ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ ဘစ္ဒက္ရွ္တို႔ ျပန္ထိုးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း One Chapionship ၏လူမႈကြန္ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ျပီ

ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ ဘစ္ဒက္ရွ္တို႔ လာမည့္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္တြင္ ျပန္ထိုးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း One Chapionship ၏လူမႈကြန္ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ ခ်န္ပီယံေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသား ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္တို႔ လာမည့္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္တြင္ တတိယ One Chapionship က ယင္း၏လူမႈကြန္ရက္တြင္ “HUGE NEWS “ONE on TNT” kicks off on April 7 with four weeks of STACKED events featuring Adriano Moraes vs. “Mighty Mouse” Johnson ၊ Eddie Alvarez vs. Iuri Lapicus ၊ Christian … Read more