အဂၤလိပ္ရက္ ၁ ရက္ ၊ ၁၀ ရက္ ၊ ၁၉ ရက္ ၊ ၂၈ ရက္ေမြးဖြားေသာမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း….

အဂၤလိပ္ရက္ ၁ ရက္ ၊ ၁၀ ရက္ ၊ ၁၉ ရက္ ၊ ၂၈ ရက္ေမြးဖြားေသာမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း မင္းသိမ္းခိုင္ – ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း ဖုႏ္း – 09 510 5437 ဝိဇၨာ မ တဲ့အခ်ိန္ ၊ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္ေတြ မ တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္ …။ ကံေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီ။ အလုပ္ကိုင္အႀကံစည္မ်ား ျမင့္ မားတိုးတက္ ေအာင္ျမင္မယ္…။ အဖက္ဖက္ကေန မုခ်တိုးတက္မႈေတြ ႀကဳံရမယ္…။ ၿပီးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလေတြနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး။ အခုေကာင္းၿပီ။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရး ဘယ္အေရးမဆို အားလုံး ေကာင္းေနမယ္…။ ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ လုပ္ဖို႔ … Read more