အေထြအေထြဗဟုသုတ

မနာလို မုန္းတီးရန္မူေနသူမ်ားကို ႐ိုး႐ိုးေမတၱာပို႔ျဖင့္ မထိေရာက္လွ်င္ ေရျဖင့္္ ေမတၱာပို႔နည္း

ေရေမတၱာပိုိ႔နည္း

အလုုပ္လဲမမ်ား လြယ္လဲကူေသာ ေရေမတၱာပို႔နည္းပါ…ကိုယ္ကေတာ့..ေက်ာက္ခဲေလးနဲ႔ ျပဳလုပ္ပါတယ္…လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္ေနာ္္

လက္ေတြ႕ နည္းေကာင္းတစ္ခုေပးမည္။

အကယ္၍ စိ္တ္အာ႐ုံၫြတ္ၿပီး ေမတၱာပိုိ႔ေပးေန႐ုံသက္သက္ျဖင့္ ထိုသူ၏ ရန္မူေနျခင္းကိစၥ အျမန္ ေျပေအးသြားမည္ မထင္ရလွ်င္္ ေရေမတၱာပို႔ယူပါ၊ နည္းမွာမိမိအလိုရွိသူကို ရည္မွတ္၍ သန႔္ရွင္းေသာေရဖန္ခြက္တစ္ခုတြင္ ေက်ာက္ခဲကေလးတစ္ခုျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေခ်ာင္းကေလး တစ္ခုျဖစ္ေစစိမ္ထားပါ

သူ၏စိတ္ႏွလုံး ေရကဲ့သိို႔ ေအးခ်မ္းသြားပါေစဟူ၍ လွိုက္လွဲစြာ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေနပါ။

“သူ႕စိတ္ ပူဆာေနျခင္း ေအးခ်မ္းသြားဖို႔ ငါေရစိမ္ထားလိုက္ၿပီ” ဟူ၍ မိမိစိိတ္ကိုလည္းရွင္းရွင္းထားေနပါ၊ပူပန္ေသာကဝင္၍ လႈပ္ရွား ေန၍ မရပါ။

သူ႕ကိုိ ငါ ဒုကၡမေရာက္ေစလိိုပါ၊ ငါလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ သူလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေနၿမဲတိုင္းျဖစ္ေစရန္ သူ႕ကို ေရခြက္ထဲ ခ်စိမ္ထားလိုက္ၿပီ။

ယုံံၾကည္စြာ သူ စိတ္ေအးသြားၿပီ၊ သူ စိတ္ၾကည္လင္သြားၿပီ၊သူငါ့ကိုရန္မူခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္လြင့္ သြားၿပီ”-ဟု မိမိစိ္တ္က သိေနပါ။

တကယ္္ ခ်မ္းသာ ေစလိုေသာ စိတ္္ရင္း ေစတနာ ထား၍ ေပးေနပါ။ထိုိသူ၏ စိတ္သည္ ထိုအခ်ိန္ပိုင္းတြင္္ မူေျပာင္း လာပုံ ေတြ႕ရမည္။

သူ၏စိတ္ထဲတြင္ မိမိိက ပို႔လႊတ္ေပးေနေသာစိတ္တန္ခိုးေၾကာင့္ ပူဆာဆူပြက္ေနခဲ့ၿပီးေသာ သူူ၏ေဒါသစိတ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေျပေအးသြားလိမ့္မည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ မိမိအေပၚ သနားစိတ္ဝင္လာမည္။ ဆက္လက္၍ ခ်စ္ခင္စိတ္ ေျပာင္းဝင္လာလိမ့္မည္။ ခ်စ္ခင္စိတ္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ မိမိကို ျမတ္နိုးဖြယ္ရာအျဖစ္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာ စိတ္ဝင္စားျခင္း ျဖစ္ေပၚေနေတာင္းပန္လာလိမ့္မည္။

ထိုိေနာက္ သူ ေျပာမွား, ဆိုမွားရွိသမွ် ဝန္ခ် အကယ္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း မိမိအေပၚ

