိုင်ရာထူးရရှိစေခြင်း

၃၆။ လက်ဝဲ ။ ။ ။။ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်တို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်း

၃၇။ လင်္ကျာလက်မောင်းအောက်။။ ရာထူးတိုးခြင်း

၃၈။ လက်ဝဲ ။ ။ ။ ။။ ချမ်းသာသုခပျော်ရွှင်မှုကိုရခြင်း

၃၉။ လင်္ကျာလက်ခုံ ။ ။ ချစ်သူနှင့်ပေါင်းဖေါ်ရခြင်း

၄၀။ လက်ဝဲ ။ ။ ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသောကဖြစ်ခြင်း

၄၁။ လင်္ကျာလက်ဖဝါး ။။ ဝင်ငွေရရှိခြင်း အရိုအသေခံရခြင်း

၄၂။ လက်ဝဲ ။ ။။ ချစ်သူနှင့်ခွဲခွါရခြင်း ဝင်ငွေရရှိခြင်း

၄၃။ လင်္ကျာလက်မ ။။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်သတင်းကြားရခြင်း

၄၄။ လက်ဝဲ ။ ။။ ဘေးအန ္တရာယ်ကြာင့်ဒဏ်ရာရခြင်း

၄၅။ လက်ညှိုးနှစ်ဖက် ။။ ရန်သူများကြောင့်သောကရောက်ခြင်း

၄၆။ လက်ခလယ် ။ ။။ ပူဆွေးမှုဖြစ်ရခြင်း

၄၇။ လက်သူကြွယ် ။ ။။ အောင်မြင်ခြင်း လက်ဝတ်ရတနာရရှိခြင်း

၄၈။ လက်သန်း ။ ။။ ရန်ဖြစ်ခြင်း ရန်သူများကြောင့်ဘေးအန ္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း

၄၉။ ဝမ်းပိုက်အထက်နှင့်အလယ် ။။ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးရခြင်း

၅၀။ ဝမ်းပိုက်အောက်ပိုင်း ။။ ပျော်ရွှင်ခြင်း လေးစားမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာတက်ခြင်း

၅၁။ ခါး ။။ ခရီးသွားခြင်း

၅၂။ လိင် (မ) ။။ ကာမဂုဏ်ခံစားရခြင်း ကလေးမွေးမည့်လက္ခဏာ

၅၃။ လိင် (ကျား) ။။ ကာမဂုဏ်ခံစားရခြင်း ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်း

၅၄။ လင်္ကျာပေါင် ။။ ရုတ်တရက်ပူပင်သောကဖြစ်ပေါ်လာတတ်ခြင်း

၅၅။ လက်ဝဲ ။ ။။ ကာမဂုဏ်ခံစားရခြင်း ချစ်သူရောက်လာတတ်ခြင်း

၅၆။ လင်္ကျာခြေသလုံး ။။ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတတ်ခြင်း

၅၇။ လက်ဝဲ ။ ။။ မကောင်းသောခရီးကိုသွားရခြင်း ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း

၅၈။ လင်္ကျာခြေခုံ ။။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲတတ်ခြင်း

၅၉။ လက်ဝဲ ။ ။။ ကောင်း မကောင်း ခရီးသွားရခြင်း အလုပ်အကိုင်နေရာရွှေ့ပြောင်းရခြင်း

၆၀။ လင်္ကျာခြေဖဝါး ။။ ရာထူးတိုးပြီး အကျိုးခံစားရခြင်း

၆၁။ လက်ဝဲ ။ ။။ ခရီးဝေးသွားရန်ကိစ္စ ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်တတ်ခြင်း

၆၂။ လကျာၤခြေချောင်း ။။ အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေခြင်း

၆၃။ လက်ဝဲ ။ ။ ပူပင်သောကတွေ့ရတတ်ခြင်း

၆၄။ လင်္ကျာခန္မာကိုယ် ။ ။ ငွေကြေးဆုံးပါးခြင်း အကုန်အကျများခြင်း

၆၅။ လက်ဝဲ ။ ။ နိုင်ငံရပ်ခြားနယ်ခြားပယ်ခြား ခရီးသွားရခြင်း

၆၆။ တစ်ကိုယ်လုံး ။ ။ မကောင်းသတင်းတို့ဖြင့် ထင်ရှာကျော်စောခြင်း

ကိုမောင်မောင်(ဆန်းသုတေသီ)

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)

Credit:ရိုးရာလေး