ဆက္လက္္ ၍ ရန္မူေနျခင္း ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

မီးကိုိ ေရႏွင့္ လုံေလာက္ေအာင္ ပက္ဖ်န္းထားလိုက္္သကဲ့သို႔ ကိစၥၿပီး ေအးၿငိမ္းသြားလိမ့္မည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူ အျခားသို႔ ေရွာင္ထြြက္သြားပုံကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္။

ဤေဖာ္ျပပါတို႔သည္္ လူ႕ေလာက၌ ေတြ႕ႀကဳံေလ့ရွိျခင္း မ်ားတတ္ေသာေၾကာင့္ ျပည့္စုံေအာင္ ၫႊန္ၾကားေပးရ၏

လုပ္ငန္းကိိစၥ တစ္ခုခု၌ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ အဆင္မေျပမႈ, ေႏွာင့္ယွက္မႈ အေၾကာင္းခံေသာ ေႏွာင့္ယွက္သူူကိုျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး စေသာကိစၥမ်ိဳး၌ ေတြ႕ႀကဳံလာရေသာ ေႏွာင့္ယွက္သူကိုျဖစ္ေစဘယ္ေနရာမဆို ေတြ႕ႀကဳံေလသမွ် ဤၫႊန္ၾကားခ်က္နည္းအတိုင္းသာလိုက္နာက်င့္သုံးပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ။

မိမိိ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ ခိုင္ၿမဲေသာတန္ခိုးေၾကာင့္အံ့ၾသဖြယ္ရာ ၾကည္လင္ ေအးျမျခင္းအျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္လာရမည္။

ေမတၱာစိတ္ လက္ကိုင္ထားသူသည္ ေနာက္ဆုံး၌ေအာင္္နိုင္မႈ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားပါသည္။

အိိမ္မွ စိတ္ေကာက္ၿပီးထြက္သြားသူကိုလည္း ဤနည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ၊ ျပန္ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။

ရဟန္း စေသာ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢိဳလ္တို႔ိမည္သည္ေမတၱာတရားကို စိတ္ႏွလုံးသား၌ အၿမဲ ကိန္းေအာင္းေနေစရ၏

တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေလာကဓံံ တစ္စုံတစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ရလွ်င္ ငါသည္ လူယုတ္မာမဟုတ္၊တရားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေနသူတည္း၊

ဘာအေၾကာင္းျဖစ္ေစ လူ႕ေလာကတစ္ခြင္္က်င္လည္ေနရခိုက္အခါမွာ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ ျပႆနာဟူသမွ်ကို ေမတၱာစက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္၊ ေမတၱာတရားသာ လက္ကိုင္ထားသြားမည္ဟူ၍ ခိုင္ၿမဲစြာ ႏွလုံးပိုက္ထားရာ၏။

ေမတၱာကိို အေဖာ္ျပဳ၍ ေမတၱာတရား ရင္ဝယ္ပိုက္ထားလွ်င္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ္လည္းစိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အျမင္မွန္ရလာပါမည္။

မၾကာခင္္ ေမတၱာထားသူဘက္က သူ၏ဆႏၵျပည့္ဝ၍ ေအာင္နိုင္သူအျဖစ္ ေရာက္သြားရၿမဲသာတည္း။

အျမတ္ေတာင္ ထြက္သြားၾကရၿမဲျဖစ္၏။တရားသေဘာ၏ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ပုံကိုလည္းယုံၾကည္မႈ ထားေနရာ၏။ ခိိုင္ၿမဲေသာ သဘာဝတည္း။

ေမတၱာတရား လက္ကိိုင္မထားဘဲ မခံခ်င္စိတ္၊သည္းမခံနိုင္စိတ္၊ ေဒါသ, မာန စေသာ အျခားနည္းဆိုးလက္ကိုင္ထားလွ်င္ မွားသြားေလၿပီဟူ၍သာ မွတ္ပါ။

ထိုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္းထက္ ေကာင္းေသာအရာ မွန္ေသာ အလုပ္ လူ႕ေလာကတစ္ခြင္မွာ ဘာမွမရွိပါဘူးဟု ဤေဆာင္းပါးအစပိုင္း၌ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမတၱာတရား၏ ေကာင္းက်ိဳးကား ဤမွ်သာမကပါ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းကိုပါ ေကာင္းက်ိဳးေပး၏။

နိိဗၺာန္မရေသးခင္စပ္ၾကား သံသရာတစ္ခြင္ဝယ္္ ဘဝႀကီး, ဘဝငယ္ေတြ က်င္လည္၍ေနရေသးသမွ်ကာလပတ္လုံး ေမတၱာတရားကို ၿမဲၿမံစြာ ရင္ဝယ္ပိုက္ထားသူမွာ ေသေရးအတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနေရးအတြက္ကို လည္းေကာင္း ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမွ ေတြးေၾကာက္ေနရန္ မရွိပါ။

ဤဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ ၾကည္လင္ ခ်မ္းေျမ့စြာသာက်င္လည္ သြားေနရမည္သာတည္း၊ မေကာင္းေသာဘဝမ်ိဳးသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ၊ သန႔္ရွင္းေသာၾကည္လင္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူ႕ဘုံ၊

နတ္ဘုံံ သုဂတိဘဝတို႔၌သာ က်င္္လည္သြား လာေနရမည္မွာအမွန္တည္္း

ဤသေဘာသြား ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းယုံၾကည္ထားရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လက္ကိုင္ထားေနၾကပါဟူ၍ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သတည္း။

စိိတ္ထားေျဖာင့္ေတာ့ အလုပ္ေျဖာင့္၏။အလုပ္ေျဖာင့္ေတာ့ အက်ိဳးေျဖာင့္၏။

(ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ေရေမတၱာပြားနည္းမွ Mini Monk မွ်ေဝတင္ဆက္ပါသည္။ေမတၱာႏွလုံးကိုယ္စီသုံး က်င့္သုံးႏိူင္ၾကပါေစ)

Credit…ထပ္ဆင့္ပူေဇာ္မ်ွေဝအပ္ပါသည္ဘုရား

Unicode ဖြင့်ဖတ်ပါ

ရေမေတ္တာပိို့နည်း

အလုုပ်လဲမများ လွယ်လဲကူသော ရေမေတ္တာပို့နည်းပါ…ကိုယ်ကတော့..ကျောက်ခဲလေးနဲ့ ပြုလုပ်ပါတယ်…လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်နော််

လက်တွေ့ နည်းကောင်းတစ်ခုပေးမည်။

အကယ်၍ စိ်တ်အာရုံညွတ်ပြီး မေတ္တာပိို့ပေးနေရုံသက်သက်ဖြင့် ထိုသူ၏ ရန်မူနေခြင်းကိစ္စ အမြန် ပြေအေးသွားမည် မထင်ရလျှင်် ရေမေတ္တာပို့ယူပါ၊ နည်းမှာမိမိအလိုရှိသူကို ရည်မှတ်၍ သန့်ရှင်းသောရေဖန်ခွက်တစ်ခုတွင် ကျောက်ခဲကလေးတစ်ခုဖြစ်စေ၊ တုတ်ချောင်းကလေး တစ်ခုဖြစ်စေစိမ်ထားပါ

သူ၏စိတ်နှလုံး ရေကဲ့သိို့ အေးချမ်းသွားပါစေဟူ၍ လှိုက်လှဲစွာ မေတ္တာပို့လွှတ်နေပါ။

“သူ့စိတ် ပူဆာနေခြင်း အေးချမ်းသွားဖို့ ငါရေစိမ်ထားလိုက်ပြီ” ဟူ၍ မိမိစိိတ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းထားနေပါ၊ပူပန်သောကဝင်၍ လှုပ်ရှား နေ၍ မရပါ။

သူ့ကိို ငါ ဒုက္ခမရောက်စေလိိုပါ၊ ငါလည်း စိတ်ချမ်းသာ၊ သူလည်း စိတ်ချမ်းသာ နေမြဲတိုင်းဖြစ်စေရန် သူ့ကို ရေခွက်ထဲ ချစိမ်ထားလိုက်ပြီ။

ယုံံကြည်စွာ သူ စိတ်အေးသွားပြီ၊ သူ စိတ်ကြည်လင်သွားပြီ၊သူငါ့ကိုရန်မူချင်စိတ် ပျောက်လွင့် သွားပြီ”-ဟု မိမိစိ်တ်က သိနေပါ။

တကယ်် ချမ်းသာ စေလိုသော စိတ််ရင်း စေတနာ ထား၍ ပေးနေပါ။ထိိုသူ၏ စိတ်သည် ထိုအချိန်ပိုင်းတွင်် မူပြောင်း လာပုံ တွေ့ရမည်။

သူ၏စိတ်ထဲတွင် မိမိိက ပို့လွှတ်ပေးနေသောစိတ်တန်ခိုးကြောင့် ပူဆာဆူပွက်နေခဲ့ပြီးသော သူူ၏ဒေါသစိတ်များ တဖြည်းဖြည်း ပြေအေးသွားလိမ့်မည်။

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မိမိအပေါ် သနားစိတ်ဝင်လာမည်။ ဆက်လက်၍ ချစ်ခင်စိတ် ပြောင်းဝင်လာလိမ့်မည်။ ချစ်ခင်စိတ်ရောက်ခဲ့လျှင် မိမိကို မြတ်နိုးဖွယ်ရာအဖြစ် ကြည်နူးဝမ်းသာ စိတ်ဝင်စားခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေတောင်းပန်လာလိမ့်မည်။

ထိိုနောက် သူ ပြောမှား, ဆိုမှားရှိသမျှ ဝန်ချ အကယ်၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း မပြုသော်လည်း မိမိအပေါ်

ဆက်လက်် ၍ ရန်မူနေခြင်း ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။

မီးကိို ရေနှင့် လုံလောက်အောင် ပက်ဖျန်းထားလိုက််သကဲ့သို့ ကိစ္စပြီး အေးငြိမ်းသွားလိမ့်မည်။တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူ အခြားသို့ ရှောင်ထွွက်သွားပုံကို တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။

ဤဖော်ပြပါတို့သည်် လူ့လောက၌ တွေ့ကြုံလေ့ရှိခြင်း များတတ်သောကြောင့် ပြည့်စုံအောင် ညွှန်ကြားပေးရ၏

လုပ်ငန်းကိိစ္စ တစ်ခုခု၌ တွေ့ကြုံရသော အဆင်မပြေမှု, နှောင့်ယှက်မှု အကြောင်းခံသော နှောင့်ယှက်သူူကိုဖြစ်စေ၊ နေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေး စသောကိစ္စမျိုး၌ တွေ့ကြုံလာရသော နှောင့်ယှက်သူကိုဖြစ်စေဘယ်နေရာမဆို တွေ့ကြုံလေသမျှ ဤညွှန်ကြားချက်နည်းအတိုင်းသာလိုက်နာကျင့်သုံးပါ၊ လုပ်ဆောင်ပါ။

မိမိိ မေတ္တာစိတ်ဓာတ် ခိုင်မြဲသောတန်ခိုးကြောင့်အံ့သြဖွယ်ရာ ကြည်လင် အေးမြခြင်းအဖြစ်ကို တွေ့မြင်လာရမည်။

မေတ္တာစိတ် လက်ကိုင်ထားသူသည် နောက်ဆုံး၌အောင််နိုင်မှု ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားပါသည်။

အိိမ်မှ စိတ်ကောက်ပြီးထွက်သွားသူကိုလည်း ဤနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ၊ ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။

ရဟန်း စသော သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တိို့မည်သည်မေတ္တာတရားကို စိတ်နှလုံးသား၌ အမြဲ ကိန်းအောင်းနေစေရ၏

တစ်ခါတစ်ရံ၌ လောကဓံံ တစ်စုံတစ်ခု ကြုံတွေ့ရလျှင် ငါသည် လူယုတ်မာမဟုတ်၊တရားနှင့် ပျော်မွေ့ နေသူတည်း၊

ဘာအကြောင်းဖြစ်စေ လူ့လောကတစ်ခွင််ကျင်လည်နေရခိုက်အခါမှာ တွေ့ကြုံရသော ပြဿနာဟူသမျှကို မေတ္တာစက်ဖြင့် ဖြေရှင်းသွားမည်၊ မေတ္တာတရားသာ လက်ကိုင်ထားသွားမည်ဟူ၍ ခိုင်မြဲစွာ နှလုံးပိုက်ထားရာ၏။

မေတ္တာကိို အဖော်ပြု၍ မေတ္တာတရား ရင်ဝယ်ပိုက်ထားလျှင် စိတ်မချမ်းသာစရာ တွေ့ကြုံရသော်လည်းစိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အမြင်မှန်ရလာပါမည်။

မကြာခင်် မေတ္တာထားသူဘက်က သူ၏ဆန္ဒပြည့်ဝ၍ အောင်နိုင်သူအဖြစ် ရောက်သွားရမြဲသာတည်း။

အမြတ်တောင် ထွက်သွားကြရမြဲဖြစ်၏။တရားသဘော၏ ဤသို့ ဖြစ်တတ်ပုံကိုလည်းယုံကြည်မှု ထားနေရာ၏။ ခိိုင်မြဲသော သဘာဝတည်း။

မေတ္တာတရား လက်ကိိုင်မထားဘဲ မခံချင်စိတ်၊သည်းမခံနိုင်စိတ်၊ ဒေါသ, မာန စသော အခြားနည်းဆိုးလက်ကိုင်ထားလျှင် မှားသွားလေပြီဟူ၍သာ မှတ်ပါ။

ထိို့ကြောင့် မေတ္တာတရားကို လက်ကိုင်ထားခြင်းထက် ကောင်းသောအရာ မှန်သော အလုပ် လူ့လောကတစ်ခွင်မှာ ဘာမှမရှိပါဘူးဟု ဤဆောင်းပါးအစပိုင်း၌ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မေတ္တာတရား၏ ကောင်းကျိုးကား ဤမျှသာမကပါ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုပါ ကောင်းကျိုးပေး၏။

နိိဗ္ဗာန်မရသေးခင်စပ်ကြား သံသရာတစ်ခွင်ဝယ်် ဘဝကြီး, ဘဝငယ်တွေ ကျင်လည်၍နေရသေးသမျှကာလပတ်လုံး မေတ္တာတရားကို မြဲမြံစွာ ရင်ဝယ်ပိုက်ထားသူမှာ သေရေးအတွက်ကိုလည်းကောင်း၊ နေရေးအတွက်ကို လည်းကောင်း ပူပန်ကြောင့်ကြမှ တွေးကြောက်နေရန် မရှိပါ။

ဤဘဝ၊ နောင်ဘဝ ကြည်လင် ချမ်းမြေ့စွာသာကျင်လည် သွားနေရမည်သာတည်း၊ မကောင်းသောဘဝမျိုးသို့ ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သန့်ရှင်းသောကြည်လင်ဖွယ်ရာရှိသော ကောင်းမြတ်သော လူ့ဘုံ၊

နတ်ဘုံံ သုဂတိဘဝတို့၌သာ ကျင််လည်သွား လာနေရမည်မှာအမှန်တည််း

ဤသဘောသွား ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းယုံကြည်ထားရ၏။ ထို့ကြောင့် မေတ္တာတရားကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ လက်ကိုင်ထားနေကြပါဟူ၍ တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်သတည်း။

စိိတ်ထားဖြောင့်တော့ အလုပ်ဖြောင့်၏။အလုပ်ဖြောင့်တော့ အကျိုးဖြောင့်၏။

(တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် ရေမေတ္တာပွားနည်းမှ Mini Monk မျှဝေတင်ဆက်ပါသည်။မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံး ကျင့်သုံးနိူင်ကြပါစေ)

Credit…ထပ်ဆင့်ပူဇော်မျှဝေအပ်ပါသည်ဘုရား